30-11-15

fotos parochiefeest

 Welkom op mijn blog met informatie over de Orthodoxie. Teksten, bezinningen, theologie Foto's..........

 

(luister naar de Bijbel-website heeft opgehouden te bestaan) 

De teksten van de gezangen kunnen teruggevonden worden in de rechter kolom 

start nummer één en ga dan naar de tekst in de rechterkolom om alle gezangen goed te kunnen volgen

Om mij te contacteren : zie linkerkolom 'contacteer me'

 

 

 

 

22:31 Gepost in fotos | Permalink | Commentaren (13)

fotos parochiefeest

Parochiefeest van de parochie van de heilige Apostel Andreas te Gent

Zondag 29 november 2015

 

patroonsfeest.jpg

Klik op de foto om alle foto's te bekijken

 

22:30 Gepost in fotos | Permalink | Commentaren (0)

27-11-15

feestdag van de heilige Andreas

26e zondag na Pinksteren

Parochiefeest en feest van de Heilige Andreas de eerstgeroepene

 

 

Andreas apostel5.jpg

Heilige Apostel Andreas

 

Lezingen :

Eerste lezing :

De wapenrusting van God

10] Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. [11] Trek de wapenrusting* van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. [12] Want* onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis* en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse* regionen. [13] Grijp daarom naar de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. [14] Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst, [15] de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. [16] Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. [17] Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God.

Evangelie:

Gesprek met een rijke    

  [18] Een aanzienlijk man stelde Hem deze vraag: ‘Goede meester, wat* moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ [19] Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. [20] De geboden kent u: geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet vals getuigen, en uw vader en uw moeder eren.’ [21] ‘Aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden’, zei de man. [22] ‘Dan rest u nog één ding’, zei Jezus tegen hem. ‘Verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen, en u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ [23] Toen hij dit hoorde werd hij diep bedroefd, want hij was buitengewoon rijk. [24] Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd werd, zei Hij: ‘Wat is het voor mensen met geld toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen. [25] Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.’ [26] ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ vroegen de toehoorders. [27] Hij zei: ‘Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God.’

 

 

 

 

Basilios de Grote :"Ga uit naar wegen en akkers...

De Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilius (4e eeuw)

Eucharistisch gebed, 1e deel

 

Basilios de Grote aartsbisschop van Caesarea in Cappadocia.jpg

Basilios de Grote

 

"Ga uit naar wegen en akkers... om mensen binnen te laten komen; want mijn huis moet vol zijn"

Heilig, heilig, heilig, U bent waarlijk heilig, Heer onze God, er is geen enkele beperking aan uw grootheid: U hebt met recht en gerechtigheid over alle dingen beschikt. U hebt de mens gevormd met het slijk van deze aarde, en U hebt hem vereerd met het beeld van God zelf, U hebt hem in het Paradijs vol met heerlijkheden geplaatst en hem de onsterfelijkheid en de vreugde van eeuwige goederen beloofd, als hij zich aan de geboden hield. Maar hij heeft uw gebod overtreden, ware God, en verleid door de sluwheden van de slang werd hij slachtoffer van zijn eigen zonde, hij heeft zich aan de dood onderworpen. Door uw rechtvaardige oordeel werd hij van het Paradijs verbannen naar onze wereld, teruggestuurd naar de aarde waaruit hij getrokken werd.


Maar U regelde voor hen het heil door de nieuwe geboorte in Christus, want U hebt uw schepsel, dat U in uw goedheid had geschapen, niet voor altijd verworpen; U hebt op vele wijzen met de grootheid van uw barmhartigheid, over haar gewaakt. U hebt de profeten gestuurd, U hebt wonderen gedaan door heiligen, die U in iedere generatie aangenaam waren; U hebt de Wet gegeven om ons te redden; U hebt engelen aangesteld om over ons te waken.

 Toen de volheid der tijden kwam, hebt U tot ons gesproken door uw eniggeboren Zoon, door wie U het universum hebt geschapen; Hij is de schittering van uw glorie en het beeld van uw natuur; Hij draagt alles door zijn machtige woord; Hij heeft niet zijn gelijkheid aan God opgeëist, maar de God van de eeuwigheid is op aarde verschenen, Hij heeft met de mensen geleefd, is vlees geworden door de Maagd Maria, heeft zijn toestand als slaaf aanvaard, heeft ons gebrekkig lichaam aangenomen, om ons gelijk te maken aan zijn verheerlijkt lichaam (Heb 1,2-3;Fil 2,6-7;3,21).


Aangezien door de mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, heeft uw eniggeboren Zoon, Hij die eeuwig in uw schoot was, O Vader, maar die uit een vrouw geboren is, het zich tot taak gesteld om de zonde in zijn lichaam te veroordelen, opdat zij die in Adam stierven, het leven in Christus hadden (Rm 5,12;8,3). Door in deze wereld te leven heeft Hij ons heilsvoorschriften gegeven, en heeft Hij ons afgekeerd van de vergissingen van de afgoden, en heeft ons gebracht tot het kennen van U, ware God. Daardoor heeft Hij ons voor zich gewonnen als een uitverkoren volk, een koninklijk priesterschap, een heilige natie (1P 2,9).

21-11-15

25e zondag na Pinksteren : Feest van de tempelgang van de Moeder Gods

Tempelgang van de Moeder Gods

25e zondag na Pinksteren

 

 

Tempelgang moeder gods 4 groot.jpg

                       LEZINGEN :

Hebreeën 9,1-7 :

Toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen, aardse heiligdom. Er was een eerste tent ingericht die de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte; die noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een tent die het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond, geheel met goud overtrokken, waarin zich een gouden vaas met het manna, de staf van Aäron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond bevonden. Boven de ark waren de cherubs van de heerlijkheid, die het verzoendeksel overdekten. Wij kunnen hier nu niet verder op ingaan.
     In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters bij de uitoefening van de eredienst geregeld de eerste tent binnen, maar de tweede wordt alleen door de hogepriester betreden, slechts eenmaal per jaar, en niet zonder het bloed dat hij opdraagt voor zichzelf en voor de tekortkomingen van het volk.

Evangelielezing :

Lucas 10,38-42,11,27-28

Bij Marta en Maria
     Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: 'Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.' De Heer gaf haar ten antwoord: 'Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Gelukwensen
     Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: 'Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen.' 'Inderdaad,' zei Hij, 'gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.

Basilius van Caesarea : Dit is het ....eerste gebod. Het tweede is daarmee gelijkwaardig

H. Basilius (ca 330-379), monnik en bisschop van Caesarea in Cappadocië, kerkleraar
Grote Monastieke Regels § 3 (vert. Sionline)

 

Basilios de Grote5.jpg

 

   "Dit is het ... eerste gebod. Het           tweede is daarmee gelijkwaar­dig"

 

      Wij hebben het voorschrift ontvangen om onze naaste lief te hebben als onszelf. Maar heeft God ons niet ook een natuurlijk vermogen gegeven om dit te doen?... Niets behoort zo wezenlijk tot onze natuur als het feit, dat wij sociale wezens zijn, dat wij elkaar nodig hebben en dat wij onze soortgenoten beminnen. De Heer zelf heeft in ons de kiem van deze eigenschappen gelegd en vraagt nu ook consequent de vruchten ervan, want Hij zegt: "Een nieuw gebod geef Ik u: Bemin elkander " [Joh 13,34].


      Toen Hij onze ziel wilde opwekken tot het vervullen van dit gebod, vroeg Hij, als herkenningsteken van zijn leerlingen, geen tekenen of wonderen (ook al had Hij hun de macht gegeven om uit de kracht van de Heilige Geest wonderen te doen), maar wat zegt Hij? "Hieraan zullen allen erkennen, dat jullie mijn leerlingen zijn, wanneer jullie elkander liefhebben" [Joh13,35]. En deze twee geboden verbindt Hij zo nauw met elkaar, dat Hij de weldaad aan de naaste bewezen op Zichzelf betrekt. "Want Ik was hongerig," zegt Hij", en u hebt Mij te eten gegeven, enzovoort." En Hij voegt eraan toe: "Wat u voor één van mijn geringste broeders hebt gedaan, dat hebt u voor Mij gedaan" [Mt 25,35.40].


      Daarom is het ook mogelijk het tweede gebod te onderhouden, doordat men het eerste onderhoudt, en door middel van het tweede gebod weer terug te keren tot het eerste. Degene, die de Heer bemint, bemint derhalve ook zijn naaste. "Zo iemand Mij liefheeft," zegt de Heer, "zal hij mijn woord onderhouden," [Joh 14,23] en even verder: "Dit is mijn gebod: Heb elkander lief zoals Ik u heb bemind" [Joh 15,12]. En men kan dit omkeren en zeggen: Wie zijn naaste bemint, die vervult ook de liefde die hij tegenover God verplicht is, want God aanvaardt deze weldaad alsof het aan Hemzelf bewezen was.

07-11-15

23e zondag na Pinksteren opwekking van Jaïrus dochtertje

23e zondag na Pinksteren

"Opwekking van Jaïrus'dochtertje

 

 

Jairus 10.jpg

Eerste lezing :

Efesieërs 2,4-10

   [4] Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, [5] ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. [6] Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse* regionen, in Christus Jezus, [7] om in de toekomstige eeuwen* de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
     [8] Inderdaad,* aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het;[9] u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. [10] Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.


EVANGELIE :

Lucas 8,41-56 :

Daar kwam een man naar voren, een zekere Jaïrus, hoofd van de synagoge. Hij wierp zich aan zijn voeten en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, 
omdat zijn enig kind, een dochter van een jaar of twaalf, op sterven lag. 
Op weg daar naartoe raakte Jezus bekneld in de mensenmassa. Een vrouw die al twaalf jaar aan vloeiingen leed en haar hele inkomen aan dokters had besteed zonder bij iemand genezing te vinden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van zijn kleren aan. Onmiddellijk hielden haar vloeiingen op. Jezus vroeg: ‘Wie heeft Me aangeraakt?’ Iedereen ontkende het en Petrus zei: ‘Meester, al die mensen staan te duwen en te dringen om U heen.’ Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft Me aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitstromen.’ Omdat de vrouw besefte dat het niet verborgen kon blijven, kwam ze bevend naar Jezus toe, wierp zich neer voor zijn voeten, en vertelde waar het hele volk bij stond waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze onmiddellijk genezen was. Jezus zei tot haar: ‘Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding; ga in vrede.’
Hij was nog niet uitgesproken of de voorzitter van de synagoge kreeg van thuis het bericht: ‘Uw dochter is gestorven; val de meester niet langer lastig.’ Jezus hoorde dat en zei tegen Hem: ‘Wees niet bang; heb maar vertrouwen, dan zal ze gered worden.’ Bij het huis gekomen liet Hij alleen Petrus, Johannes en Jakobus mee naar binnen gaan, en de vader en de moeder van het meisje. Iedereen was in tranen en rouwde om haar, maar Jezus zei: ‘Huil niet; ze is niet gestorven, ze slaapt.’ Ze lachten Hem uit, omdat ze ervan overtuigd waren dat ze gestorven was. Hij pakte haar echter bij de hand en riep: ‘Meisje, sta op.’ Het leven keerde in haar terug, ze stond onmiddellijk op, en Jezus liet haar te eten geven. Haar ouders stonden versteld, maar Hij verbood hun met iemand te praten over wat er was gebeurd

06-11-15

Isaak de Syrier : "Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aan­schouwd"

H. Efraïm (ca. 306-373), diaken in Syrië, kerkleraar
Hymne over de verrijzenis

 

Isaak de Syriër55.jpg

Isaak de Syrier

 

"Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aan­schouwd"

 

Jezus, onze Heer, Christus,

is aan ons verschenen uit de schoot van zijn Vader.

Hij is gekomen en heeft ons uit de duisternis getrokken

en heeft ons verlicht met zijn vreugdevol licht.


De dag is voor de mensen begonnen;

de macht van de duisternis is verjaagd.

Uit zijn licht is voor ons een licht opgegaan

dat onze verduisterde ogen heeft verlicht.


Hij heeft zijn heerlijkheid over de wereld laten opgaan

en heeft de diepste afgronden verlicht.

De dood is vernietigd, aan de duisternis is een einde gekomen.

De poorten van de hel zijn in stukjes.


Hij heeft alle schepselen verlicht,

die verduisterd waren sinds oude tijden.

Hij heeft de redding verwerkelijkt en ons het leven gegeven;

Vervolgens zal Hij komen in zijn heerlijkheid

en zal Hij de ogen van allen die op Hem hebben gewacht, verlichten.


Onze Koning komt in zijn heerlijkheid:

laten we onze lampen aansteken, laten we Hem tegemoet gaan (Mt 25,6);

verheugen we ons om Hem zoals Hij zich verheugt om ons

en ons verheugt door zijn heerlijk licht.


Mijn broeders en zusters, sta op, maak u gereed

om dank te brengen aan onze Koning en Redder

die zal komen in zijn heerlijkheid en ons zal verheugen

met zijn vreugdevol licht in het Koninkrijk. 

bron : www.dagelijksevangelie.org

31-10-15

22e zondag na Pinksteren "Van de rijke man en de arme Lazarus"

22e zondag na Pinksteren

"Van de rijke man en de arme Lazarus"

Lazarus5.jpg

LEZINGEN :

 Galaten 6,11-18

Zie met wat voor grote letters ik u nu eigenhandig heb geschreven. De lieden die zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus. Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden, om daarop trots te kunnen zijn.

Wat mij betreft: ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven, en over het Israël van God! Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

 

EVANGELIE :Lucas 16,19-31

Lazarus en een rijke man

Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder de zweren. ] Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. "Vader Abraham," riep hij, "heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.Maar Abraham zei: "Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen.Maar de rijke zei: "Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn." Maar Abraham zei: "Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren." Maar hij zei: "Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren." Maar Abraham antwoordde: "Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat."

Gregorius de Grote : Onze lampen gaan uit

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar
Homilie over de Evangeliën, 12 ; PL 76, 1119-1120

 

Gregorios de grote 813.jpg

Gregorius de Grote

"Onze lampen gaan uit"

 

      “De vijf domme meisjes namen wel hun lampen mee, maar geen olie. Maar de verstandigen namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen.” Olie betekent hier de glans van de heerlijkheid; de lampen zijn onze harten, waarin we al onze gedachten dragen. De verstandige meisjes dragen olie in hun lampen, omdat ze in hun geweten de glans van de heerlijkheid bewaren, zoals Paulus het zegt: “Wat onze heerlijkheid maakt is het getuigenis van ons geweten”  (2Kor 1,12). De dwaze maagden daarentegen hebben geen olie bij zich, omdat ze hun heerlijkheid niet in het geheim van hun hart dragen, dat wil zeggen,dat ze de lofzangen van anderen vragen.


      “Midden in de nacht klonk er geroep: ‘Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!’” Toen stonden alle meisjes op. Maar de lampen van de domme meisjes gingen uit door hun werken, die van buitenaf stralend hadden geleken in de ogen van de mensen, maar van binnen niet meer dan duisternis bleken te zijn bij de aankomst van de Rechter; en ze ontvangen van God geen enkele beloning, ze hadden deze geliefde lofzangen voor zichzelf al van de mensen ontvangen. 

Bron : www.dagelijksevangelie.org

24-10-15

21e zondag na Pinksteren “Legioen van duivels”

21e zondag na Pinksteren

“Legioen van duivels”

 

legioen van duivels.jpg

 

 

 

Eerste lezing :

Galaten,2,16-20

[16] Aangezien wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Christus Jezus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden.[17] Als* wij nu, door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus, ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Dat nooit! [18] Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. [19] Want staande* onder de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. [20] Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij. Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon*van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. 

Evangelie : Lucas,8,26-39


Genezing van een bezetene
     [26] Zij voeren naar het land van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. [27] Toen Hij van boord ging, kwam Hem uit de richting van de stad iemand tegemoet die in de macht was van demonen. Al geruime tijd droeg hij geen kleren en woonde hij niet meer in een huis, maar in rotsgraven. [28] Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en riep luidkeels: ‘Wat wilt U van mij, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Doe me alsjeblieft geen pijn.’ [29] Hij had de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan. Herhaaldelijk had die bezit van hem genomen; men bond hem dan vast met kettingen en voetboeien, maar steeds weer verbrak hij zijn ketenen en werd hij door de demon naar eenzame streken gejaagd. [30] Jezus vroeg hem: ‘Wat is uw naam?’ Hij zei: ‘Legio’; er waren immers vele demonen bij hem ingetrokken. [31] Zij smeekten Jezus hen niet de afgrond in te sturen. [32] Nu weidde daar in de bergen een grote troep varkens; ze vroegen Hem toestemming om in die varkens te gaan, en Hij stond hun dat toe. [33] De demonen kwamen uit de man en gingen de varkens in; de troep stoof de helling af, het meer in, en verdronk. [34] Toen de varkenshoeders zagen wat er gebeurde, gingen ze ervandoor en vertelden het in de stad en op het land. [35] De mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en vonden daar de man uit wie de demonen waren weggegaan, gekleed en bij zijn volle verstand, gezeten aan Jezus’ voeten. Ze werden met ontzag vervuld. [36] Ooggetuigen vertelden hun hoe de bezetene gered was. [37] De hele bevolking van de streek van de Gerasenen vroeg Jezus toen bij hen weg te gaan, want ze waren hevig geschrokken. Daarop stapte Jezus in de boot om terug te varen. [38] De man uit wie de demonen waren weggegaan, vroeg Hem of hij bij Hem mocht blijven, maar Jezus stuurde hem weg. [39] ‘Ga naar huis terug,’ zei Hij, ‘en vertel wat God voor u heeft gedaan.’ De man ging in heel de stad verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan.

H. Basilius - God roept ons onvermoeibaar op tot bekering

H. Basilius (ca 330-379), monnik en bisschop van Caesarea in Cappadocië, kerkleraar
Grote monastieke Regels, proloog

 

basil_of_caesarea1.jpg

Basilios van Caesarea

God roept ons onvermoeibaar op tot bekering

 

      Tot wanneer zullen we het uitstellen om te gehoorzamen aan Christus, die ons in zijn hemels Rijk roept? Is het niet nodig dat we ons reinigen? Is het niet nodig dat we ons herstellen door het gewone leven te verlaten en door het Evangelie tot in de diepte te volgen?.... Wij doen alsof we het Rijk van God wensen, maar bekommeren ons niet over de middelen om het te bereiken.


      Nog beter gezegd, in de ijdelheid van onze geest en zonder de minste moeite te doen om de geboden van de Heer te onderhouden, geloven we dat we waardig zijn om dezelfde beloningen te ontvangen, als zij die weerstand aan de zonde hebben geboden tot aan de dood. Maar wie heeft tijdens de zaaitijd thuis kunnen zitten en slapen en heeft vervolgens armen vol arenschoven verzameld ten tijde van de oogst? Wie heeft de wijnoogst gedaan zonder de wijngaard te hebben geplant en gecultiveerd? De vruchten zijn voor hen die moeite gedaan hebben; de beloningen en de kroning voor hen die overwonnen hebben. Heeft men ooit een atleet gekroond die zelfs niet zijn kleren heeft uitgetrokken om zijn tegenstander te verslaan? En toch, moet men niet alleen overwinnen, maar ook “strijden volgens de regels”, zoals Sint Paulus het zegt (2Th 2,5), dat wil zeggen volgens de geboden die ons gegeven zijn…


      God is goed, maar ook rechtvaardig…: “De Heer houdt van barmhartigheid en van gerechtigheid” (Ps 32,5). Daarom Heer, zal ik uw barmhartigheid en uw gerechtigheid bezingen (Ps 100,1)... Zie met welk onderscheid de Heer de barmhartigheid gebruikt. Hij is niet barmhartig zonder beproevingen. En Hij oordeelt niet zonder medelijden, want “de Heer is barmhartig en rechtvaardig” (Ps 114,5). Laten we van God dus geen vertekend idee hebben; zijn liefde voor de mensen moet geen voorwendsel tot verwaarlozing zijn. 

Bron : www.dagelijksevangelie.org

19-10-15

De woestijnvaders en de stilte

 

DE WOESTIJNVADERS EN DE STILTE

woestijn.jpg

 

Er worden sterke verhalen verteld over het zwijgen van de woestijnvaders in Egypte. Van abba Pambon horen we dat hij soms wel drie maanden nadenkt over een vraag, voordat hij antwoord durft te geven. Eerder is hij er niet zeker van dat hij de vraag goed begrepen heeft1. Van abba Agathon vertelt men dat hij drie jaar lang met een kiezelsteen in de mond heeft rondgelopen, om zich te oefenen in de kunst van het zwijgen. En van abba Theon zeggen ze dat hij het heeft opgebracht om maar liefst dertig jaar te zwijgen. In de woestijn kan de stilte lang duren, in sommige gevallen wel drie maanden, drie jaar of zelfs drie keer tien jaar.


Stilte en innerlijke rust
De woestijnvaders brengen een groot deel van de dag en van hun leven in stilte door. Zonder stilte kunnen de idealen van het leven in de woestijn niet worden gerealiseerd. Vaak wonen ze op enige afstand van elkaar, zodat ze elkaars stilte niet hoeven te verstoren. Er zijn impliciete afspraken in welke situatie men elkaar wel en niet aanspreekt, de stilte is een belangrijk element in de omgang met elkaar. In sommige gemeenschappen wordt ook samen in stilte gegeten. De stilte wordt op tal van manieren nadrukkelijk vormgegeven en tevens opgelegd aan nieuwkomers. In een van de eerste regels voor monniken staat: 'door de stilte is men in staat zijn oude gewoonten af te leren en in de stilte heeft men de tijd om nieuwe aan te leren.' 6 De stilte wordt intens geoefend en soms ook, zoals blijkt uit het soort anekdotes dat we hebben gezien, extreem ver doorgevoerd. De stilte is echter geen doel op zich: ze wordt gezien als een voorwaarde voor religieuze groei. Zo zegt abba Poimen: 'als je de stilte beoefent, vind je rust waar je ook maar woont.' Het zwijgen (siôpè) staat in dienst van een ander ideaal, de inkeer, rust en innerlijke vrede (hèsychia).

Drie geboden
Uit de bekeringsgeschiedenis van een andere abba blijkt eveneens de nauwe samenhang van siôpè en hèsychia, van stilte en zoeken naar innerlijke rust. Abba Arsenios is een hoge beambte aan het hof van keizer Theodosios die worstelt met een vraag over verlossing en dan een stem hoort: 'Arsenios, ontvlucht de mensen en je zult gered worden.' Hij trekt zich terug in een leven van afzondering en blijft bezig met het thema verlossing, in gedachten en in gebed. Op een gegeven moment hoort hij opnieuw een stem: 'Arsenios, ontvlucht de wereld, wees stil en beoefen de hèsychia. Dit zijn de drie beginselen van een leven zonder zonde.' De drie geboden die Arsenios ontvangt, zijn als het ware een verantwoording van het leven in de woestijn. Ze vormen een motto dat ook in de westerse monastieke geschiedenis nog vaak zal worden aangehaald in zijn Latijnse variant: fuge, tace et quiesce. Bijna niemand onder de woestijnvaders is op zo'n consequente manier deze weg gegaan als Arsenios, de teksten die getuigen van zijn leven zijn stuk voor stuk verrassend en indrukwekkend. Het zwijgen en het verlangen naar stilte klinkt er op krachtige wijze in door. Enkele van deze teksten worden hierbij in vertaling gegeven, ze geven een goed beeld van de stilte als basis van het bestaan in de woestijn.

Vluchten naar de woestijn
We moeten ons niet een te idyllische voorstelling maken van deze stilte en rust van de woestijnvaders. Het landschap van de woestijn is weliswaar indrukwekkend in kleur en vorm, in
eenvoud en uitgestrektheid. Het straalt inderdaad een reusachtige stilte (silentium ingens) en een grootse rust (magna quies) uit, zoals een bezoeker van de woestijnvaders constateert9. Maar de woestijn is tevens ruig en vol gevaren, het leven is er buitengewoon hard en moeilijk. De bestaansvoorwaarden zijn er minimaal, zonder strenge discipline kan men er niet overleven. De woestijn is werkelijk de rand van het bestaan, een uiterste plaats waar men alleen heengaat als men de wereld ver achter zich wil laten. Het is bijvoorbeeld een plaats waar rovers en misdadigers zich schuilhouden die de sterke arm van het gezag moeten ontvluchten. Het is ook een plaats waar grote groepen armen een veilig heenkomen zoeken, die de steeds hogere belastingen van het late Romeinse Rijk niet meer kunnen opbrengen of die willen ontkomen aan de bijna geen enkele familie ontziende dienstplicht. 
De woestijn is de plaats waar de beschaafde wereld ophoudt en de wetten van de keizer niet gehandhaafd kunnen worden. Het is daarom ook de plaats waar de christenen in de tijd van de grote vervolgingen en martelingen van de derde eeuw naar toe vluchten en trachten te overleven. Als het christendom eenmaal erkend is en het maatschappelijk geaccepteerd is om tot het christelijk geloof over te gaan, wordt de woestijn een plaats voor mensen voor wie dat veilige geloof niet genoeg biedt. Duizenden fervente gelovigen, die op zoek zijn naar een intense godsontmoeting en een radicaal christelijk leven en dit in de samenleving niet kunnen realiseren, trekken er naar toe. Deze mensen, ook wel 'anachoreten' genoemd (ana chorein – zich terugtrekken) kunnen we beschouwen als de eerste monniken en monialen; hun leven is in een aantal geschriften verrassend goed gedocumenteerd. We spreken van 'woestijnvaders', maar er zijn al spoedig ook enkele beroemde amma's (moeders) en vrouwengemeenschappen bij.

Leven in verlatenheid
Men kan in de woestenij en verlatenheid in totale afzondering leven, eventueel in de eenzaamheid omgeven door wilde dieren zoals de traditie wil van bijvoorbeeld abba Antonios, een van de pioniers van het leven in de woestijn. Op jonge leeftijd hoort hij het evangelie lezen van de rijke jongeling: 'als je streeft naar volmaaktheid, verkoop dan alles wat je bezit en geef het aan de armen; kom dan en volg mij' (Mt. 19:21). Hij wordt zo gegrepen door deze boodschap dat hij daad bij het woord voegt en voor een ascetisch leven kiest. Aanvankelijk leeft hij als kluizenaar in de buurt van zijn dorp, maar zijn hang naar eenzaamheid is zo groot dat hij steeds verder de woestijn in trekt, ook om zich te beschermen tegen de tallozen die hem opzoeken en een woord of een wonder van hem verlangen. Abba Antonios, die zelf nauwelijks kan lezen en schrijven en uitsluitend Koptisch spreekt, is een scherp en begenadigd spreker die velen weet te inspireren. De levensbeschrijving van Antonios van de hand van een van zijn vrienden en leerlingen, de bisschop Athanasios, is een van de eerste en nog altijd een van de boeiendste en overtuigendste documenten over het leven in de woestijn. Als een van de eersten heeft abba Antonios het ideaal van het leven in de woestijn geformuleerd en een levensvorm ontworpen voor mensen die net als hij als heremiet (herèmia- woestijn, wildernis, verlatenheid) willen leven.

Leven in gemeenschap
Niet allen kiezen op dezelfde extreme wijze als abba Antonios voor het leven in eenzaamheid. Al spoedig ontstaan in de woestijn namelijk gemeenschappen van mensen die, geschaard rond een oude en ervaren abba, gezamenlijk de christelijke idealen proberen te verwezenlijken. Zo verdelen ze het werk: sommigen kappen of bewerken het riet, anderen vlechten matten en manden en een van hen krijgt de functie van econoom die in de stad alle producten verkoopt en zorg draagt voor een goed beheer van de inkomsten. Ook kunnen ze gezamenlijk een stuk van de woestijn ontginnen en een eenvoudige vorm van landbouw bedrijven. Vrijwel zeker beoefenen ze samen de barmhartigheid en geven geld of levensmiddelen aan de armen om hen heen of in de stad. Afen toe komen ze ook samen voor een liturgische viering, bijvoorbeeld op zaterdagavond en zondag; tijdens die samenkomsten worden ook de verschillende aspecten van het gemeenschappelijk leven besproken. De eerste die zo'n gemeenschap van broeders leidt, is abba Pachomios; van hem is een regel bewaard met de richtlijnen voor een leven in de woestijn; ook van zijn opvolgers zijn regelteksten overgeleverd. Het gemeenschappelijk leven wordt gereguleerd en aangeduid met de term 'cenobitisme' (koinos bios – gemeenschappelijk leven). Het cenobitisme wordt feitelijk de norm van het leven in de woestijn; het wordt in ieder geval beschouwd als een onmisbare ervaring voordat men eventueel op latere leeftijd gaat leven als heremiet. De gemeenschappen in de woestijn worden talrijk en zijn ook vaak zeer groot: enkele honderden of zelfs duizenden broeders zijn geen uitzondering. Zo ontstaat er een zekere variëteit in levensvormen en in spiritualiteit: er zijn plaatsen dichtbij de bewoonde wereld of dichtbij de Nijl, en zeer afgelegen plaatsen. Er zijn plaatsen waar broeders in de open lucht of in grotten wonen, plaatsen waar ze allemaal een eigen klein huisje hebben en ook plaatsen waar ze op één groot ommuurd terrein samenwonen. Het werk dat ze verrichten verschilt van eenvoudig handwerk als het vlechten van manden tot bijvoorbeeld het kopiëren van handschriften. Sommige gemeenschappen cultiveren de eenvoud en bestaan vooral uit analfabeten, andere trekken geleerde broeders aan die een Griekse of Romeinse opvoeding hebben gehad, veel hebben gereisd en in de woestijn een groot deel van hun tijd aan studie besteden. Uit de bronnen krijgen we niet de indruk dat er taalproblemen waren: blijkbaar waren er in de woestijn altijd wel broeders die konden tolken en vertalen.

Monastiek toerisme
Er is een tamelijk druk verkeer in de woestijn, sommige woestijnvaders krijgen veel bezoek en dragen in de gesprekken met hun gasten, religieuzen of leken, iets van hun religieuze inzichten over. Van verschillende christelijke schrijvers is bekend dat ze een reis in de woestijn hebben ondernomen, zoals een beetje in de mode was onder ondernemende christenen: Basilios, Evagrios, Hieronymus, Rufinus, Palladius en Johannes Cassianus zijn wellicht de bekendste onder hen. In hun brieven en reisverslagen schetsen ze een gedetailleerd beeld van het leven in de woestijn en eigenlijk kan men stellen dat het voor het eerst is in de geschiedenis van het christendom dat we zo goed geïnformeerd worden over de invulling en vormgeving van het leven van de gelovigen: hun motivatie en bekering, bezieling en spirituele groei. Mede om die reden is de studie van de spiritualiteit van de woestijnvaders zo fascinerend en ook voor de huidige tijd nog belangwekkend.

Beschermende stilte
Tegen de achtergrond van het 'drukke verkeer' in de woestijn krijgen de anekdotes over de stilte een andere lading. Wellicht is de stilte minder extreem geweest dan men op grond van sommige verhalen zou denken. De vaders en broeders moeten immers dikwijls met elkaar gesproken hebben over zaken die het gezamenlijke leven betreffen. En zoals abba Poimen zegt: 'men kan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat een heleboel dingen zeggen zonder de stilte te verbreken'. De stilte die de woestijnvaders in acht nemen, is vooral een stilte met betrekking tot belangrijke en kwetsbare onderwerpen. Als woestijnvaders over God of over hun geloofsleven komen te spreken, worden alle woorden gewogen en wordt in de diepte een stilte gerespecteerd. Een vader zwijgt als hij nader treedt tot het mysterie van Gods aanwezigheid. Hierover wordt slechts mondjesmaat gesproken, getuige de vele aforismes en kernachtige uitspraken uit de woestijn. In de stilte winnen de woorden aan kracht, het worden 'woorden als zwaarden'. We kunnen de stilte waarmee vaders en broeders zich omgeven, dan ook zien als een vorm van bescherming: bescherming van het kwetsbare leven in de aanwezigheid van God, bescherming van hun innerlijke rust (hèsychia) en bescherming van zichzelf. Er worden in de literatuur nogal wat voorbeelden gegeven van gasten die ongemakkelijk worden van de stilte die door hun gastheer in acht wordt genomen: opdringerige gasten worden soms behoorlijk onvriendelijk behandeld. Bisschop Theofilos uit Alexandrië brengt bijvoorbeeld een bezoek aan abba Pambon en wordt zwijgend ontvangen. Als de broeders bij hem aandringen om toch een woord tot deze voorname gast te spreken, antwoordt abba Pambon: 'als hij niet gesticht wordt door mijn stilte, zal hij ook niet gesticht worden door mijn woorden.' Van dezelfde abba wordt gezegd dat hij nooit spijt heeft gehad van een enkel woord, zo voorzichtig heeft hij altijd zijn woorden gewogen.

Behoedzame stilte
Het bewustzijn om met woorden kwaad aan te richten, leeft sterk in de woestijn. Broeders vermijden het om zich in een situatie te laten brengen waarin ze een uitspraak moeten doen over
een medebroeder of een oordeel moeten uitspreken. Ook ten opzichte van een medebroeder die zondigt verkiezen ze het meestal om te zwijgen en in stilte te bidden, boven het uitspreken van een vermaning. De stilte kan op een wonderbaarlijke manier effectiever zijn dan menig woord. Woorden kunnen goed doen, maar dragen het risico met zich mee om kwaad te doen. Het is onmogelijk om alle gevaren van woorden te voorzien, tegelijk met het goede komt dikwijls en onverhoeds ook het kwade in woorden naar buiten. De stilte daarentegen is goed in zichzelf en de kans om met stilte kwaad uit te richten, is kleiner. Een extra reden waarom broeders in hun woorden zeer op hun hoede zijn, is omdat de duivel zich dikwijls bedient van slinkse taal en listige redeneringen: en de aanwezigheid van duivels en demonen is in de woestijn uiterst tastbaar en bedreigend. Tegenover de duivel kan men naar een weerwoord zoeken, maar zelden wint men een confrontatie met de duivel op grond van argumenten. Beter kan men daarom de bedreigingen en verlokkingen in stilte ondergaan.
Zeer indringend wordt in de woestijn gewaarschuwd tegen misbruik van woorden en loslippigheid. Een bekend beeld vergelijkt de loslippige broeder met een huis waarvan de deur openstaat, zodat iedereen kan binnenlopen om te stelen wat van waarde is. Ook wordt wel verwezen naar een badhuis waarvan de deur openstaat: 'zoals door openstaande deuren van het badhuis snel de warmte naar buiten stroomt, zo stroomt ook de warmte van de ziel met de woorden weg, op het moment dat er te veel gezegd wordt, zelfs als er mooie dingen gezegd worden. De gepaste stilte is daarom een goede zaak, ze is niets minder dan de moeder van de verstandigste gedachten.

Tegencultuur van de stilte
Ookal wordt dit zelden expliciet genoemd, de keus van de woestijnvaders voor de stilte is bijbels gegrond. Ze wordt geïnspireerd door de stilte van Christus: lange tijd heeft Christus een bijna verborgen leven geleid, en na zijn publieke optreden kiest hij ervoor om het lijden zwijgend te ondergaan. Ook de stilte van Maria strekt tot voorbeeld: Maria komt in de evangelies maar zelden tot spreken, tekenend is haar houding dat ze 'woorden in haar hart bewaart'. In de wijsheidsboeken komt de stilte als thema regelmatig terug, stilte wordt voor wijs gehouden en overmatig spreken onverstandig gevonden. De psalmist bezingt herhaaldelijk de stilte en profeten als Elia, Jesaja en Habakuk getuigen van sterke ervaringen in de stilte.
Wordt de oproep tot stilte dus gedragen door een bijbelse traditie, ze is tegelijk polemisch in een cultuur waarin de retorica domineert, zoals de Griekse cultuur, en het geleerd debat door iedereen met enige opvoeding wordt bemind. De ontvangst die een woestijnvader twee Griekse filosofen bereidt, getuigt van deze confrontatie: 'Er kwamen eens twee filosofen op bezoek bij een grijsaard en ze vroegen hem om een stichtend woord. Maar de grijsaard bleef zwijgen. Na enige tijd namen de filosofen opnieuw het woord: 'antwoord je ons niets, abba?' Toen sprak de grijsaard: 'Ik weet dat jullie filosofen zijn, maar ik constateer tevens dat jullie geen echte filosofen zijn. Wanneer leren jullie spreken, jullie die nog niet weten wat spreken is? Jullie filosofie moet zijn om altijd aan de dood te denken en stilte en ingetogen rust te onderhouden.'' In de woestijn heerst een soort tegencultuur van de stilte, die op profetische wijze in gesprek gaat met de eigentijdse cultuur. Het ideaal van de stilte (siopè) en het het ideaal van de innerlijke rust (hèsychia) zijn essentiële trekken van deze tegencultuur.

Stilte in Gods nabijheid
Hoe kan dan, tenslotte, dat mysterieuze begrip hèsychia van de woestijnvaders worden omschreven? Zo eenvoudig als het is om siôpè in het Nederlands te vertalen met stil zijn, niets zeggen, zwijgen, zo moeilijk is het om een precieze en beknopte vertaling te vinden van hèsychia, een van de sleutelbegrippen van de spiritualiteit van de woestijnvaders. Men moet eigenlijk een aantal werkwoorden aanhalen en een proces beschrijven dat achter dit begrip schuilgaat: zich terugtrekken, de eenzaamheid zoeken, ruimte maken, de stilte beoefenen, zich inkeren, zich leeg maken, rust en vrede vinden. Uiterlijke rust is nodig om tot innerlijke rust te komen. Hèsychia is een vaardigheid, oefening en houding, ja zelfs een lichaamshouding (het woord lijkt verwant te zijn met hèsthai, zitten). Hoe hèsychia kan worden beoefend en vormgegeven, wordt in tal van uitspraken van woestijnvaders uitgelegd en toegelicht. Hèsychia is een centraal element in hun levenswijze, om niet te zeggen dat hèsychia zelf hun levenswijze is. Hèsychia is de zoektocht naar werkelijke rust en vrede, het is in de woestijn de weg die tot God voert. Hèsychia is een bewustzijn van Gods nabijheid, een bewustzijn dat stilte afdwingt. Zonder stilte kan men niet gaan op de weg die tot God voert, kan men niet in Gods nabijheid treden. De stilte van de woestijnvaders, die uit prachtige verhalen nog tot ons spreekt, is ook vandaag de dag nog een bijzonder getuigenis van die nabijheid van God.

(Bron: Charles van Leeuwen)

14:09 Gepost in theologie | Permalink | Commentaren (0)

17-10-15

20e zondag na Pinksteren : Opwekking van de jongeling van Naïm

20e zondag na Pinksteren 

 

"Opwekking van de jongeling van Naïm"

 

nain opwekking van de jongeling4.jpg

Opwekking van de jongeling van Naïn 

Lezingen :

Galaten 1,11-19

Ik  verzeker u, broeders en zusters, het evangelie dat door mij is verkondigd, is niet door mensen 20e zondag na Pinksteren en 3e na de Kruisverheffinguitgedacht. Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus.

Voorvallen uit Paulus' leven
U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb: hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien; en hoever ik het gebracht heb in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar toen God, die mij had uitgekozen, nog in mijn moeders schoot, en die mij heeft geroepen door zijn genade, besloot zijn Zoon aan mij te openbaren om Hem onder de heidenvolken te verkondigen, toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar naar Damascus teruggekeerd.
Pas drie jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas kennis te maken, en ik ben veertien dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer.

Evangelie : Lucas 7,11-16

Opwekking van de zoon van een weduwe uit Naïn
    Naderhand ging Jezus naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was Hij ten diepste met haar begaan. 'Huil niet', zei Hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: 'Jongeman, kom overeind, zeg Ik je!' En de dode ging rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem aan zijn moeder. Ontzag vervulde allen en ze prezen God. Ze zeiden: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan', en: 'God heeft naar zijn volk omgezien

Clemens van Alexandrië : Wie dit kind ontvangt in mijn Naam, ontvangt Mij

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215), theoloog
De Pedagoog, I, 21-24

Clemens van alexandrie3.jpg

Clemens van Alexandrië

 

"Wie dit kind ontvangt in mijn Naam, ontvangt Mij"

 

      “Hun kleine kinderen, zegt de Schrift, zullen op de schouders gedragen worden en op de knieën getroost. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u ook troosten” (Jes 66, 12-13). De moeder trekt de kinderen naar zich toe en wij zoeken onze moeder, de Kerk.  Al het zwakke en tere, wiens zwakheid hulp nodig heeft, is gracieus, zacht en charmant; God weigert zijn redding niet aan zo'n jong wezen. Ouders wijden een bijzondere tederheid aan hun kleinen… Zelfs de Vader van heel de schepping ontvangt hen die bij Hem schuilen, herstelt ze door de Geest en adopteert hen als kinderen; Hij kent de zachtheid en zij zijn de enigen van wie Hij houdt, die Hij redt, en verdedigt; het is waarom Hij ze kleine kinderen noemt (cf. Joh 13,33)…


      De Heilige Geest, die spreekt door de mond van Jesaja, past op de Heer zelf de term van klein kind toe: "Zie ons is een kind geboren, een zoon is ons gegeven..." (Jes 9,5). Wie is dat kleine kind, het pasgeborene, naar wiens beeld we allemaal kleine kinderen zijn? De heilige Geest beschrijft voor ons door dezelfde profeet zijn grootheid: “Bewonderenswaardige Raadsman, machtige God, Eeuwige Vader, Prins van Vrede” (v.6).


      O, grote God! O volmaakt kind! De Zoon is in de Vader en de Vader is in de Zoon. Zou de opvoeding dat dit kleine kind geeft, niet volmaakt zijn? Zij bevat alles om ons, zijn kleine kinderen, te leiden. Hij heeft zijn handen over ons uitgespreid en wij hebben in die handen heel ons geloof gelegd. Van dat kleine kind legt Johannes de Doper ook getuigenis af: “Zie, zegt hij, het Lam van God” (Joh 1, 29). Omdat de Schrift alle kleine kinderen lammetjes noemt, heeft hij het Woord van God ‘Lam van God’ genoemd, die voor ons mens geworden is en gelijk aan ons heeft willen zijn, Hij, de Zoon van God, het kleine kind van de Vader. 

bron : www.dagelijksevangelie.org

04-10-15

De heilige Alban

Heiligenleven

De heilige Alban

 

alban_protomartyr_of_britain.jpg

 

De heilige Alban, de eerste martelaar van Groot-Britannië. In de eerste tijd drong de vervolging nog niet door tot Engeland, en dat droeg er zeker toe bij dat zich daar vrij veel gelovigen uit zuidelijker streken vestigden. Ook bij de bekering van koning Lucius vermeerde het aantal christenen. Maar onder Diokletiaan begon aan die rust een einde te komen, er vielen slachtoffers, waaronder Alban de eerste en beroemdste was.

Hij behoorde tot een in de belangrijkste britse stad Verulamium ( nu Saint-Albans) gevestigde romeinse familie, en zijn opvoeding had hij in Rome genoten. Later was hij zelf een der belangrijkste burgers van die stad. Hij was edelmoedig, reeds in  zijn heidense tijd, met een open hart voor ongelukkigen, en toen de vervolging in Engeland begon uit te breken gaf hij onderdak aan een gevluchte priester. Hij kwam zo onder de indruk van diens zichtbare Godsliefde toen hij toevallig getuige was geweest van diens nachtelijke gebeden, dat hij zich door hem liet onderrichten en dopen. Toen de aanwezigheid van de priester verraden werd, en een groep soldaten hem kwam ophalen, trok Alban de lange mantel van de priester aan en bood zichzelf aan de soldaten als de man die zij zochten.

Toen voor het gerecht het bedrog uitkwam, gebeurde het onvermijdelijke : Alban werd na foltering ter dood veroordeeld. De aangewezen beul wilde dit vonnis niet voltrekken en verklaarde eveneens christen te willen zijn. Zij werden samen gedood, ongeveer in 304. Volgens latere onderzoekingen zou dit echter reeds in 209 gebeurd zijn. Direct nadat de kerkvrede gesloten was, werd op de plaats van hun terechtstelling een kerk gebouwd ter ere van de heilige Alban.

Uit : ‘heiligenlevens voor elke dag’, uitg.orth.klooster Den Haag

03-10-15

18e zondag na Pinksteren : Heb uw vijanden lief

18e zondag na Pinksteren

"Heb uw vijanden lief"

 

heb-elkaar-lief.jpg

 

 

 

LEZINGEN :

Eerste lezing :Kol.4,5-11;14-18

Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid. Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven.
Mededelingen, groeten, zegenwens      Tychikus, onze geliefde broeder, mijn trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u volledig inlichten over mijn omstandigheden. Juist daarom stuur ik hem naar u toe, opdat u verneemt hoe het ons gaat en hij u mag vertroosten. Met hem stuur ik Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die een van uw mensen is. Zij zullen u op de hoogte brengen van alles wat hier gebeurd is.      De groeten van Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie u al aanwijzingen hebt gekregen; ontvang hem goed, als hij bij u komt. Eveneens groet Jezus u, ook Justus genaamd. Van de besnedenen zijn zij de enigen die met mij werken voor het koninkrijk van God; ze zijn voor mij dan ook een grote troost geweest

Mijn vriend Lucas, de arts, groet u, en Demas.      Groet de broeders te Laodicea, en Nymfa en de gemeente die in haar huis samenkomt. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief uit Laodicea te lezen krijgt. Zeg tegen Archippus: 'Zorg ervoor dat u de taak goed vervult die u omwille van de Heer op u genomen hebt.'      Eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien! De genade zij met u.

 

Evangelie : Lucas : 6,31-36

Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden liefhebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners weldoen, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit, en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.

Caesarius van Arles : dat hij Mij volgt

H. Caesarius van Arles (470-543), monnik en bisschop Sermon 159, 1,4-6 ; CCL 104,650

"Dat hij Mij volgt"

 

Cesaire_d'Arles_icone_byzantine.jpg

Caesarius van Arles (ook Caesarius Arelatensis genaamd)

 

 

      Toen de Heer ons in het Evangelie zei: "Als iemand Mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen", dan vinden we dat Hij van ons iets moeilijks vraagt en we vinden dat Hij ons een zwaar juk oplegt. Maar als Degene, die het van ons vraagt, ons helpt om te vervullen wat Hij vraagt, dan is het niet moeilijk meer...       Waarheen moeten we Christus volgen, behalve daar waar Hij zelf was? Wij weten dat Hij verrezen is en opgestegen naar de hemel: daar moeten we Hem heen volgen. We moeten ons zeker niet laten overheersen door de wanhoop, want wij kunnen niets uit onszelf, we hebben de belofte van Christus. De hemel was ver van ons voordat ons Hoofd er naartoe was opgeheven. Als wij voortaan ledematen zijn van het lichaam van dit Hoofd (Kol 1,18), waarom zouden we dan wanhopen om de hemel te bereiken? Als het waar is dat veel zorg en lijden op deze aarde ons overspoelen, laten we dan Christus volgen, in wie het volmaakte geluk zich bevindt, evenals de opperste vrede en de eeuwige rust.       Maar de mens, die verlangt om Christus te volgen zal luisteren naar dit woord van de apostel Johannes: "Wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft" (1Joh 2,6). Wil je Christus volgen? Wees nederig, zoals Hij dat was. Je wilt je bij Hem voegen in de hoge hemel? Minacht jouw nederigheid niet.

26-09-15

17e zondag na Pinksteren : de wonderbare visvangst

17e zondag na Pinksteren

'De wonderbare visvangst'

 

Wonderbare-visvangst.jpg

 

2 Kor 6,16-7,1

[16] Is er enig verband tussen de tempel van God en de afgoden? Wij* zijn de tempel van de levende God. God heeft zelf gezegd: Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. [17] Daarom, ga weg uit hun midden en houd u ver van hen, zegt de Heer, en raak niets aan wat onrein is. Dan zal Ik u genadig aannemen. [18] Ik zal voor u een vader zijn en u zult voor mij zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Albeheerser.
Hoofdstuk 7
[1] Zulke beloften zijn ons gedaan, geliefden; laten wij ons dus zuiveren van elke smet naar lichaam en geest, en vol ontzag voor God onze heiliging voltooien.

 

Evangelie : Lucas : 5,1-11

Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

 

De wonderbaarlijke visvangst, verhaal uit de kinderbijbel van Nita Abbestee

Korte tijd na de opstanding van Jezus bevonden enkele discipelen zich bij het meer van Tiberias. Petrus, die Jezus verloochend had, was er ook bij. Zijn gedachten hielden zich voortdurend bezig met de mogelijkheid te herstellen, wat hij tegenover zijn meester verkeerd had gedaan.

Petrus was de leider van deze groep mannen. Hij keek eens naar de lucht, toen naar het water om te zien of de omstandigheden gunstig waren om uit ter varen. Toen zei hij: ‘Vrienden, ik ga vissen!’ De anderen wachtten reeds lang op dit woord en zeiden dan ook spontaan: ‘Goed, Petrus! Wij gaan met je mee!’

IJverig en vol enthousiasme maakten zij het schip gereed en tegen de avond voeren zij uit. Die lange nacht wierpen zij vele malen hun netten uit en haalden ze weer in, maar …. niet één vis konden zij vangen.

En in de vroege morgen keerden zij ontmoedigd en teleurgesteld naar het strand terug. Daar stond Jezus naar hen uit te kijken. Zij schonken echter nauwelijks aandacht aan hem, want zij herkenden hem op zo’n grote afstand niet.

14 Jezus aan het meer van Tiberias Wiliam HoleJe moet namelijk weten dat de oosterse stranden niet zo vlak zijn als bij ons. Meestal zijn zij volklippen en rotsen. Daardoor kan een schip niet op het strand komen en moeten de mensen nog een heel eind door het water waden om de wal te bereiken. Dat was ook hier het geval en daardoor hadden de discipelen geen erg in de man op het strand.

Jezus wist van hun moeizame arbeid in de lange nacht. Hij wilde hen helpen, zoals hij dit al zo dikwijls had gedaan. Daarom riep hij hen over het water toe: ‘Mannen, hebben jullie  spijzen voor mij?’

Nu moet je niet denken dat Jezus om een vis vroeg om te eten. Het teken vissen uit de dierenriem is symbool van de goddelijke liefdekracht die uit het koninkrijk van God neerdaalt en uitredt. Eigenlijk vroeg Jezus dus aan de mannen: ‘Hebben jullie voldoende liefdekracht?’

Maar de mannen herkenden hem niet en verstonden daardoor ook zijn woorden niet. Teleurgesteld riepen ze terug: ‘Nee, niets! Wij hebben niets gevangen!’

Maar Jezus deed afsof hij de teleurstelling niet merkte. Enthousiast en vol overtuiging riep hij hen toe: ‘Werp jullie netten uit aan de rechterzijde van het schip! Dan zullern jullie  vinden!’ Want alles wat naar de wil van God gebeurt wordt in de heilige taal ‘rechts’ genoemd; en wat naar de wetten van deze wereld wordt gedaan heet ‘links’.

De manier nu waarop Jezus zijjn discipelen toeriep, wekte zoveel nieuwe moed in hun harten, dat zij hun schip keerden en opnieuw het meer op gingen. Midden in de golven wierpen zij hun netten aan de rechterzijde uit. Maar toen de mannen ze weer wilden ophalen, waren ze zó zwaar van vissen, dat zij ze niet aan boord konden hijsen.

Toen fluisterde één van de discipelen die Jezus zeer liefhad Petrus in het oor: ‘Het is onze heer Jezus die daar op het strand staat en ons heeft toegeroepen!‘ Een schok voer door Petrus heen. Snel keek hij of de meester er nog stond.

Ja! Daar stond hij – op dezelfde plaats! Vlug sloeg Petrus zijn opperkleed om, en stapte overboord, om door het water naar het strand en naar zijn meester te gaan. Hij kon geen ogenblik meer wachten, zo verlangde zijn hart ernaar om zijn heer weer te dienen.

De overige discipelen brachten het schip zo dicht mogelijk bij het strand, terwijl zij voorzichtig de zware netten meesleepten. Eindelijk lag het schip vast genoeg en toen konden ook de andere mannen de wal bereiken. Vlakbij Jezus zagen zij een groot houtvuur branden, waarop brood en vis lagen.

Jezus keek naar het schip en sprak: ‘Breng mij nu eerst de vissen die jullie gevangen hebben!’ Dadelijk sprong Petrus op; hij wilde met de daad bewijzen hoe zielsgraag hij Jezus weer wilde dienen.

Met inspanning van al zijn krachten sleepte hij het loodzware net naar het strand, om het aan Jezus te tonen. En hoe zwaar het ook was, het net scheurde niet! Honderddrieënvijftig vissen waren er in!

Toen Jezus dat gezien had, zei hij tot allen: ‘Komt nu en houdt de maaltijd!’ Blij schaarden de discipelen zich om hem heen. Jezus deelde het brood en de vis die op het vuur lagen aan hen uit. Het waren de heilige spijzen en de liefdekracht die hij hun reikte. En alle discipelen herkenden hem nu en voelden zich gelukkig en volkomen veilig.

Na de maaltijd richtte Jezus het woord tot Petrus. Hij vroeg hem: ‘Petrus, heb je mij waarlijk lief, meer dan uw vrienden?’ Hij had natuurlijk wel in Petrus’ hart gelezen, hoe groot het verlangen was om te herstellen wat verkeerd gegaan was! En Petrus antwoordde dan ook vol overtuiging: ‘Ja heer! U weet dat ik u liefheb!’ Ernstig keek Jezus hem aan en zei: ‘Weid mijn lammeren!’

Na enige ogenblikken vroeg hij opnieuw: ‘Petrus, hebt je mij waarlijk lief?’ En nogmaals antwoordde Petrus: ‘Ja heer! U weet dat ik u liefheb!’ ‘Hoed dan mijn schapen!’ luidde de tweede opdracht.

Daarna vroeg Jezus voor de derde maal: ‘Petrus, hebt je mij lief?‘ Petrus werd er een beetje bedroefd van. Hij dacht dat Jezus maar niet geloven kon dat hij hem liefhad. En nog eens, met al zijn overtuigingskracht antwoordde hij: ‘Heer, u weet alles! U wéét dat ik u liefheb!’ Toen sprak Jezus tor hem: ‘Weid dan ook mijn schapen!’

En met deze derde opdracht schonk Jezus zijn volle vertrouwen aan Petrus en gaf hij hem de leiding over het nieuwe werk, dat spoedig moest beginnen. Want met de ‘lammeren’ en de schapen’ bedoelde hij al de dolende en dwalende mensenkinderen in de wereld, die alleen de weg naar Huis niet konden vinden en dus beschermd en geholpen moesten worden.

Zo laat dit verhaal ons duidelijk zien dat, vóór de Broederschap het ene werkstuk onder de mensheid voltooid heeft, er al weer een nieuwe basis wordt gelegd voor het volgende werk. Want in de loop van de tijden werd telkens weer ‘een Schip’ gereedgemaakt om ‘ter visvangst‘ uit te varen.

Ook werd telkens weer ‘een visser‘ bereid gevonden om het schip te besturen! Er boden zich altijd weer ‘mede-vissers‘ aan, die de Broederschap van harte wilden dienen, om te helpen, ‘verlangende zielen te vissen uit de levenszee’.

Dat werk wordt zo goed mogelijk begonnen, vol liefde en hulpvaardigheid. Maar vaak nog, zonder dat men van binnen bewust weet hoe het werk eigenlijk gedaan moet worden. Alle krachten worden ingespannen, alle tijd wordt aan de arbeid gegeven en toch …. de netten blijven leeg.

Maar, de Broederschap waakt! En na de ervaring van de teleurstelling komt zij te hulp en leert de werkers met volhardend geduld, hoe zij moeten vissen. En eindelijk weten zij het!

‘Het net moet aan de rechterzijde worden uitgeworpen!‘ Naar de wil van God moet gevist worden en niet naar de eigen wil! En zie, dán komen de ‘vissen’ binnen! Honderd-driënvijftig tegelijk. Als we de cijfers bij elkaar optellen, krijgen we: 1 + 5 + 3 = 9.

Het getal 9 betekent in de heilige taal altijd: de gehele mensheid! Wanneer het reddingswerk ten dienste van de mensheid dus op de juiste wijze gedaan wordt, onder de hoede en de leiding van de goddelijke liefdekracht, zal de gehele mensheid gered worden.

Afbeelding: William Hole

Tekst: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

- See more at: http://spiritueleteksten.be/geen-categorie/de-wonderbaarlijke-visvangst-verhaal-uit-de-kinderbijbel-van-nita-abbestee/#sthash.EY8yIAmi.dpuf

Byzantijnse liturgie : Troparion en kondakion van Johannes de Voorloper

Byzantijnse Liturgie Troparion en kontakion van Johannes de Voorloper

Johannes de doper444.jpg

Johannes de Doper

 

Voorloper van de Heer in het leven als in de dood

 

      De Jordaan, bang geworden door Uw komst in het vlees, o Christus, ging al bevend zijn weg; Johannes vervulde zijn geestelijke dienst en maakte zich heel klein in zijn vrees. Het engelenleger was met stomheid geslagen, toen ze U, gedoopt naar het vlees, zag in de rivier. Zij die in de duisternis zijn, werden verlicht en wij zingen U toe, Heer, U toont U en verlicht het universum.       De herinnering van de rechtvaardige moet vurig zijn, maar voor u, Johannes de Voorloper, is de getuigenis van de Heer genoeg. Eigenlijk bent u veel achtenswaardiger dan alle andere profeten, want u hebt uw waardigheid gevonden in het dopen met water, wat de andere profeten alleen verkondigd hebben. Daarom bent u, na voor de waarheid gestreden te hebben, gaan verkondigen, zelfs in het gebied van de doden, dat God in het vlees verschenen is. Dat God de zonden van de wereld wegneemt (Joh 1,29) en ons zijn grote medelijden geeft.       Het glorievolle martelaarschap van de Voorloper was een fase in het reddingswerk, aangezien hij, zelfs in het dodenverblijf, de Verlosser heeft verkondigd. Dat Herodias nu weeklaagt, zij die de misdadige moord opeiste, want het is noch de Wet van God, noch het eeuwige leven dat ze heeft bemind, maar illusies die slechts even duren.

Bron : www.dagelijksevangelie.org

12-09-15

Feest van de Kruisverheffing

Feest van de Kruisverheffing

 

Kruisverheffing  bbb.gif

Kruisverheffing

 

 Eerste lezing

1 Korintiërs 1,18-2,16

 

De ware wijsheid

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.' Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,

EVANGELIE

Johannes 19,6-20,25-35

 

 Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!' Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.' De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.' Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?' Maar Jezus gaf geen antwoord. ‘Waarom zegt u niets tegen mij?' vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?' Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.' Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.' Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.' Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!' Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?' Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!'

Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.

Jezus gekruisigd en begraven

Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden'. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet "koning van de Joden" schrijven, maar "Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden".' ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,' was het antwoord van Pilatus.

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.' Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.' Dat is wat de soldaten deden.

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,' en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.' Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.' Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft

Betekenis en ontstaan van het feest van de Kruisverheffing

De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de Katholieke en de Orthodoxe Kerk dat op 14 september wordt gevierd. De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering van de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem, die samenviel met de vondst van het Heilig Kruis door Sint-Helena. De wijding vond plaats op 13 september 335. Deze basiliek staat volgens de overlevering op de plaats waar Christus tussen kruisdood en verrijzenis lag opgebaard. Gedurende het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis aan het volk getoond. Volgens de traditie heeft aan dit kruis Jezus geleden. Het kruis is volgens de traditie gevonden door Helena, moeder van Constantijn de Grote, die rond 324 naar Jeruzalem pelgrimeerde. Daar liet zij uitgravingen doen, waarbij ook de grafkelder ontdekt zou zijn. Voor het eerst wordt hierover bericht in 325 door Eusebius van Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bisschop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is een verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar Jeruzalem maakte. Op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha, liet Helena de basiliek van het Heilig Graf bouwen. Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. De vondst van het heilig kruis leidde vooral vanaf de kruistochten tot een onstuitbare verspreiding van kruis-relieken en daarmee ook tot verspreiding van het feest van de Kruisverheffing. Bovendien heeft de verspreiding van de Cisterciënzers en Trappisten over Europa een rol gespeeld, aangezien in hun spiritualiteit de Kruisverheffing van bijzonder belang is. Het tonen van het kruis als teken van verlossing door Christus, verspreidde zich zo door de hele Kerk. Viering in de Oosters-orthodoxe Kerken Het feest van de Kruisverheffing is één van twaalf grote feesten binnen de Oosterse orthodoxie. Het wordt echter niet in alle kerken op dezelfde dag gevierd. De zogenaamde "Oosters-orthodoxe Kerken - nieuwe stijl" vieren het feest zoals de rooms-katholieken op 14 september, de "Oosters-orthodoxe Kerken - oude stijl" 13 dagen later namelijk op 27 september. Dit laatste is het geval voor de Kerken van Jeruzalem, Rusland en Servië.

Basilius van Seleusië : Andreas bracht zijn broer bij Jezus

Basilius van Seleusië (?-ca. 468), bisschop Sermon ter ere van de heilige Andreus, 3-4

 

basil_of_seleucia.jpg

Basilius van Seleucië

"Andreas bracht zijn broer bij Jezus"

 

Andreas had dit woord van Mozes gehoord: “Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren” (Dt 18,15). Maar hij hoorde ook Johannes de Doper roepen: “Daar is het Lam van God” (Joh 1,29) Toen hij Hem zag, ging hij spontaan naar Hem toe. Hij herkende de profeet die aangekondigd werd door de profetie, en hij leidde zijn broer aan de hand mee naar Degene die hij had gevonden. Hij toonde Petrus de schat die hij niet kende: “We hebben de Messias gevonden, Degene naar wie we verlangden. Wij hebben op zijn komst gewacht, laten we Hem nu aanschouwen. We hebben Hem gevonden over wie de luide stem van de profeten ons aanspoorde om op Hem te wachten. Deze tijd heeft Degene meegebracht die de genade had verkondigd, Degene die de liefde wenste te zien”. Andreas ging zijn broer Simon opzoeken om met hem de schat van zijn aanschouwen te delen. Hij leidde Petrus naar de Heer. Wat een verbazingwekkend wonder! Andreas was nog geen leerling en hij werd al leider van mensen. Door te onderrichten begon hij te begrijpen en verkreeg hij de waardigheid van een apostel: “Wij hebben de Messias gevonden. Na zoveel nachten die we slapeloos aan de oevers van de Jordaan hebben doorgebracht, hebben we eindelijk het doel van ons verlangen gevonden”. Petrus volgde die roep meteen op. Hij was de broer van Andreas en hij is vol ijver en met opengesperde oren doorgegaan… Later toen Petrus een bijzondere leiding kreeg, had hij dat te danken aan wat Andreas had gezaaid. Maar de lofzang die tot de één wordt gericht weerklinkt eveneens op de ander. Want het goede van de één behoort aan de ander, en de één verheerlijkt zich met het goede van de ander.

www.dagelijksevangelie.org

10-09-15

Spiritualiteit en geestelijk vaderschap : Metropoliet Anthony

Spiritualiteit en geestelijk vaderschap

Metropoliet Anthony

 

Eerst zou ik de betekenis van het woord spiritualiteit willen bepalen, want gewoonlijk, als we spreken over spiritualiteit hebben we het over bepaalde religieuze uitingsvormen van ons geestelijk leven, zoals het gebed of ascese. Dat wordt duidelijk uit boeken, zoals die van de heilige Theofanes Zatvornik (de Kluizenaar). Echter, als we het hebben over spiritualiteit, dan moeten we niet vergeten dat dit daarin bestaat, dat de Heilige Geest werking heeft in ons en dat deze mystieke werking van de Heilige Geest zich openbaart. Zo worden wij direct in een zeer duidelijke positie ten opzichte van de spiritualiteit gezet, want hier gaat het er niet om, een mens volgens bepaalde principes op te voeden en hem te leren zich volgens bepaalde modellen te ontwikkelen in het gebed of in ascese. Dat houdt het geestelijk vaderschap niet in, maar het bestaat daarin, dat een geestelijk vader, op welk niveau van spiritualiteit hij zich zelf ook bevindt, waakzaam zou moeten volgen wat door de Heilige Geest aan en in de mens voltrokken wordt, deze werking zou moeten ondersteunen, deze mens zou moeten beschermen tegen verleidingen of ondergang, tegen twijfel en ongeloof. Het geestelijk vaderschap kan dus aan de ene kant vaak minder actief en aan de andere kant juist veel meer van belang zijn dan wij denken.

Het geestelijk vaderschap is geen eenduidig begrip. Men kan drie typen onderscheiden.

Op het meest basale niveau is dat de priester, die de genade van het priesterschap is gegeven; de genade die niet alleen het recht, maar ook de heiligende kracht omvat om de Mysteriën te voltrekken. Het Mysterie van de Communie, de Doop, de Myronzalving en ook het Mysterie van de Biecht, de verzoening van de mens met God. Het grote gevaar, dat dreigt voor een jonge, onervaren priester, vol van enthousiasme en hoop, is de kans dat een vaak jonge man, net klaar met zijn theologische opleiding, denkt dat door de priesterwijding hem én wijsheid én ervaring én het vermogen tot het maken van onderscheid tussen goede en kwade geesten is gegeven en dat hij daarmee tot een jonge starets is geworden (zoals dat in de ascetische literatuur wordt genoemd). Dat wil zeggen een jonge man, die nog niet die spirituele rijpheid en kennis heeft die door persoonlijke ervaring wordt verkregen, maar die denkt dat hem al zoveel is geleerd dat hij een berouwvolle zondaar bij de hand kan nemen om hem van de aarde naar de hemel te leiden. Het gebeurt maar al te vaak dat een jonge priester, niet omdat hij ervaren is, niet omdat God hem dat geboden heeft, maar louter en alleen omdat hij de genade van het priesterschap heeft ontvangen, met bevelen leiding gaat geven aan zijn geestelijke kinderen. "Doe dit niet... lees dat niet...maak grote buigingen... ga naar de kerk." Als resultaat hiervan zijn de slachtoffers een soort karikaturen van het geestelijk leven: ze doen alles wat de asceten ook deden, maar die deden dit uit spirituele ervaring en niet omdat ze gedresseerde hondjes waren.

Zo'n geestelijk vader is een ramp, omdat hij binnendringt in een gebied waarin hij geen ervaring heeft en ook het recht niet heeft om binnen te dringen. Ik blijf daar op hameren omdat het een wezenlijke kwestie is voor de geestelijkheid. Alleen door de genade Gods kan men een starets zijn. Het is een charismatisch verschijnsel, een gave, en men kan niet leren om een starets te zijn, net zoals men niet zijn eigen weg van genialiteit kan bepalen. We kunnen er allemaal over dromen, maar als we ons met een bepaald onderwerp bezighouden, begrijpen we uitstekend dat Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci of Roebljov over een genialiteit aangaande dit onderwerp beschikten, die op geen enkele school te leren valt.

De priester speelt bij ons een centrale rol en het gebeurt vaak dat jonge priesters, jong van jaren of wat betreft hun spirituele (on)rijpheid, leiding geven aan hun geestelijke kinderen in plaats van hen te laten opgroeien. Dat wil zeggen met hen omgaan, voor hen zorgen zoals een tuinman dat doet met zijn bloemen en planten. Je moet de soort grond kennen, de plantensoort, de omstandigheden (klimaat, etcetera) waaronder ze zijn geplant en alleen dan kun je de plant helpen te groeien, zoals dat die plant eigen is, op zijn eigen manier. Je kunt een mens niet breken om hem gelijk aan jezelf te maken. Een westers spiritueel schrijver heeft eens gezegd: "Een geestelijk kind kan alleen maar naar zichzelf worden geleid en de weg binnen in zijn leven kan heel lang zijn." Als u de heiligenlevens leest, zult u zien hoe de grote startsen daartoe in staat waren. Hoe zij zichzelf konden zijn, maar bij een ander mens diens exclusieve, unieke eigenschap konden ontdekken en deze mens de mogelijkheid konden geven om zichzelf te zijn en niet een replica van zichzelf of nog erger, een sjabloonmatige herhaling.

Neem nu uit de geschiedenis van de Russische kerk de ontmoeting van Antoni Pecerski met Feodosi. Feodosi was opgevoed door Antoni maar toch lijken hun heiligenlevens helemaal niet op elkaar, in die zin, dat Antoni Pecerski als kluizenaar leefde en Feodosi de grondlegger was van een klooster. Hoe kon Antoni hem voorbereiden om iets te doen wat hij zelf niet zou kunnen doen, een mens te zijn zoals hij dat zelf niet wilde zijn, waar God hem zelf niet toe geroepen had. Hier moeten we scherp onderscheid maken tussen de wens om een mens te laten gelijken op jezelf en de wens om hem te doen gelijken op Christus. Het startsendom is een gave van de genade, het is spirituele genialiteit en daarom mag niemand van ons denken dat hij zich kan gedragen als een starets.

Er is nog een soort tussengebied, het zogenaamd vaderschap. Vaak denken jonge en ook niet meer zo jonge priesters dat zij, vanwege het feit dat men hen 'vader die en die' noemt, niet gewoon biechtpriesters zijn, maar dat zij werkelijk vader zijn in de zin zoals de apostel Paulus daarover schreef in zijn brief aan de Korinthiërs: "Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt" (1 Cor. 4:15). En zoals Serafim van Sarov heeft gezegd: het vaderschap bestaat eruit dat een bepaald persoon - en dat hoeft helemaal geen priester te zijn - geboren is voor het geestelijk leven van een ander mens, die, als hij naar deze eerste persoon kijkt 'in zijn ogen en op zijn gezicht het licht van het eeuwige leven ziet stralen', en dat hij zich daarom tot hem kan wenden en hem kan vragen om zijn geestelijk leraar en leider te zijn.

Het tweede waarin zich een vader onderscheidt, is het feit dat een vader als het ware in het geestelijk leven van één bloed en één geest met zijn leerling en dat hij in staat is hem te leiden omdat er tussen hen een waarachtige harmonie bestaat, naar geest en gevoel. Ooit was de Egyptische woestijn overbevolkt met asceten en leraren, maar toch kozen de mensen een leraar niet om zijn grote roem, ze gingen niet naar een bepaalde leraar, omdat daar zoveel goeds over werd gezegd, maar ze zochten een leraar die ze konden begrijpen en die hen ook zou begrijpen. Dit is een belangrijk punt omdat gehoorzaamheid betekent dat je blindelings doet wat iemand je zegt die materiële, fysieke of geestelijke macht over je heeft.

Gehoorzaamheid betekent dat de ondergeschikte, die zich een leraar heeft gekozen, waar hij onvoorwaardelijk in gelooft en in wie hij ziet wat hij zoekt, niet alleen scherp luistert naar ieder woord, maar ook naar de toon van diens stem. Hij tracht door alles, waaruit de persoonlijkheid en de geestelijke ervaring van deze starets naarvoren komt boven zichzelf uit te groeien, deelachtig te worden aan deze spirituele ervaring en een mens te worden, die een zodanige groei heeft doorgemaakt, die hij op eigen kracht nooit hadden kunnen bereiken. Gehoorzaamheid is voor alles de gave om niet alleen met het verstand te luisteren, niet alleen met het oor, maar met het hele wezen; het is het talent om een open hart te hebben voor de eerbiedwekkende beschouwingen van het spirituele geheim van een ander mens.

En van de zijde van de geestelijk vader, die u misschien geestelijk geboren heeft laten worden, daarna heeft aangenomen, maar geen vader voor u kan zijn, moet er sprake zijn van een diep ontzag voor datgene wat de Heilige Geest in u heeft verricht. De geestelijk vader moet in staat zijn (en dit lukt soms alleen met veel inspanning, nadenken en eerbied tot alles wat tot hem komt) om in de mens de niet-vervreemdbare schoonheid van de beeltenis van God te zien. Zelfs als de mens al beschadigd is door de zonde moet hij in hem de ikoon zien, die geleden heeft door de omstandigheden van het leven, door de menselijke onvoorzichtigheid of door afgoderij. De ikoon in hem zien en datgene vereren, wat er over is gebleven van die ikoon en alleen omwille daarvan, omwille van die goddelijke schoonheid, er aan werken om alles wat deze beeltenis van God misvormt te verwijderen.

Toen vader Eucarpius Kovalevskij nog leek was, heeft hij mij eens gezegd dat als God naar de mens kijkt, Hij niet de deugden ziet die die mens misschien niet heeft, niet de successen die hij niet heeft, maar dat Hij de onwankelbare schoonheid van Zijn eigen beeltenis ziet. Als een geestelijk vader niet in staat is in de mens die oeroude schoonheid te zien, die reeds beginnende vervolmaking van zijn roeping om gelijk te worden aan de beeltenis van Christus de Godmens, dan kan hij hem niet leiden, omdat de mens niet gebouwd wordt, niet gemaakt wordt, maar geholpen wordt te volgroeien in de mate waartoe hij geroepen is.

Ook hier moet het woord gehoorzaamheid worden verduidelijkt. Gewoonlijk spreken we over gehoorzaamheid als over onderschikking, onder de macht van iemand zijn, heel vaak ook als onderwerping aan een biechtvader, of aan iemand, die we ten onrechte en geheel te nadele niet alleen van onszelf, maar ook van de priester, geestelijk vader of starets noemden. Gehoorzaamheid betekent dat waarover ik heb gesproken, namelijk luisteren met heel je ziel. Maar dat schept voor zowel de geestelijk vader als voor de 'gehoorzame' verplichtingen. De geestelijk vader moet met geheel zijn ervaring, met geheel zijn wezen, met zijn gebed, met alle genade van de Heilige Geest die in hem is, luisteren naar wat de Heilige Geest in deze mens, die zich aan hem heeft toevertrouwd, verricht. Hij moet eerbied hebben voor wat God verricht, en niet proberen hem of naar zijn eigen beeld op te voeden, of naar een beeld zoals hij denkt dat een mens zich moet ontwikkelen.

Van de andere kant vereist dit nederigheid van beide kanten. De nederigheid van de kant van de 'gehoorzame' of het geestelijke kind lijkt vanzelfsprekend, maar hoeveel nederigheid wordt er wel niet gevergd van de priester, van de geestelijk vader om nooit het heilige gebied te betreden, om dezelfde houding aan te nemen tegenover de ziel, als die God aan Mozes beval tegenover de grond rond het Brandende Braambos. En ieder mens is potentieel of reëel als dit braambos. En alles wat hem omringt is heilige grond, die de priester alleen mag betreden als hij zijn schoenen heeft uitgetrokken. Hij kan nooit anders dan als een tollenaar binnentreden, die aan de bovendorpel van de kerk staat, de kerk in kijkt en weet dat dit het gebied van de levende God is, dat het een heilige plaats is, dat hij slechts recht heeft om binnen te komen met Goddelijke toestemming, alleen als God hem opdraagt iets te verrichten of een woord te zeggen.

Een van de taken van een geestelijk vader is het opvoeden van een mens in spirituele vrijheid, in de koninklijke vrijheid van Gods kinderen, en hem niet zijn hele leven in een staat van infantiliteit te houden, waarbij hij voor iedere kleinigheid naar zijn geestelijk vader rent. Het is aan de geestelijk vader om hem in die mate te laten groeien dat hij in staat is te horen wat de Heilige Geest met onuitgesproken woorden in zijn hart zegt.

Om te begrijpen wat nederigheid is geef ik twee definities. In het Russisch betekent het 'in een staat van verzoening zijn'. Als een mens zich verzoend heeft met de wil van God, dat wil zeggen als hij zich daar volledig, zonder beperkingen, met vreugde aan heeft overgegeven en zegt: "Heer, doe met mij wat U wilt." Als resultaat heeft hij zich dan ook verzoend met alle omstandigheden van het leven, alles is een gave van God: het goede en het slechte. God heeft ons geroepen zijn gehoorzamen op aarde te zijn, Hij stuurt ons naar de duisternis om het licht te zijn, naar de hopeloosheid om de hoop te zijn, daarheen waar de vreugde is gestorven om de vreugde te zijn. Onze plaats is niet daar waar het rustig is, in de kerk tijdens de liturgie, waar we beschermd zijn door wederzijdse aanwezigheid, maar daar, waar we in eenzaamheid staan, als de aanwezigheid van Christus in de duisternis van de mismaakte wereld.

Aan de andere kant, als we de wortels van het Latijnse woord 'humilitas' analyseren, dat 'nederigheid' betekent, zien we dat dit woord voortkomt uit het woord 'humus', dat een aanduiding is van de vruchtbare aarde. Daar schrijft ook heilige Theofanes de Kluizenaar over. Wat is de aarde eigenlijk? Ze ligt zwijgend, open, weerloos, kwetsbaar voor het aangezicht van de hemel. Zij ontvangt van de hemel hitte, zonnestralen, regen en dauw. Zij ontvangt ook wat wij noemen grondverbeteraar, dat wil zeggen mest. Ze neemt alles op wat wij op haar neerwerpen. En zie wat er gebeurt - ze geeft vrucht. Hoe meer zij, wat wij geestelijk belediging, vernedering noemen, ondergaat, hoe meer vrucht zij zal geven. De nederigheid bestaat dus daarin, dat men zich voor God zo volkomen opent, dat men zich op geen enkele manier meer verdedigt tegen Hem, tegen de werking van de Heilige Geest of tegen het positieve beeld van Christus of tegen Zijn leer. We moeten net zo kwetsbaar zijn voor de genade, als wij in onze zonde kwetsbaar zijn voor mensenhanden, voor een scherp woord, een wrede handeling of spot. We moeten ons zo overgeven dat God alles heeft van ons wat Hij maar wil. Alles ontvangen, je openen om de Heilige Geest de mogelijkheid te geven ons te veroveren.

Ik denk dat als ook de geestelijk vader de nederigheid leert, en in die zin dus kennis vergaart over de eeuwige schoonheid in de mens en als hij zijn plaats weet, die niet anders is dan de plaats van de vriend van de bruidegom, die de ontmoeting tussen bruidegom en bruid moet verzorgen (en dat is een zeer heilige en wonderbaarlijke taak!), alleen dan kan een geestelijk vader werkelijk een reisgezel zijn van zijn geestelijk kind, stap voor stap met hem meegaan, hem behoeden, hem ondersteunen, waarbij hij nooit het gebied van de Heilige Geest betreedt. Alleen dan wordt het geestelijk vaderschap een deel van die spiritualiteit en van die groei in heiligheid, waartoe een ieder van ons is geroepen en die elke geestelijk vader zijn geestelijke kinderen moet helpen te bereiken.

 

Vertaling uit het Russisch: Annet Crouwel

08:57 Gepost in theologie | Permalink | Commentaren (0)

05-09-15

14e zondag na Pinksteren :"van het bruilofsmaal"

14e zondag na Pinksteren

"van het bruilofsmaal"

 

 

bruidsmaaltijd.jpg

Parabel van het bruilofsmaal. Maurice de Sully, Sermons, Italie, Gênes, XIVe siècle. (Cote : BNF Richelieu Manuscrits Français 187

 

 

2 Kor. 1,21-2,4

 [21] En God zelf heeft ons samen met u in Christus* bevestigd en ons gezalfd*. [22] Hij heeft op ons zijn zegel* gedrukt en ons de Geest als onderpand* gegeven. [23] Ik roep God aan als mijn getuige*, ik zweer bij mijn leven: alleen om u te sparen ben ik nog niet naar Korinte gekomen. [24] Niet dat wij heer en meester zijn van uw geloof; wij willen alleen bijdragen tot uw vreugde. Want in het geloof staat u stevig genoeg

 [4] Toen ik schreef, was het dan ook met een bedrukt en beklemd gemoed en onder veel tranen. Ik wilde u niet verdrietig maken, maar u een blijk geven van de innige liefde die ik u toedraag.

EVANGELIE

Mattheus 22,1-14

Gelijkenis van een bruiloftsfeest [1] Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen: [2] ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. [3] Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen. [4] Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht, en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.” [5] Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. [6] De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoordden hen. [7] De koning werd woedend. Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. [8] Toen zei hij tegen zijn slaven: “Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. [9] Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.” [10] Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten. [11] Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had. [12] Hij zei tegen hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?” Hij wist niets te zeggen. [13] Toen zei de koning tegen de dienaren: “Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.” Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. [14] Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’

 

 

"Komt naar het bruiloftsmaal"

 

 Als in de zichtbare wereld een heel klein volk zich verzet tegen de koning door hem de oorlog te verklaren, dan neemt de laatste geen moeite om tegen hen in actie te komen, maar hij stuurt zijn soldaten met hun generaals en deze binden de strijd aan. Als daarentegen het volk dat tegen hem in opstand komt erg machtig is en in staat is om zijn koninkrijk te verwoesten, dan ziet de koning zich verplicht om zelf, met zijn hofhouding en zijn legeractie te voeren en de strijd aan te gaan. Zie dus hoe waardig u bent! God zelf is met zijn eigen leger, daarmee bedoel ik de engelen en de heiligen, de strijd komen voeren; Hijzelf komt u beschermen om u te verlossen van de dood. Heb dus vertrouwen en bemerk de voorzienigheid waarvan u het onderwerp bent. Nog een voorbeeld uit het leven. Stellen we ons een koning voor die eenarm en ziek mens ontmoet en geen afkeer van deze persoon heeft, maar die de wonden geneest met heilzame middelen. Hij neemt hem op in zijn paleis, bekleedt hem met een purperen kleed, omgordt hem met een diadeem en nodigt hem uit aan zijn tafel. Zo benadert Christus, de hemelse koning een ziek mens, Hij geneest hem, laat hem aan zijn koninklijke tafel zitten, en dat zonder zijn vrijheid geweld aan te doen, maar door hem met overreding ertoe brengt om een dergelijke hoge eer te aanvaarden. In de Schrift staat overigens geschreven dat de Heer zijn dienstknecht en stuurde om hen die graag zouden willen komen, uit te nodigen, en Hij kondigde hen aan: "Mijn maaltijd is gereed!" Maar zij die geroepen waren, verontschuldigden zich... Ziet u, Degene die de oproep deed, was klaar, maarde geroepenen hielden de boot af; ze zijn dus verantwoordelijk voor hun eigen lot. Dat is de grote waardigheid van de christenen. De Heer heeft voor hen het Koninkrijk bereid, en Hij nodigt hen uit om binnen te komen; maar ze weigeren om te komen. Ten aanzien van de gave die ze moeten ontvangen, kan men zeggen dat als iemand... ellende verdraagt sinds de schepping van Adam tot aan het einde van de wereld, dat hij niets heeft gedaan in vergelijking met de heerlijkheid die hij zal erven, want hij zal regeren met Christus tot aan het einde der tijden. Glorie aan Hem die deze ziel zo lief heeft, dat Hij zichzelf aan haar heeft gegeven en heeft toevertrouwd, zo is zijn genade! Glorie aan zijne Majesteit!

Gregorius de Grote : Hebt u mijn zielsbeminde gezien ?

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar Homilie over het Evangelie, 25,1-2.4-5 ; PL 76, 1189-1193 

Gregorius de grote8.jpg

 "Hebt u mijn zielsbeminde gezien?"

 

Hoe grote liefde woonde er in het hart van die vrouw: terwijl zelfs de leerlingen naar huis gingen, bleef zij, onwrikbaar, bij het graf van de Heer. Zij bleef zoeken naar Hem die zij niet gevonden had. Zij zocht onder tranen. Door het vuur van de liefde tot Hem ontstoken, brandde zij van verlangen naar Hem die zij weggenomen waande. Zo kwam het dat alleen zij Hem toen mocht zien, omdat zij gebleven was om Hem te zoeken. De kracht van het goede werk bestaat immers in de volharding. De stem van de Waarheid zegt: "Wie ten einde toe volhardt, zal gered worden" (Mt.10, 22)… Door het wachten waren haar verlangens gegroeid en zo konden zij vasthouden wat zij hadden gevonden. Heilige verlangens groeien door het wachten, maar als zij ten gevolge van het wachten verzwakken, zijn het geen echte verlangens geweest. Van deze liefde heeft iedereen gegloeid die tot de waarheid heeft kunnen komen. Daarom zegt David: "Mijn ziel heeft dorst naar God die leeft; zal ik Hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?" (Ps.42,3). Daarom ook zegt de kerk in het Hooglied: "Ik ben gewond door de liefde" en ook: "Ik ben ziek van liefde" (Hoogl. 2,5)."Vrouw, waarom schreit u? Wie zoekt u?" Men vraagt haar naar de oorzaak van haar smart. Zo wordt haar verlangen nog groter. Want, wanneer zij de naam noemt van Hem die zij zoekt, zal zij nog meer gloeien van liefde. Jezus zegt tot haar: "Maria!" Eerst spreekt Hij haar aan met het algemene woord 'vrouw' en zij herkent Hem niet. Maar dan noemt Hij haar bij haar naam. Het is alsof Hij duidelijk zegt: "Herken Hem door wie je gekend wordt: Ik ken je niet in het algemeen, zoals Ik de anderen ken. Ik ken je op een heel bijzondere wijze." Omdat Maria bij haar naam genoemd wordt, herkent zij degene die spreekt, en noemt Hem onmiddellijk "Rabboeni", dat wil zeggen: 'Leraar'. Want Hij was het die zij buiten zocht, terwijl Hij in haar binnenste aanwezig was en zelf haar leerde Hem te zoeken.

Bron : www.dagelijksevangelie.org

22-08-15

12e zondag ne pinksteren : Van de rijke jongeling

12e zondag na Pinksteren

"Van de rijke jongeling"

 

rijke jongeling.jpg

LEZINGEN :

1 Kor.15,1-11

De opstanding van Christus Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt, tenminste als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb; anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften; en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn; sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is Hij ook verschenen aan míj. Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet vruchteloos geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen; dat wil zeggen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd.

Evangelie : Matth.19,16-26

Toen kwam er iemand naar Hem toe die zei: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?' Maar Hij zei: 'Waarom stelt u Mij die vraag over het goede? Eén is er goed. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden.' 'Welke?', vroeg hij. Jezus zei daarop: 'Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, uw vader en uw moeder eren, en uw naaste beminnen als uzelf.' De jongeman antwoordde Hem: 'Aan dat alles heb ik mij gehouden. Wat ontbreekt mij nog?' Jezus zei: 'Als u onverdeeld goed wilt zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.' Toen de jongeman dat woord hoorde, ging hij verdrietig weg, want hij had veel bezittingen. Tegen zijn leerlingen zei Jezus: 'Ik verzeker jullie, voor een rijke is het moeilijk het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nog eens zeg Ik jullie: Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.' Toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze vreselijk en zeiden: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus keek hen aan en zei

Cyrillus van Jeruzalem : Vergroot ons geloof

 


Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Ascetische uiteenzetting, 1ste serie, nr. 2

 

isaac the syrian.jpg

 

 

De verdwaalde schapen


 Heer Jezus Christus onze God, ik heb geen hart dat moeite doet om U te gaan zoeken, noch om berouw te hebben, noch vol van tederheid, ik heb niets wat kinderen tot hun erfdeel leidt. Meester, ik heb geen tranen om te bidden. Mijn geest is verduisterd door de dingen van dit leven en heeft niet de kracht om naar U uit te reiken in zijn verdriet. Mijn hart is koud tijdens de beproevingen, en de liefdestranen voor U kunnen zich niet verwarmen. Maar U, Heer Jezus Christus mijn God, schatkist van het goede, geef mij volledig berouw en een hart vol liefdesverdriet, opdat ik met heel mijn ziel naar U op zoek ga, want zonder U zal ik van al het goede verstoken zijn; o goede God, geef mij Uw genade. Dat de Vader die U, buiten de tijd in de eeuwigheid, heeft verwekt in zijn schoot, in mij de vormen van Uw beeld moge vernieuwen.


      Ik heb U verlaten; verlaat mij niet. Ik ben van U weg gegaan; ga naar mij op zoek. Leid mij naar Uw weidegronden; reken mij tot de schapen van Uw uitgekozen kudde. Voed mij samen met hen met het groene gras van Uw goddelijke mysteriën, waarvan het zuivere hart het verblijf is. Dat hart, dat in de schittering van Uw openbaringen, troost en zoetheid bevat, van hen die in de kwellingen en de beledigingen, moeite gedaan hebben voor U. Zouden wij een dergelijke heerlijkheid waardig mogen zijn, door uw genade en uw liefde voor de mens, U onze Redder Jezus Christus, in de eeuwen der eeuwen, Amen.


 

alle weten overstijgend

Alle weten overstijgend

Juan de la Cruz

(Katholieke mystieker)

 

Ik drong binnen, waar ik niet wist,

en bevond me in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Ik wist niet waarlangs ik inging,

maar toen ik zag dat ik daar was,

zonder dat ik wist waar ergens,

kreeg ik zicht op grote dingen;

toch weet ik niet wat ik zag;

want ik bleef in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Vrede en vroomheid ging ze aan,

deze zeer volkomen kennis, in de diepste

eenzaamheid zonder middel aangeworven;

en het was iets zo verborgens,

dat ik er slechts van kan staam'len,

alle weten overstijgend.

Zo zeer was ik opgetogen,

zo verdiept en zo van zinnen,

dat mijn zelfbesef ontledigd achterbleef

van alle ervaren en de geest verrijkt

werd met een

door-niet-te-verstaan begrijpen,

alle weten overstijgend.

Wie daartoe geraakt -ja waarlijk -

houdt zichzelf niet meer in handen;

wat tot dan hij heeft geweten

komt hem voor als zeer onedel;

en zo machtig groeit zijn kennis,

dat hij blijft in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Stijgt men hoger,

des te minder kan men er begrip van krijgen,

wat het is: die duist're wolkzuil

die de donk're nacht verheldert;

wie eens van dit weten weet had,

blijft dan ook in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

En dit niet-wetende weten is

van een zo hoog vermogen,

dat de wijzen met hun denkkracht

het nooit kunnen overtreffen;

nooit bereikt hun weten dit

door-niet-te-verstaan begrijpen,

alle weten overstijgend.

Van zo hoge uitnemendheid ook is

dit allerhoogste weten,

dat er wetenschap noch geestkracht is,

die dit bewerken kan; wie zichzelf ertoe kan brengen d

oor-niet-te-verstaan te weten,

zal steeds meer hierin doordringen.

En als 't u belieft te horen:

d'aard van deze hoge kennis is een allerhoogst besef

van het Wezen van de Godheid; '

t is het werk van haar erbarmen als Zij alle weten

in dit niet-weten doet overstijgen

15-08-15

feest van de ontslaping van de Moeder Gods

 

Feest van de ontslaping van de Moeder Gods

Ontslaping moeder Gods11.jpg

 

 

LEZINGEN VAN HET FEEST

 

Eerste Lezing : Fil. 2,5-11

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,  maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.  En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.  Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,  opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,  en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

 

Evangelielezing : Lucas,10,38-42, 11,27-28

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.  Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’  De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk.  Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

 Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: ‘Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!’  Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

31-07-15

H. Gregorius van Nazianze : "Zie, mijn Dienaar, die Ik heb uitverkoren"

H. Gregorius van Nazianze (330-390), bisschop en kerkleraar
Homilie nr 44 voor Pasen; PG 36, 633 

 

 

 

 

Gregor_von_Nazianz_der_Juengere741.jpg

"Zie, mijn Dienaar, die Ik heb uitverkoren"

 

      Gods Zoon zelf, het Woord, bestond voordat de tijd een aanvang nam, de onzichtbare, de onbegrijpelijke, de onstoffelijke, het begin van het begin, het licht uit het licht, de bron van het leven en de onsterfelijkheid; de afdruk van het goddelijk oerbeeld, het onuitwisbaar zegel, het weergaloos beeld en het laatste Woord van de Vader. (Heb 1,3) Hij treedt nu zijn eigen beeld tegemoet (Gn 1,27) omkleedt zich met een menselijk lichaam omwille van de mens, neemt een geest en ziel aan omwille van mijn ziel om aan ons gelijk te worden en ons te reinigen. In alles wordt Hij mens, behalve in de zonde. …Hij die anderen hun rijkdom schenkt, wordt arm, maar Hij neemt de armoede van mijn lichaam aan om mij met zijn godheid te verrijken. Hij die de volheid is, ontledigt zich, Hij ontdoet zich voor een korte tijd van zijn eigen heerlijkheid om mij te laten delen in zijn overvloed.


      Wat een overstelpende goedheid! Wat een mysterie omwille van mij! Ik droeg het beeld van God, maar ik heb het verloren. Nu neemt Hij mijn mens-zijn aan om dat beeld te redden en aan mijn mens-zijn onsterfelijkheid te verlenen. Hij treedt met ons opnieuw in een gemeenschap, en wel een die de eerste ver overtreft. Zo moest door de menswording van God de mens worden geheiligd en God zelf wilde ons bevrijden door met kracht de tiran te overwinnen. Hij wilde ons tot zich terugbrengen door de bemiddeling van zijn Zoon die dit heeft volbracht tot eer van zijn Vader, aan wie Hij zich in alles gehoorzaam heeft getoond. 

Bron : www.dagelijksevangelie.org

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende