04-10-15

De heilige Alban

 Welkom op mijn blog met informatie over de Orthodoxie. Teksten, bezinningen, theologie Foto's..........

 

 

 Om uit de bijbel te horen voorlezen, klik op het bijbeltje

bijbel 2.jpg

 

De teksten van de gezangen kunnen teruggevonden worden in de rechter kolom 

start nummer één en ga dan naar de tekst in de rechterkolom om alle gezangen goed te kunnen volgen

Om mij te contacteren : zie linkerkolom 'contacteer me'

 

 

De heilige Alban

Heiligenleven

De heilige Alban

 

alban_protomartyr_of_britain.jpg

 

De heilige Alban, de eerste martelaar van Groot-Britannië. In de eerste tijd drong de vervolging nog niet door tot Engeland, en dat droeg er zeker toe bij dat zich daar vrij veel gelovigen uit zuidelijker streken vestigden. Ook bij de bekering van koning Lucius vermeerde het aantal christenen. Maar onder Diokletiaan begon aan die rust een einde te komen, er vielen slachtoffers, waaronder Alban de eerste en beroemdste was.

Hij behoorde tot een in de belangrijkste britse stad Verulamium ( nu Saint-Albans) gevestigde romeinse familie, en zijn opvoeding had hij in Rome genoten. Later was hij zelf een der belangrijkste burgers van die stad. Hij was edelmoedig, reeds in  zijn heidense tijd, met een open hart voor ongelukkigen, en toen de vervolging in Engeland begon uit te breken gaf hij onderdak aan een gevluchte priester. Hij kwam zo onder de indruk van diens zichtbare Godsliefde toen hij toevallig getuige was geweest van diens nachtelijke gebeden, dat hij zich door hem liet onderrichten en dopen. Toen de aanwezigheid van de priester verraden werd, en een groep soldaten hem kwam ophalen, trok Alban de lange mantel van de priester aan en bood zichzelf aan de soldaten als de man die zij zochten.

Toen voor het gerecht het bedrog uitkwam, gebeurde het onvermijdelijke : Alban werd na foltering ter dood veroordeeld. De aangewezen beul wilde dit vonnis niet voltrekken en verklaarde eveneens christen te willen zijn. Zij werden samen gedood, ongeveer in 304. Volgens latere onderzoekingen zou dit echter reeds in 209 gebeurd zijn. Direct nadat de kerkvrede gesloten was, werd op de plaats van hun terechtstelling een kerk gebouwd ter ere van de heilige Alban.

Uit : ‘heiligenlevens voor elke dag’, uitg.orth.klooster Den Haag

03-10-15

18e zondag na Pinksteren : Heb uw vijanden lief

18e zondag na Pinksteren

"Heb uw vijanden lief"

 

heb-elkaar-lief.jpg

 

 

 

LEZINGEN :

Eerste lezing :Kol.4,5-11;14-18

Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid. Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven.
Mededelingen, groeten, zegenwens      Tychikus, onze geliefde broeder, mijn trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u volledig inlichten over mijn omstandigheden. Juist daarom stuur ik hem naar u toe, opdat u verneemt hoe het ons gaat en hij u mag vertroosten. Met hem stuur ik Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die een van uw mensen is. Zij zullen u op de hoogte brengen van alles wat hier gebeurd is.      De groeten van Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie u al aanwijzingen hebt gekregen; ontvang hem goed, als hij bij u komt. Eveneens groet Jezus u, ook Justus genaamd. Van de besnedenen zijn zij de enigen die met mij werken voor het koninkrijk van God; ze zijn voor mij dan ook een grote troost geweest

Mijn vriend Lucas, de arts, groet u, en Demas.      Groet de broeders te Laodicea, en Nymfa en de gemeente die in haar huis samenkomt. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief uit Laodicea te lezen krijgt. Zeg tegen Archippus: 'Zorg ervoor dat u de taak goed vervult die u omwille van de Heer op u genomen hebt.'      Eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien! De genade zij met u.

 

Evangelie : Lucas : 6,31-36

Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden liefhebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners weldoen, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit, en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.

Caesarius van Arles : dat hij Mij volgt

H. Caesarius van Arles (470-543), monnik en bisschop Sermon 159, 1,4-6 ; CCL 104,650

"Dat hij Mij volgt"

 

Cesaire_d'Arles_icone_byzantine.jpg

Caesarius van Arles (ook Caesarius Arelatensis genaamd)

 

 

      Toen de Heer ons in het Evangelie zei: "Als iemand Mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen", dan vinden we dat Hij van ons iets moeilijks vraagt en we vinden dat Hij ons een zwaar juk oplegt. Maar als Degene, die het van ons vraagt, ons helpt om te vervullen wat Hij vraagt, dan is het niet moeilijk meer...       Waarheen moeten we Christus volgen, behalve daar waar Hij zelf was? Wij weten dat Hij verrezen is en opgestegen naar de hemel: daar moeten we Hem heen volgen. We moeten ons zeker niet laten overheersen door de wanhoop, want wij kunnen niets uit onszelf, we hebben de belofte van Christus. De hemel was ver van ons voordat ons Hoofd er naartoe was opgeheven. Als wij voortaan ledematen zijn van het lichaam van dit Hoofd (Kol 1,18), waarom zouden we dan wanhopen om de hemel te bereiken? Als het waar is dat veel zorg en lijden op deze aarde ons overspoelen, laten we dan Christus volgen, in wie het volmaakte geluk zich bevindt, evenals de opperste vrede en de eeuwige rust.       Maar de mens, die verlangt om Christus te volgen zal luisteren naar dit woord van de apostel Johannes: "Wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft" (1Joh 2,6). Wil je Christus volgen? Wees nederig, zoals Hij dat was. Je wilt je bij Hem voegen in de hoge hemel? Minacht jouw nederigheid niet.

26-09-15

17e zondag na Pinksteren : de wonderbare visvangst

17e zondag na Pinksteren

'De wonderbare visvangst'

 

Wonderbare-visvangst.jpg

 

2 Kor 6,16-7,1

[16] Is er enig verband tussen de tempel van God en de afgoden? Wij* zijn de tempel van de levende God. God heeft zelf gezegd: Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. [17] Daarom, ga weg uit hun midden en houd u ver van hen, zegt de Heer, en raak niets aan wat onrein is. Dan zal Ik u genadig aannemen. [18] Ik zal voor u een vader zijn en u zult voor mij zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Albeheerser.
Hoofdstuk 7
[1] Zulke beloften zijn ons gedaan, geliefden; laten wij ons dus zuiveren van elke smet naar lichaam en geest, en vol ontzag voor God onze heiliging voltooien.

 

Evangelie : Lucas : 5,1-11

Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

 

De wonderbaarlijke visvangst, verhaal uit de kinderbijbel van Nita Abbestee

Korte tijd na de opstanding van Jezus bevonden enkele discipelen zich bij het meer van Tiberias. Petrus, die Jezus verloochend had, was er ook bij. Zijn gedachten hielden zich voortdurend bezig met de mogelijkheid te herstellen, wat hij tegenover zijn meester verkeerd had gedaan.

Petrus was de leider van deze groep mannen. Hij keek eens naar de lucht, toen naar het water om te zien of de omstandigheden gunstig waren om uit ter varen. Toen zei hij: ‘Vrienden, ik ga vissen!’ De anderen wachtten reeds lang op dit woord en zeiden dan ook spontaan: ‘Goed, Petrus! Wij gaan met je mee!’

IJverig en vol enthousiasme maakten zij het schip gereed en tegen de avond voeren zij uit. Die lange nacht wierpen zij vele malen hun netten uit en haalden ze weer in, maar …. niet één vis konden zij vangen.

En in de vroege morgen keerden zij ontmoedigd en teleurgesteld naar het strand terug. Daar stond Jezus naar hen uit te kijken. Zij schonken echter nauwelijks aandacht aan hem, want zij herkenden hem op zo’n grote afstand niet.

14 Jezus aan het meer van Tiberias Wiliam HoleJe moet namelijk weten dat de oosterse stranden niet zo vlak zijn als bij ons. Meestal zijn zij volklippen en rotsen. Daardoor kan een schip niet op het strand komen en moeten de mensen nog een heel eind door het water waden om de wal te bereiken. Dat was ook hier het geval en daardoor hadden de discipelen geen erg in de man op het strand.

Jezus wist van hun moeizame arbeid in de lange nacht. Hij wilde hen helpen, zoals hij dit al zo dikwijls had gedaan. Daarom riep hij hen over het water toe: ‘Mannen, hebben jullie  spijzen voor mij?’

Nu moet je niet denken dat Jezus om een vis vroeg om te eten. Het teken vissen uit de dierenriem is symbool van de goddelijke liefdekracht die uit het koninkrijk van God neerdaalt en uitredt. Eigenlijk vroeg Jezus dus aan de mannen: ‘Hebben jullie voldoende liefdekracht?’

Maar de mannen herkenden hem niet en verstonden daardoor ook zijn woorden niet. Teleurgesteld riepen ze terug: ‘Nee, niets! Wij hebben niets gevangen!’

Maar Jezus deed afsof hij de teleurstelling niet merkte. Enthousiast en vol overtuiging riep hij hen toe: ‘Werp jullie netten uit aan de rechterzijde van het schip! Dan zullern jullie  vinden!’ Want alles wat naar de wil van God gebeurt wordt in de heilige taal ‘rechts’ genoemd; en wat naar de wetten van deze wereld wordt gedaan heet ‘links’.

De manier nu waarop Jezus zijjn discipelen toeriep, wekte zoveel nieuwe moed in hun harten, dat zij hun schip keerden en opnieuw het meer op gingen. Midden in de golven wierpen zij hun netten aan de rechterzijde uit. Maar toen de mannen ze weer wilden ophalen, waren ze zó zwaar van vissen, dat zij ze niet aan boord konden hijsen.

Toen fluisterde één van de discipelen die Jezus zeer liefhad Petrus in het oor: ‘Het is onze heer Jezus die daar op het strand staat en ons heeft toegeroepen!‘ Een schok voer door Petrus heen. Snel keek hij of de meester er nog stond.

Ja! Daar stond hij – op dezelfde plaats! Vlug sloeg Petrus zijn opperkleed om, en stapte overboord, om door het water naar het strand en naar zijn meester te gaan. Hij kon geen ogenblik meer wachten, zo verlangde zijn hart ernaar om zijn heer weer te dienen.

De overige discipelen brachten het schip zo dicht mogelijk bij het strand, terwijl zij voorzichtig de zware netten meesleepten. Eindelijk lag het schip vast genoeg en toen konden ook de andere mannen de wal bereiken. Vlakbij Jezus zagen zij een groot houtvuur branden, waarop brood en vis lagen.

Jezus keek naar het schip en sprak: ‘Breng mij nu eerst de vissen die jullie gevangen hebben!’ Dadelijk sprong Petrus op; hij wilde met de daad bewijzen hoe zielsgraag hij Jezus weer wilde dienen.

Met inspanning van al zijn krachten sleepte hij het loodzware net naar het strand, om het aan Jezus te tonen. En hoe zwaar het ook was, het net scheurde niet! Honderddrieënvijftig vissen waren er in!

Toen Jezus dat gezien had, zei hij tot allen: ‘Komt nu en houdt de maaltijd!’ Blij schaarden de discipelen zich om hem heen. Jezus deelde het brood en de vis die op het vuur lagen aan hen uit. Het waren de heilige spijzen en de liefdekracht die hij hun reikte. En alle discipelen herkenden hem nu en voelden zich gelukkig en volkomen veilig.

Na de maaltijd richtte Jezus het woord tot Petrus. Hij vroeg hem: ‘Petrus, heb je mij waarlijk lief, meer dan uw vrienden?’ Hij had natuurlijk wel in Petrus’ hart gelezen, hoe groot het verlangen was om te herstellen wat verkeerd gegaan was! En Petrus antwoordde dan ook vol overtuiging: ‘Ja heer! U weet dat ik u liefheb!’ Ernstig keek Jezus hem aan en zei: ‘Weid mijn lammeren!’

Na enige ogenblikken vroeg hij opnieuw: ‘Petrus, hebt je mij waarlijk lief?’ En nogmaals antwoordde Petrus: ‘Ja heer! U weet dat ik u liefheb!’ ‘Hoed dan mijn schapen!’ luidde de tweede opdracht.

Daarna vroeg Jezus voor de derde maal: ‘Petrus, hebt je mij lief?‘ Petrus werd er een beetje bedroefd van. Hij dacht dat Jezus maar niet geloven kon dat hij hem liefhad. En nog eens, met al zijn overtuigingskracht antwoordde hij: ‘Heer, u weet alles! U wéét dat ik u liefheb!’ Toen sprak Jezus tor hem: ‘Weid dan ook mijn schapen!’

En met deze derde opdracht schonk Jezus zijn volle vertrouwen aan Petrus en gaf hij hem de leiding over het nieuwe werk, dat spoedig moest beginnen. Want met de ‘lammeren’ en de schapen’ bedoelde hij al de dolende en dwalende mensenkinderen in de wereld, die alleen de weg naar Huis niet konden vinden en dus beschermd en geholpen moesten worden.

Zo laat dit verhaal ons duidelijk zien dat, vóór de Broederschap het ene werkstuk onder de mensheid voltooid heeft, er al weer een nieuwe basis wordt gelegd voor het volgende werk. Want in de loop van de tijden werd telkens weer ‘een Schip’ gereedgemaakt om ‘ter visvangst‘ uit te varen.

Ook werd telkens weer ‘een visser‘ bereid gevonden om het schip te besturen! Er boden zich altijd weer ‘mede-vissers‘ aan, die de Broederschap van harte wilden dienen, om te helpen, ‘verlangende zielen te vissen uit de levenszee’.

Dat werk wordt zo goed mogelijk begonnen, vol liefde en hulpvaardigheid. Maar vaak nog, zonder dat men van binnen bewust weet hoe het werk eigenlijk gedaan moet worden. Alle krachten worden ingespannen, alle tijd wordt aan de arbeid gegeven en toch …. de netten blijven leeg.

Maar, de Broederschap waakt! En na de ervaring van de teleurstelling komt zij te hulp en leert de werkers met volhardend geduld, hoe zij moeten vissen. En eindelijk weten zij het!

‘Het net moet aan de rechterzijde worden uitgeworpen!‘ Naar de wil van God moet gevist worden en niet naar de eigen wil! En zie, dán komen de ‘vissen’ binnen! Honderd-driënvijftig tegelijk. Als we de cijfers bij elkaar optellen, krijgen we: 1 + 5 + 3 = 9.

Het getal 9 betekent in de heilige taal altijd: de gehele mensheid! Wanneer het reddingswerk ten dienste van de mensheid dus op de juiste wijze gedaan wordt, onder de hoede en de leiding van de goddelijke liefdekracht, zal de gehele mensheid gered worden.

Afbeelding: William Hole

Tekst: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

- See more at: http://spiritueleteksten.be/geen-categorie/de-wonderbaarlijke-visvangst-verhaal-uit-de-kinderbijbel-van-nita-abbestee/#sthash.EY8yIAmi.dpuf

Byzantijnse liturgie : Troparion en kondakion van Johannes de Voorloper

Byzantijnse Liturgie Troparion en kontakion van Johannes de Voorloper

Johannes de doper444.jpg

Johannes de Doper

 

Voorloper van de Heer in het leven als in de dood

 

      De Jordaan, bang geworden door Uw komst in het vlees, o Christus, ging al bevend zijn weg; Johannes vervulde zijn geestelijke dienst en maakte zich heel klein in zijn vrees. Het engelenleger was met stomheid geslagen, toen ze U, gedoopt naar het vlees, zag in de rivier. Zij die in de duisternis zijn, werden verlicht en wij zingen U toe, Heer, U toont U en verlicht het universum.       De herinnering van de rechtvaardige moet vurig zijn, maar voor u, Johannes de Voorloper, is de getuigenis van de Heer genoeg. Eigenlijk bent u veel achtenswaardiger dan alle andere profeten, want u hebt uw waardigheid gevonden in het dopen met water, wat de andere profeten alleen verkondigd hebben. Daarom bent u, na voor de waarheid gestreden te hebben, gaan verkondigen, zelfs in het gebied van de doden, dat God in het vlees verschenen is. Dat God de zonden van de wereld wegneemt (Joh 1,29) en ons zijn grote medelijden geeft.       Het glorievolle martelaarschap van de Voorloper was een fase in het reddingswerk, aangezien hij, zelfs in het dodenverblijf, de Verlosser heeft verkondigd. Dat Herodias nu weeklaagt, zij die de misdadige moord opeiste, want het is noch de Wet van God, noch het eeuwige leven dat ze heeft bemind, maar illusies die slechts even duren.

Bron : www.dagelijksevangelie.org

12-09-15

Feest van de Kruisverheffing

Feest van de Kruisverheffing

 

Kruisverheffing  bbb.gif

Kruisverheffing

 

 Eerste lezing

1 Korintiërs 1,18-2,16

 

De ware wijsheid

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.' Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,

EVANGELIE

Johannes 19,6-20,25-35

 

 Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!' Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.' De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.' Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?' Maar Jezus gaf geen antwoord. ‘Waarom zegt u niets tegen mij?' vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?' Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.' Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.' Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.' Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!' Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?' Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!'

Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.

Jezus gekruisigd en begraven

Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden'. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet "koning van de Joden" schrijven, maar "Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden".' ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,' was het antwoord van Pilatus.

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.' Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.' Dat is wat de soldaten deden.

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,' en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.' Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.' Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft

Betekenis en ontstaan van het feest van de Kruisverheffing

De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de Katholieke en de Orthodoxe Kerk dat op 14 september wordt gevierd. De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering van de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem, die samenviel met de vondst van het Heilig Kruis door Sint-Helena. De wijding vond plaats op 13 september 335. Deze basiliek staat volgens de overlevering op de plaats waar Christus tussen kruisdood en verrijzenis lag opgebaard. Gedurende het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis aan het volk getoond. Volgens de traditie heeft aan dit kruis Jezus geleden. Het kruis is volgens de traditie gevonden door Helena, moeder van Constantijn de Grote, die rond 324 naar Jeruzalem pelgrimeerde. Daar liet zij uitgravingen doen, waarbij ook de grafkelder ontdekt zou zijn. Voor het eerst wordt hierover bericht in 325 door Eusebius van Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bisschop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is een verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar Jeruzalem maakte. Op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha, liet Helena de basiliek van het Heilig Graf bouwen. Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. De vondst van het heilig kruis leidde vooral vanaf de kruistochten tot een onstuitbare verspreiding van kruis-relieken en daarmee ook tot verspreiding van het feest van de Kruisverheffing. Bovendien heeft de verspreiding van de Cisterciënzers en Trappisten over Europa een rol gespeeld, aangezien in hun spiritualiteit de Kruisverheffing van bijzonder belang is. Het tonen van het kruis als teken van verlossing door Christus, verspreidde zich zo door de hele Kerk. Viering in de Oosters-orthodoxe Kerken Het feest van de Kruisverheffing is één van twaalf grote feesten binnen de Oosterse orthodoxie. Het wordt echter niet in alle kerken op dezelfde dag gevierd. De zogenaamde "Oosters-orthodoxe Kerken - nieuwe stijl" vieren het feest zoals de rooms-katholieken op 14 september, de "Oosters-orthodoxe Kerken - oude stijl" 13 dagen later namelijk op 27 september. Dit laatste is het geval voor de Kerken van Jeruzalem, Rusland en Servië.

Basilius van Seleusië : Andreas bracht zijn broer bij Jezus

Basilius van Seleusië (?-ca. 468), bisschop Sermon ter ere van de heilige Andreus, 3-4

 

basil_of_seleucia.jpg

Basilius van Seleucië

"Andreas bracht zijn broer bij Jezus"

 

Andreas had dit woord van Mozes gehoord: “Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren” (Dt 18,15). Maar hij hoorde ook Johannes de Doper roepen: “Daar is het Lam van God” (Joh 1,29) Toen hij Hem zag, ging hij spontaan naar Hem toe. Hij herkende de profeet die aangekondigd werd door de profetie, en hij leidde zijn broer aan de hand mee naar Degene die hij had gevonden. Hij toonde Petrus de schat die hij niet kende: “We hebben de Messias gevonden, Degene naar wie we verlangden. Wij hebben op zijn komst gewacht, laten we Hem nu aanschouwen. We hebben Hem gevonden over wie de luide stem van de profeten ons aanspoorde om op Hem te wachten. Deze tijd heeft Degene meegebracht die de genade had verkondigd, Degene die de liefde wenste te zien”. Andreas ging zijn broer Simon opzoeken om met hem de schat van zijn aanschouwen te delen. Hij leidde Petrus naar de Heer. Wat een verbazingwekkend wonder! Andreas was nog geen leerling en hij werd al leider van mensen. Door te onderrichten begon hij te begrijpen en verkreeg hij de waardigheid van een apostel: “Wij hebben de Messias gevonden. Na zoveel nachten die we slapeloos aan de oevers van de Jordaan hebben doorgebracht, hebben we eindelijk het doel van ons verlangen gevonden”. Petrus volgde die roep meteen op. Hij was de broer van Andreas en hij is vol ijver en met opengesperde oren doorgegaan… Later toen Petrus een bijzondere leiding kreeg, had hij dat te danken aan wat Andreas had gezaaid. Maar de lofzang die tot de één wordt gericht weerklinkt eveneens op de ander. Want het goede van de één behoort aan de ander, en de één verheerlijkt zich met het goede van de ander.

www.dagelijksevangelie.org

10-09-15

Spiritualiteit en geestelijk vaderschap : Metropoliet Anthony

Spiritualiteit en geestelijk vaderschap

Metropoliet Anthony

 

Eerst zou ik de betekenis van het woord spiritualiteit willen bepalen, want gewoonlijk, als we spreken over spiritualiteit hebben we het over bepaalde religieuze uitingsvormen van ons geestelijk leven, zoals het gebed of ascese. Dat wordt duidelijk uit boeken, zoals die van de heilige Theofanes Zatvornik (de Kluizenaar). Echter, als we het hebben over spiritualiteit, dan moeten we niet vergeten dat dit daarin bestaat, dat de Heilige Geest werking heeft in ons en dat deze mystieke werking van de Heilige Geest zich openbaart. Zo worden wij direct in een zeer duidelijke positie ten opzichte van de spiritualiteit gezet, want hier gaat het er niet om, een mens volgens bepaalde principes op te voeden en hem te leren zich volgens bepaalde modellen te ontwikkelen in het gebed of in ascese. Dat houdt het geestelijk vaderschap niet in, maar het bestaat daarin, dat een geestelijk vader, op welk niveau van spiritualiteit hij zich zelf ook bevindt, waakzaam zou moeten volgen wat door de Heilige Geest aan en in de mens voltrokken wordt, deze werking zou moeten ondersteunen, deze mens zou moeten beschermen tegen verleidingen of ondergang, tegen twijfel en ongeloof. Het geestelijk vaderschap kan dus aan de ene kant vaak minder actief en aan de andere kant juist veel meer van belang zijn dan wij denken.

Het geestelijk vaderschap is geen eenduidig begrip. Men kan drie typen onderscheiden.

Op het meest basale niveau is dat de priester, die de genade van het priesterschap is gegeven; de genade die niet alleen het recht, maar ook de heiligende kracht omvat om de Mysteriën te voltrekken. Het Mysterie van de Communie, de Doop, de Myronzalving en ook het Mysterie van de Biecht, de verzoening van de mens met God. Het grote gevaar, dat dreigt voor een jonge, onervaren priester, vol van enthousiasme en hoop, is de kans dat een vaak jonge man, net klaar met zijn theologische opleiding, denkt dat door de priesterwijding hem én wijsheid én ervaring én het vermogen tot het maken van onderscheid tussen goede en kwade geesten is gegeven en dat hij daarmee tot een jonge starets is geworden (zoals dat in de ascetische literatuur wordt genoemd). Dat wil zeggen een jonge man, die nog niet die spirituele rijpheid en kennis heeft die door persoonlijke ervaring wordt verkregen, maar die denkt dat hem al zoveel is geleerd dat hij een berouwvolle zondaar bij de hand kan nemen om hem van de aarde naar de hemel te leiden. Het gebeurt maar al te vaak dat een jonge priester, niet omdat hij ervaren is, niet omdat God hem dat geboden heeft, maar louter en alleen omdat hij de genade van het priesterschap heeft ontvangen, met bevelen leiding gaat geven aan zijn geestelijke kinderen. "Doe dit niet... lees dat niet...maak grote buigingen... ga naar de kerk." Als resultaat hiervan zijn de slachtoffers een soort karikaturen van het geestelijk leven: ze doen alles wat de asceten ook deden, maar die deden dit uit spirituele ervaring en niet omdat ze gedresseerde hondjes waren.

Zo'n geestelijk vader is een ramp, omdat hij binnendringt in een gebied waarin hij geen ervaring heeft en ook het recht niet heeft om binnen te dringen. Ik blijf daar op hameren omdat het een wezenlijke kwestie is voor de geestelijkheid. Alleen door de genade Gods kan men een starets zijn. Het is een charismatisch verschijnsel, een gave, en men kan niet leren om een starets te zijn, net zoals men niet zijn eigen weg van genialiteit kan bepalen. We kunnen er allemaal over dromen, maar als we ons met een bepaald onderwerp bezighouden, begrijpen we uitstekend dat Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci of Roebljov over een genialiteit aangaande dit onderwerp beschikten, die op geen enkele school te leren valt.

De priester speelt bij ons een centrale rol en het gebeurt vaak dat jonge priesters, jong van jaren of wat betreft hun spirituele (on)rijpheid, leiding geven aan hun geestelijke kinderen in plaats van hen te laten opgroeien. Dat wil zeggen met hen omgaan, voor hen zorgen zoals een tuinman dat doet met zijn bloemen en planten. Je moet de soort grond kennen, de plantensoort, de omstandigheden (klimaat, etcetera) waaronder ze zijn geplant en alleen dan kun je de plant helpen te groeien, zoals dat die plant eigen is, op zijn eigen manier. Je kunt een mens niet breken om hem gelijk aan jezelf te maken. Een westers spiritueel schrijver heeft eens gezegd: "Een geestelijk kind kan alleen maar naar zichzelf worden geleid en de weg binnen in zijn leven kan heel lang zijn." Als u de heiligenlevens leest, zult u zien hoe de grote startsen daartoe in staat waren. Hoe zij zichzelf konden zijn, maar bij een ander mens diens exclusieve, unieke eigenschap konden ontdekken en deze mens de mogelijkheid konden geven om zichzelf te zijn en niet een replica van zichzelf of nog erger, een sjabloonmatige herhaling.

Neem nu uit de geschiedenis van de Russische kerk de ontmoeting van Antoni Pecerski met Feodosi. Feodosi was opgevoed door Antoni maar toch lijken hun heiligenlevens helemaal niet op elkaar, in die zin, dat Antoni Pecerski als kluizenaar leefde en Feodosi de grondlegger was van een klooster. Hoe kon Antoni hem voorbereiden om iets te doen wat hij zelf niet zou kunnen doen, een mens te zijn zoals hij dat zelf niet wilde zijn, waar God hem zelf niet toe geroepen had. Hier moeten we scherp onderscheid maken tussen de wens om een mens te laten gelijken op jezelf en de wens om hem te doen gelijken op Christus. Het startsendom is een gave van de genade, het is spirituele genialiteit en daarom mag niemand van ons denken dat hij zich kan gedragen als een starets.

Er is nog een soort tussengebied, het zogenaamd vaderschap. Vaak denken jonge en ook niet meer zo jonge priesters dat zij, vanwege het feit dat men hen 'vader die en die' noemt, niet gewoon biechtpriesters zijn, maar dat zij werkelijk vader zijn in de zin zoals de apostel Paulus daarover schreef in zijn brief aan de Korinthiërs: "Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt" (1 Cor. 4:15). En zoals Serafim van Sarov heeft gezegd: het vaderschap bestaat eruit dat een bepaald persoon - en dat hoeft helemaal geen priester te zijn - geboren is voor het geestelijk leven van een ander mens, die, als hij naar deze eerste persoon kijkt 'in zijn ogen en op zijn gezicht het licht van het eeuwige leven ziet stralen', en dat hij zich daarom tot hem kan wenden en hem kan vragen om zijn geestelijk leraar en leider te zijn.

Het tweede waarin zich een vader onderscheidt, is het feit dat een vader als het ware in het geestelijk leven van één bloed en één geest met zijn leerling en dat hij in staat is hem te leiden omdat er tussen hen een waarachtige harmonie bestaat, naar geest en gevoel. Ooit was de Egyptische woestijn overbevolkt met asceten en leraren, maar toch kozen de mensen een leraar niet om zijn grote roem, ze gingen niet naar een bepaalde leraar, omdat daar zoveel goeds over werd gezegd, maar ze zochten een leraar die ze konden begrijpen en die hen ook zou begrijpen. Dit is een belangrijk punt omdat gehoorzaamheid betekent dat je blindelings doet wat iemand je zegt die materiële, fysieke of geestelijke macht over je heeft.

Gehoorzaamheid betekent dat de ondergeschikte, die zich een leraar heeft gekozen, waar hij onvoorwaardelijk in gelooft en in wie hij ziet wat hij zoekt, niet alleen scherp luistert naar ieder woord, maar ook naar de toon van diens stem. Hij tracht door alles, waaruit de persoonlijkheid en de geestelijke ervaring van deze starets naarvoren komt boven zichzelf uit te groeien, deelachtig te worden aan deze spirituele ervaring en een mens te worden, die een zodanige groei heeft doorgemaakt, die hij op eigen kracht nooit hadden kunnen bereiken. Gehoorzaamheid is voor alles de gave om niet alleen met het verstand te luisteren, niet alleen met het oor, maar met het hele wezen; het is het talent om een open hart te hebben voor de eerbiedwekkende beschouwingen van het spirituele geheim van een ander mens.

En van de zijde van de geestelijk vader, die u misschien geestelijk geboren heeft laten worden, daarna heeft aangenomen, maar geen vader voor u kan zijn, moet er sprake zijn van een diep ontzag voor datgene wat de Heilige Geest in u heeft verricht. De geestelijk vader moet in staat zijn (en dit lukt soms alleen met veel inspanning, nadenken en eerbied tot alles wat tot hem komt) om in de mens de niet-vervreemdbare schoonheid van de beeltenis van God te zien. Zelfs als de mens al beschadigd is door de zonde moet hij in hem de ikoon zien, die geleden heeft door de omstandigheden van het leven, door de menselijke onvoorzichtigheid of door afgoderij. De ikoon in hem zien en datgene vereren, wat er over is gebleven van die ikoon en alleen omwille daarvan, omwille van die goddelijke schoonheid, er aan werken om alles wat deze beeltenis van God misvormt te verwijderen.

Toen vader Eucarpius Kovalevskij nog leek was, heeft hij mij eens gezegd dat als God naar de mens kijkt, Hij niet de deugden ziet die die mens misschien niet heeft, niet de successen die hij niet heeft, maar dat Hij de onwankelbare schoonheid van Zijn eigen beeltenis ziet. Als een geestelijk vader niet in staat is in de mens die oeroude schoonheid te zien, die reeds beginnende vervolmaking van zijn roeping om gelijk te worden aan de beeltenis van Christus de Godmens, dan kan hij hem niet leiden, omdat de mens niet gebouwd wordt, niet gemaakt wordt, maar geholpen wordt te volgroeien in de mate waartoe hij geroepen is.

Ook hier moet het woord gehoorzaamheid worden verduidelijkt. Gewoonlijk spreken we over gehoorzaamheid als over onderschikking, onder de macht van iemand zijn, heel vaak ook als onderwerping aan een biechtvader, of aan iemand, die we ten onrechte en geheel te nadele niet alleen van onszelf, maar ook van de priester, geestelijk vader of starets noemden. Gehoorzaamheid betekent dat waarover ik heb gesproken, namelijk luisteren met heel je ziel. Maar dat schept voor zowel de geestelijk vader als voor de 'gehoorzame' verplichtingen. De geestelijk vader moet met geheel zijn ervaring, met geheel zijn wezen, met zijn gebed, met alle genade van de Heilige Geest die in hem is, luisteren naar wat de Heilige Geest in deze mens, die zich aan hem heeft toevertrouwd, verricht. Hij moet eerbied hebben voor wat God verricht, en niet proberen hem of naar zijn eigen beeld op te voeden, of naar een beeld zoals hij denkt dat een mens zich moet ontwikkelen.

Van de andere kant vereist dit nederigheid van beide kanten. De nederigheid van de kant van de 'gehoorzame' of het geestelijke kind lijkt vanzelfsprekend, maar hoeveel nederigheid wordt er wel niet gevergd van de priester, van de geestelijk vader om nooit het heilige gebied te betreden, om dezelfde houding aan te nemen tegenover de ziel, als die God aan Mozes beval tegenover de grond rond het Brandende Braambos. En ieder mens is potentieel of reëel als dit braambos. En alles wat hem omringt is heilige grond, die de priester alleen mag betreden als hij zijn schoenen heeft uitgetrokken. Hij kan nooit anders dan als een tollenaar binnentreden, die aan de bovendorpel van de kerk staat, de kerk in kijkt en weet dat dit het gebied van de levende God is, dat het een heilige plaats is, dat hij slechts recht heeft om binnen te komen met Goddelijke toestemming, alleen als God hem opdraagt iets te verrichten of een woord te zeggen.

Een van de taken van een geestelijk vader is het opvoeden van een mens in spirituele vrijheid, in de koninklijke vrijheid van Gods kinderen, en hem niet zijn hele leven in een staat van infantiliteit te houden, waarbij hij voor iedere kleinigheid naar zijn geestelijk vader rent. Het is aan de geestelijk vader om hem in die mate te laten groeien dat hij in staat is te horen wat de Heilige Geest met onuitgesproken woorden in zijn hart zegt.

Om te begrijpen wat nederigheid is geef ik twee definities. In het Russisch betekent het 'in een staat van verzoening zijn'. Als een mens zich verzoend heeft met de wil van God, dat wil zeggen als hij zich daar volledig, zonder beperkingen, met vreugde aan heeft overgegeven en zegt: "Heer, doe met mij wat U wilt." Als resultaat heeft hij zich dan ook verzoend met alle omstandigheden van het leven, alles is een gave van God: het goede en het slechte. God heeft ons geroepen zijn gehoorzamen op aarde te zijn, Hij stuurt ons naar de duisternis om het licht te zijn, naar de hopeloosheid om de hoop te zijn, daarheen waar de vreugde is gestorven om de vreugde te zijn. Onze plaats is niet daar waar het rustig is, in de kerk tijdens de liturgie, waar we beschermd zijn door wederzijdse aanwezigheid, maar daar, waar we in eenzaamheid staan, als de aanwezigheid van Christus in de duisternis van de mismaakte wereld.

Aan de andere kant, als we de wortels van het Latijnse woord 'humilitas' analyseren, dat 'nederigheid' betekent, zien we dat dit woord voortkomt uit het woord 'humus', dat een aanduiding is van de vruchtbare aarde. Daar schrijft ook heilige Theofanes de Kluizenaar over. Wat is de aarde eigenlijk? Ze ligt zwijgend, open, weerloos, kwetsbaar voor het aangezicht van de hemel. Zij ontvangt van de hemel hitte, zonnestralen, regen en dauw. Zij ontvangt ook wat wij noemen grondverbeteraar, dat wil zeggen mest. Ze neemt alles op wat wij op haar neerwerpen. En zie wat er gebeurt - ze geeft vrucht. Hoe meer zij, wat wij geestelijk belediging, vernedering noemen, ondergaat, hoe meer vrucht zij zal geven. De nederigheid bestaat dus daarin, dat men zich voor God zo volkomen opent, dat men zich op geen enkele manier meer verdedigt tegen Hem, tegen de werking van de Heilige Geest of tegen het positieve beeld van Christus of tegen Zijn leer. We moeten net zo kwetsbaar zijn voor de genade, als wij in onze zonde kwetsbaar zijn voor mensenhanden, voor een scherp woord, een wrede handeling of spot. We moeten ons zo overgeven dat God alles heeft van ons wat Hij maar wil. Alles ontvangen, je openen om de Heilige Geest de mogelijkheid te geven ons te veroveren.

Ik denk dat als ook de geestelijk vader de nederigheid leert, en in die zin dus kennis vergaart over de eeuwige schoonheid in de mens en als hij zijn plaats weet, die niet anders is dan de plaats van de vriend van de bruidegom, die de ontmoeting tussen bruidegom en bruid moet verzorgen (en dat is een zeer heilige en wonderbaarlijke taak!), alleen dan kan een geestelijk vader werkelijk een reisgezel zijn van zijn geestelijk kind, stap voor stap met hem meegaan, hem behoeden, hem ondersteunen, waarbij hij nooit het gebied van de Heilige Geest betreedt. Alleen dan wordt het geestelijk vaderschap een deel van die spiritualiteit en van die groei in heiligheid, waartoe een ieder van ons is geroepen en die elke geestelijk vader zijn geestelijke kinderen moet helpen te bereiken.

 

Vertaling uit het Russisch: Annet Crouwel

08:57 Gepost in theologie | Permalink | Commentaren (0)

05-09-15

14e zondag na Pinksteren :"van het bruilofsmaal"

14e zondag na Pinksteren

"van het bruilofsmaal"

 

 

bruidsmaaltijd.jpg

Parabel van het bruilofsmaal. Maurice de Sully, Sermons, Italie, Gênes, XIVe siècle. (Cote : BNF Richelieu Manuscrits Français 187

 

 

2 Kor. 1,21-2,4

 [21] En God zelf heeft ons samen met u in Christus* bevestigd en ons gezalfd*. [22] Hij heeft op ons zijn zegel* gedrukt en ons de Geest als onderpand* gegeven. [23] Ik roep God aan als mijn getuige*, ik zweer bij mijn leven: alleen om u te sparen ben ik nog niet naar Korinte gekomen. [24] Niet dat wij heer en meester zijn van uw geloof; wij willen alleen bijdragen tot uw vreugde. Want in het geloof staat u stevig genoeg

 [4] Toen ik schreef, was het dan ook met een bedrukt en beklemd gemoed en onder veel tranen. Ik wilde u niet verdrietig maken, maar u een blijk geven van de innige liefde die ik u toedraag.

EVANGELIE

Mattheus 22,1-14

Gelijkenis van een bruiloftsfeest [1] Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen: [2] ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. [3] Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen. [4] Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht, en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.” [5] Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. [6] De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoordden hen. [7] De koning werd woedend. Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. [8] Toen zei hij tegen zijn slaven: “Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. [9] Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.” [10] Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten. [11] Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had. [12] Hij zei tegen hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?” Hij wist niets te zeggen. [13] Toen zei de koning tegen de dienaren: “Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.” Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. [14] Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’

 

 

"Komt naar het bruiloftsmaal"

 

 Als in de zichtbare wereld een heel klein volk zich verzet tegen de koning door hem de oorlog te verklaren, dan neemt de laatste geen moeite om tegen hen in actie te komen, maar hij stuurt zijn soldaten met hun generaals en deze binden de strijd aan. Als daarentegen het volk dat tegen hem in opstand komt erg machtig is en in staat is om zijn koninkrijk te verwoesten, dan ziet de koning zich verplicht om zelf, met zijn hofhouding en zijn legeractie te voeren en de strijd aan te gaan. Zie dus hoe waardig u bent! God zelf is met zijn eigen leger, daarmee bedoel ik de engelen en de heiligen, de strijd komen voeren; Hijzelf komt u beschermen om u te verlossen van de dood. Heb dus vertrouwen en bemerk de voorzienigheid waarvan u het onderwerp bent. Nog een voorbeeld uit het leven. Stellen we ons een koning voor die eenarm en ziek mens ontmoet en geen afkeer van deze persoon heeft, maar die de wonden geneest met heilzame middelen. Hij neemt hem op in zijn paleis, bekleedt hem met een purperen kleed, omgordt hem met een diadeem en nodigt hem uit aan zijn tafel. Zo benadert Christus, de hemelse koning een ziek mens, Hij geneest hem, laat hem aan zijn koninklijke tafel zitten, en dat zonder zijn vrijheid geweld aan te doen, maar door hem met overreding ertoe brengt om een dergelijke hoge eer te aanvaarden. In de Schrift staat overigens geschreven dat de Heer zijn dienstknecht en stuurde om hen die graag zouden willen komen, uit te nodigen, en Hij kondigde hen aan: "Mijn maaltijd is gereed!" Maar zij die geroepen waren, verontschuldigden zich... Ziet u, Degene die de oproep deed, was klaar, maarde geroepenen hielden de boot af; ze zijn dus verantwoordelijk voor hun eigen lot. Dat is de grote waardigheid van de christenen. De Heer heeft voor hen het Koninkrijk bereid, en Hij nodigt hen uit om binnen te komen; maar ze weigeren om te komen. Ten aanzien van de gave die ze moeten ontvangen, kan men zeggen dat als iemand... ellende verdraagt sinds de schepping van Adam tot aan het einde van de wereld, dat hij niets heeft gedaan in vergelijking met de heerlijkheid die hij zal erven, want hij zal regeren met Christus tot aan het einde der tijden. Glorie aan Hem die deze ziel zo lief heeft, dat Hij zichzelf aan haar heeft gegeven en heeft toevertrouwd, zo is zijn genade! Glorie aan zijne Majesteit!

Gregorius de Grote : Hebt u mijn zielsbeminde gezien ?

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar Homilie over het Evangelie, 25,1-2.4-5 ; PL 76, 1189-1193 

Gregorius de grote8.jpg

 "Hebt u mijn zielsbeminde gezien?"

 

Hoe grote liefde woonde er in het hart van die vrouw: terwijl zelfs de leerlingen naar huis gingen, bleef zij, onwrikbaar, bij het graf van de Heer. Zij bleef zoeken naar Hem die zij niet gevonden had. Zij zocht onder tranen. Door het vuur van de liefde tot Hem ontstoken, brandde zij van verlangen naar Hem die zij weggenomen waande. Zo kwam het dat alleen zij Hem toen mocht zien, omdat zij gebleven was om Hem te zoeken. De kracht van het goede werk bestaat immers in de volharding. De stem van de Waarheid zegt: "Wie ten einde toe volhardt, zal gered worden" (Mt.10, 22)… Door het wachten waren haar verlangens gegroeid en zo konden zij vasthouden wat zij hadden gevonden. Heilige verlangens groeien door het wachten, maar als zij ten gevolge van het wachten verzwakken, zijn het geen echte verlangens geweest. Van deze liefde heeft iedereen gegloeid die tot de waarheid heeft kunnen komen. Daarom zegt David: "Mijn ziel heeft dorst naar God die leeft; zal ik Hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?" (Ps.42,3). Daarom ook zegt de kerk in het Hooglied: "Ik ben gewond door de liefde" en ook: "Ik ben ziek van liefde" (Hoogl. 2,5)."Vrouw, waarom schreit u? Wie zoekt u?" Men vraagt haar naar de oorzaak van haar smart. Zo wordt haar verlangen nog groter. Want, wanneer zij de naam noemt van Hem die zij zoekt, zal zij nog meer gloeien van liefde. Jezus zegt tot haar: "Maria!" Eerst spreekt Hij haar aan met het algemene woord 'vrouw' en zij herkent Hem niet. Maar dan noemt Hij haar bij haar naam. Het is alsof Hij duidelijk zegt: "Herken Hem door wie je gekend wordt: Ik ken je niet in het algemeen, zoals Ik de anderen ken. Ik ken je op een heel bijzondere wijze." Omdat Maria bij haar naam genoemd wordt, herkent zij degene die spreekt, en noemt Hem onmiddellijk "Rabboeni", dat wil zeggen: 'Leraar'. Want Hij was het die zij buiten zocht, terwijl Hij in haar binnenste aanwezig was en zelf haar leerde Hem te zoeken.

Bron : www.dagelijksevangelie.org

22-08-15

12e zondag ne pinksteren : Van de rijke jongeling

12e zondag na Pinksteren

"Van de rijke jongeling"

 

rijke jongeling.jpg

LEZINGEN :

1 Kor.15,1-11

De opstanding van Christus Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt, tenminste als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb; anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften; en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn; sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is Hij ook verschenen aan míj. Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet vruchteloos geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen; dat wil zeggen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd.

Evangelie : Matth.19,16-26

Toen kwam er iemand naar Hem toe die zei: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?' Maar Hij zei: 'Waarom stelt u Mij die vraag over het goede? Eén is er goed. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden.' 'Welke?', vroeg hij. Jezus zei daarop: 'Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, uw vader en uw moeder eren, en uw naaste beminnen als uzelf.' De jongeman antwoordde Hem: 'Aan dat alles heb ik mij gehouden. Wat ontbreekt mij nog?' Jezus zei: 'Als u onverdeeld goed wilt zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.' Toen de jongeman dat woord hoorde, ging hij verdrietig weg, want hij had veel bezittingen. Tegen zijn leerlingen zei Jezus: 'Ik verzeker jullie, voor een rijke is het moeilijk het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nog eens zeg Ik jullie: Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.' Toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze vreselijk en zeiden: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus keek hen aan en zei

Cyrillus van Jeruzalem : Vergroot ons geloof

 


Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Ascetische uiteenzetting, 1ste serie, nr. 2

 

isaac the syrian.jpg

 

 

De verdwaalde schapen


 Heer Jezus Christus onze God, ik heb geen hart dat moeite doet om U te gaan zoeken, noch om berouw te hebben, noch vol van tederheid, ik heb niets wat kinderen tot hun erfdeel leidt. Meester, ik heb geen tranen om te bidden. Mijn geest is verduisterd door de dingen van dit leven en heeft niet de kracht om naar U uit te reiken in zijn verdriet. Mijn hart is koud tijdens de beproevingen, en de liefdestranen voor U kunnen zich niet verwarmen. Maar U, Heer Jezus Christus mijn God, schatkist van het goede, geef mij volledig berouw en een hart vol liefdesverdriet, opdat ik met heel mijn ziel naar U op zoek ga, want zonder U zal ik van al het goede verstoken zijn; o goede God, geef mij Uw genade. Dat de Vader die U, buiten de tijd in de eeuwigheid, heeft verwekt in zijn schoot, in mij de vormen van Uw beeld moge vernieuwen.


      Ik heb U verlaten; verlaat mij niet. Ik ben van U weg gegaan; ga naar mij op zoek. Leid mij naar Uw weidegronden; reken mij tot de schapen van Uw uitgekozen kudde. Voed mij samen met hen met het groene gras van Uw goddelijke mysteriën, waarvan het zuivere hart het verblijf is. Dat hart, dat in de schittering van Uw openbaringen, troost en zoetheid bevat, van hen die in de kwellingen en de beledigingen, moeite gedaan hebben voor U. Zouden wij een dergelijke heerlijkheid waardig mogen zijn, door uw genade en uw liefde voor de mens, U onze Redder Jezus Christus, in de eeuwen der eeuwen, Amen.


 

alle weten overstijgend

Alle weten overstijgend

Juan de la Cruz

(Katholieke mystieker)

 

Ik drong binnen, waar ik niet wist,

en bevond me in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Ik wist niet waarlangs ik inging,

maar toen ik zag dat ik daar was,

zonder dat ik wist waar ergens,

kreeg ik zicht op grote dingen;

toch weet ik niet wat ik zag;

want ik bleef in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Vrede en vroomheid ging ze aan,

deze zeer volkomen kennis, in de diepste

eenzaamheid zonder middel aangeworven;

en het was iets zo verborgens,

dat ik er slechts van kan staam'len,

alle weten overstijgend.

Zo zeer was ik opgetogen,

zo verdiept en zo van zinnen,

dat mijn zelfbesef ontledigd achterbleef

van alle ervaren en de geest verrijkt

werd met een

door-niet-te-verstaan begrijpen,

alle weten overstijgend.

Wie daartoe geraakt -ja waarlijk -

houdt zichzelf niet meer in handen;

wat tot dan hij heeft geweten

komt hem voor als zeer onedel;

en zo machtig groeit zijn kennis,

dat hij blijft in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Stijgt men hoger,

des te minder kan men er begrip van krijgen,

wat het is: die duist're wolkzuil

die de donk're nacht verheldert;

wie eens van dit weten weet had,

blijft dan ook in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

En dit niet-wetende weten is

van een zo hoog vermogen,

dat de wijzen met hun denkkracht

het nooit kunnen overtreffen;

nooit bereikt hun weten dit

door-niet-te-verstaan begrijpen,

alle weten overstijgend.

Van zo hoge uitnemendheid ook is

dit allerhoogste weten,

dat er wetenschap noch geestkracht is,

die dit bewerken kan; wie zichzelf ertoe kan brengen d

oor-niet-te-verstaan te weten,

zal steeds meer hierin doordringen.

En als 't u belieft te horen:

d'aard van deze hoge kennis is een allerhoogst besef

van het Wezen van de Godheid; '

t is het werk van haar erbarmen als Zij alle weten

in dit niet-weten doet overstijgen

15-08-15

feest van de ontslaping van de Moeder Gods

 

Feest van de ontslaping van de Moeder Gods

Ontslaping moeder Gods11.jpg

 

 

LEZINGEN VAN HET FEEST

 

Eerste Lezing : Fil. 2,5-11

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,  maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.  En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.  Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,  opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,  en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

 

Evangelielezing : Lucas,10,38-42, 11,27-28

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.  Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’  De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk.  Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

 Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: ‘Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!’  Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

31-07-15

H. Gregorius van Nazianze : "Zie, mijn Dienaar, die Ik heb uitverkoren"

H. Gregorius van Nazianze (330-390), bisschop en kerkleraar
Homilie nr 44 voor Pasen; PG 36, 633 

 

 

 

 

Gregor_von_Nazianz_der_Juengere741.jpg

"Zie, mijn Dienaar, die Ik heb uitverkoren"

 

      Gods Zoon zelf, het Woord, bestond voordat de tijd een aanvang nam, de onzichtbare, de onbegrijpelijke, de onstoffelijke, het begin van het begin, het licht uit het licht, de bron van het leven en de onsterfelijkheid; de afdruk van het goddelijk oerbeeld, het onuitwisbaar zegel, het weergaloos beeld en het laatste Woord van de Vader. (Heb 1,3) Hij treedt nu zijn eigen beeld tegemoet (Gn 1,27) omkleedt zich met een menselijk lichaam omwille van de mens, neemt een geest en ziel aan omwille van mijn ziel om aan ons gelijk te worden en ons te reinigen. In alles wordt Hij mens, behalve in de zonde. …Hij die anderen hun rijkdom schenkt, wordt arm, maar Hij neemt de armoede van mijn lichaam aan om mij met zijn godheid te verrijken. Hij die de volheid is, ontledigt zich, Hij ontdoet zich voor een korte tijd van zijn eigen heerlijkheid om mij te laten delen in zijn overvloed.


      Wat een overstelpende goedheid! Wat een mysterie omwille van mij! Ik droeg het beeld van God, maar ik heb het verloren. Nu neemt Hij mijn mens-zijn aan om dat beeld te redden en aan mijn mens-zijn onsterfelijkheid te verlenen. Hij treedt met ons opnieuw in een gemeenschap, en wel een die de eerste ver overtreft. Zo moest door de menswording van God de mens worden geheiligd en God zelf wilde ons bevrijden door met kracht de tiran te overwinnen. Hij wilde ons tot zich terugbrengen door de bemiddeling van zijn Zoon die dit heeft volbracht tot eer van zijn Vader, aan wie Hij zich in alles gehoorzaam heeft getoond. 

Bron : www.dagelijksevangelie.org

 

25-07-15

achtste zondag na Pinksteren : 'van de wonderbare spijziging'

8e zondag na Pinksteren

"Van de wonderbare spijziging"

bruiloft van Kana2.jpg

 

broodvermenigvuldiging

 

 

Lezingen :

1 Kor,1,10-18:

Verdeeldheid in de gemeente
Maar in de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, doe ik een beroep op u: wees allen eensgezind laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees volkomen één van zin en één van gevoelen. Ik heb namelijk van Chloë's huisgenoten gehoord, broeders en zusters, dat er onenigheid onder u heerst. Ik* bedoel dit: Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: 'Ik ben van Paulus.' 'Ik van Apollos*.' 'Ik van Kefas*.' 'Ik van Christus*.' Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve dan Crispus en Gajus. Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen; en dat niet met geleerde*woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren.
De wijsheid van de wereld
Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is het een kracht Gods.

Evangelie :

Matth.14,14-22 :

Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte. Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen: 'Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.' Maar Jezus zei: 'Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven.' Zij zeiden Hem: 'Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.' Hij zei: 'Breng die hier.' Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol. [Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo'n vijfduizend man die gegeten hadden.
Tegenwind op het meer
Meteen hierna dwong Hij de leerlingen om aan boord te gaan en alvast voor Hem uit over te steken; dan zou Hij intussen de mensen wegsturen.

Gregorius van Nyssa : Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zondar herder

H. Gregorius van Nyssa (ca. 335-395), monnik en bisschop
Homilie over het Hooglied; PG 44, 801

 

Gregorius van Nyssa77.jpg

 

 

"Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder"

 

Waar weidt U uw kudde, goede Herder die heel de kudde op uw schouders draagt? Want heel de menselijke natuur is dat ene schaap, dat U op uw schouders genomen hebt. Toon me de groene wei, laat me het water van de rust kennen, leid me naar het voedzaam gras, roep me bij mijn naam, opdat ik uw stem hoor, ik die uw schaap ben, en geef me door uw stem het eeuwig leven.


"Ja, zeg het mij, mijn Zielsbeminde. Zo noem ik U, omdat uw naam boven alle namen is en door geen enkel redelijk schepsel uitgesproken of begrepen kan worden. Die naam duidt op uw goedheid en getuigt van mijn gevoelens voor U. Hoe zou ik U niet beminnen, die mij zo bemind hebt, - en dat terwijl ik helemaal zwart was -, dat U uw leven gaf voor de schapen die U hoedde? Men kan geen grotere liefde uitdenken dan die waardoor U uw leven gaf voor mijn heil".


"Maak me dan bekend ‘waar Je je kudde weidt’, zegt de bruid, dan kan ik de weide van het heil vinden en door de hemelse spijs gevoed worden, waarvan gezegd is dat niemand het leven binnen kan gaan als hij er niet van eet. Dan zal ik naar U, die de bron bent, toelopen en met volle teugen drinken van het goddelijk water dat U doet ontspringen voor degenen die dorst hebben. Sinds de lans de ader geopend heeft, vloeit het water voortdurend uit uw zijde, en degene die ervan drinkt, wordt een bron van water dat opborrelt tot eeuwig leven"


(Bijbelse referenties: Hoogl 1,7; Lc 15,5; Ps 23; Joh 10,3; Hoogl 1,7; Fil 2,9; Hoogl. 1,5; Joh 10,11; 15,13; 19,34; 4,14)

Bron : www.dagelijksevangelie.org 

18-07-15

7e zondag na pinksteren : genezing van twee blinden

7e zondag na Pinksteren

 

 De genezing van twee blinden

blinden twee blinden.jpg

Genezing van de twee blinden

 

LEZINGEN :

Eerste lezing : Romeinen 15,1-7 :

Hoofdstuk 15 Wij, die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te verdragen, zonder onszelf te zoeken. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Ook Christus heeft zichzelf niet gezocht. Er staat immers geschreven: De smaad van hen die U smaden, is op Mij neergekomen. Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook de eensgezindheid, die u in Christus past, opdat u één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.
Samenvatting van de brief Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God.

 

EVANGELIE : Mathheüs 9,27-35

 

Twee blinden zien Toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die schreeuwden: 'Zoon van David, heb medelijden met ons.' Toen Hij thuisgekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus zei tegen hen: 'Hebt u er vertrouwen in dat Ik dit kan doen?' Ze zeiden: 'Ja, Heer.' Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: 'Het moge u gaan overeenkomstig uw vertrouwen.' [En hun ogen gingen open. En bars zei Jezus tegen hen: 'Zorg dat niemand het te weten komt.' Maar eenmaal buiten, maakten ze zijn faam bekend in heel die streek.
Een stomme begint te praten Terwijl zij weggingen, kijk, daar bracht men iemand bij Hem die niet kon spreken, omdat hij in de macht van een demon was. Toen de demon uitgedreven was, begon de stomme te praten. De menigte zei vol verbazing: 'Zoiets is in Israël nog nooit vertoond.' Maar de farizeeën zeiden: 'Het is de opperdemon waardoor Hij de demonen uitdrijft.'
Aanstelling van de twaalf ] Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas.

14-07-15

Augustinus : Jezus als de Weg

Augustinus :

Jezus als de Weg

 

Augustine_Hippo_small.jpg

Het is onze opgave te lopen, maar dan op de weg te lopen. Wie de goede weg niet heeft, mist zijn doel; of erger nog, hij mat zich nutteloos af. Want hoe meer iemand zich inspant zonder de goede weg te hebben, des te verder dwaalt hij af. Welk is de weg die wij gaan ? Christus heeft gezegd : ‘Ik ben de Weg’. Wat is het vaderland waarnaar wij op weg zijn ? Christus heeft gezegd : ‘Ik ban de Waarheid’ . Ga langs Christus, ga naar Christus en vind uw rust in Hem. Om langs Hem te kunnen gaan, is Hij tot ons gekomen. Wij waren ver van Hem aan het ronddolen. Dat we ver van Hem aan het ronddolen waren, is eigenlijk nog te weinig gezegd : we konden ons van uitputting nauwelijks nog bewegen. Daarom kwam de geneesheer tot de zieken, kwam de weg tot de dolenden. Laten we ons door Hem redden, laten we langs Christus gaan.

Dat is geloven dat Jezus de Christus is. Zo geloven christenen die niet alleen in naam christen zijn, maar het ook zijn door hun daden en leven. Zo geloven de demonen niet, want volgens de schrift geloven de demonen ook dat God bestaat en ze beven van angst. Het geloof van de demonen kon niet verder komen dan de vaststelling ‘We weten wie gij zijt : de Zoon van God’. Wat de demonen zeiden, zei Petrus eveneens. Toen Jezus zijn leerlingen vroeg, wie Hij was en wat de mensen van Hem dachten, antwoordden ze : ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten’ Toen vroeg Jezus : ‘En gij, wie zegt gij dat Ik ben ?’ En Petrus antwoordde : ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’. Toen mocht Petrus van de Heer horen : ‘Gelukkig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is”. Zie wat een lof dit geloof bewezen wordt : ‘Gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen’. Wat betekenen de woorden ‘op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen ?’ ‘Op deze rots’ betekent : op het geloof, dat zojuist beleden werd met de woorden ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’. ‘Op deze rots’ zegt Jezus, ‘zal ik mijn Kerk bouwen’ Wat een eer.

Uit : ‘Eenheid en liefde’ : Augustinus preken over de eerste brief van Johannes pp.163-164 .Vertaald door dr. TJ van Bavel

11-07-15

6e zpondag na Pinksteren : 'de verlamde' en de heilige Profeet Elia'

6e zondag na Pinksteren

"Van de verlamde en de vergiffenis" en de "heilige profeet Elias"

 

elija.jpg

De heilige Profeet Elia

 

 

 Lezingen van de zondag

Romeinen 12,6-14

 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.  Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.  Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.  Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.  Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.  Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.  Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.  Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

 Evangelie :

Mattheüs 9,1-8

Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad.  Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 'Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.'  Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal!  Jezus doorzag hun gedachten en zei: 'Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten?  Wat is gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op en loop"?  Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' Toen zei hij tegen de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.'  En hij stond op en ging naar huis.  Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend.

Verlamde15.jpg

De verlamde

10-07-15

Cyrillus van Jeruzalem : Ik ben het brood des levens

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar Doopcatechese 22

cyril-of-jerusalem 2.png

 

"Ik ben het brood des levens"

 

      Als Christus zelf over het brood zegt: “Dit is mijn lichaam”, wie zou daarover dan nog kunnen aarzelen? En als Hij bevestigt: “Dit is mijn bloed”, wie zou er dan nog over twijfelen? Eerder in Cana in Galilea had Jezus water in wijn veranderd – de wijn is verwant aan het bloed. Wie zou nu nog weigeren om te geloven dat Hij wijn in bloed verandert? Hij was op een bruiloft hierbeneden uitgenodigd en Hij deed een verbazingwekkend wonder; hoe kan men dan nog weigeren wat Hij geeft aan “de vrienden van de bruidegom” (Mt 9,15), namelijk de vreugde van zijn Lichaam en zijn Bloed?       Want zijn lichaam wordt gegeven in de verschijning van brood, en zijn bloed in de verschijning van wijn; als je hebt deelgenomen aan het lichaam en bloed van Christus, dan ben je met Hem één en hetzelfde lichaam en één en hetzelfde bloed. Zo worden wij “dragers van Christus” (Christoffel). Zijn lichaam en zijn bloed verspreiden zich in onze ledematen; zo worden we deelgenoot aan de goddelijke natuur. Eerder toen Hij zich met de joden onderhield zei Christus: “Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal Ik op de laatste dag uit de dood opwekken” (Joh 6,54). Als het brood en de wijn je alleen maar natuurlijk lijken, eindig daar dan niet … Als je zintuigen je op een dwaalspoor brengen, dan stelt het geloof je gerust.       Wanneer je dus naderbij komt om Hem te ontvangen, kom dan niet respectloos naar voren, door je handen uit te spreiden, de vingers uit elkaar. Maar daar de Koning op je rechterhand gaat rusten, maak daarom voor Hem een troon met je linkerhand, en ontvang in de holte van je hand het Lichaam van Christus en antwoordt: Amen!

Bron : www.dagelijksevangelie.org

04-07-15

5e zondag na Pinksteren : van de bezeten zwijnen

5e zondag na Piksteren

Van de bezeten zwijnen

bezeten zwijnen6.jpg

Bezeten zwijnen

 

 

LEZINGEN :

Romeinen, 10,1-10

U ons hier voortijdig komen kwellen?' [30] Een eind verderop weidde een grote troep varkens. [31] De demonen smeekten Hem: 'Als U ons uitdrijft, stuur ons dan 32] Hij zei tegen hen: 'Ga maar.' Ze kwamen eruit en gingen de varkens in. Heel de troep stoof de helling af het meer in, en ze kwamen om in het water. [33] De varkenshoeders gingen ervandoor. Ze gingen naar de stad en vertelden alles, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. [34] Nu ging heel de stad Jezus tegemoet, en toen ze Hem zagen, vroegen ze Hem om uit hun gebied te vertrekken.

Hoofdstuk 10 [1] Broeders en zusters, het is mijn vurige wens en ik bid tot God dat zij gered worden. [2] Ik getuig dat zij godsdienstige ijver hebben, maar het is ijver zonder inzicht. [3] Met hun miskenning van Gods gerechtigheid* en hun pogen een eigen gerechtigheid op te richten, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. [4] Want Christus is het doel van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. De gerechtigheid uit het geloof [5] Zeker, over de gerechtigheid door de wet schrijft Mozes: De mens die haar volbrengt*, vindt door haar het leven. [6] Maar* de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel? Dat is: Christus laten afdalen. [7] Of: Wie zal neerdalen in de onderwereld? Dat is: Christus uit het dodenrijk laten opstijgen. [8] Nee, zegt de Schrift, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen. [9] Want* als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. [10] Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding.

Evangelie : Mattheüs 8,28;9-1

Genezing van twee bezetenen [28] Toen Hij aan de overkant kwam, in het land van de Gadarenen, kwamen Hem vanaf de rotsgraven twee bezetenen tegemoet. Ze waren zeer gevaarlijk, zodat niemand over die weg durfde te gaan. [29] Ze brulden: 'Wat wilt U van ons, Zoon van God? Bent U ons hier voortijdig komen kwellen?’ [30] Een eind verderop weidde een grote troep varkens. [31] De demonen smeekten Hem: ‘Als U ons uitdrijft, stuur ons dan naar die troep varkens.’ [32] Hij zei tegen hen: ‘Ga maar.’ Ze kwamen eruit en gingen de varkens in. Heel de troep stoof de helling af het meer in, en ze kwamen om in het water. [33] De varkenshoeders gingen ervandoor. Ze gingen naar de stad en vertelden alles, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. [34] Nu ging heel de stad Jezus tegemoet, en toen ze Hem zagen, vroegen ze Hem om uit hun gebied te vertrekken.

Weer in Kafarnaüm [1] Hij stak per boot over en kwam in zijn stad.

03-07-15

Augustinus : Hij moet groter worden en ik kleiner (Joh 3,30)

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar Overweging over de geboorte van Johannes de Doper

“Hij moet groter worden en ik kleiner” (Joh 3,30)

 

      De geboorte van Johannes en van Jezus en vervolgens hun Lijden, laten het verschil tussen hen zien. Want Johannes wordt geboren als de dagen beginnen te korten. Christus als de dagen beginnen te lengen. Het korten van de dag is voor de één een symbool van zijn gewelddadige dood; het lengen van de dagen is voor de ander, de verheffing van het kruis.    De Heer openbaart ook een geheime betekenis … in verband met het woord van Johannes over Jezus Christus: “Hij moet groter worden en ik Augustine_Hippo_small.jpgkleiner”. De gehele menselijke gerechtigheid werd in Johannes opgebruikt. Over hem zei de Waarheid: “Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper” (Mt.11,11). Geen mens zou hem dus voorbij kunnen streven; maar hij was slechts een mens. Welnu, in onze christelijke genade wordt ons gevraagd om “de mens niet te roemen, maar de Heer” (2 Kor.10,17): de mens in zijn God, de dienaar in zijn meester. Daarom riep Johannes uit: “Hij moet groter worden en ik kleiner”. Natuurlijk is God niet verminderd of vermeerderd in zichzelf, maar bij de mensen groeit beetje bij beetje de ware ijver. De goddelijke genade groeit en de menselijke kracht vermindert tot de voltooiing die volgt in het verblijf van God, die in alle leden van Christus aanwezig is en waar alle tirannie, alle autoriteit, alle macht dood is en waar God alles in allen is (Kol.3,11).       Johannes de Evangelist zegt: “Het ware licht, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen, was er” (1,9). Johannes de Doper zegt: “Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen”. (Joh.1,16) Als het licht, dat in zichzelf altijd volkomen is, groeit in degene die erdoor verlicht is, vermindert deze mens in zichzelf door vernietiging van dat wat in hem zonder God was. Want de mens zonder God kan niets zonder te zondigen, en zijn menselijke kracht vermindert als de goddelijke genade welke de vernietiger is van de zonde, overwint. De zwakte van het schepsel eindigt in de kracht van de Schepper en de ijdelheden van onze egoïstische genegenheden smelten door de universele liefde. Terwijl Johannes de Doper ons, uit de diepte van onze ontreddering, de barmhartigheid van Jezus Christus toeroept: “Hij moet groter worden en ik kleiner”.

bron : www.dagelijksevangelie.org

26-06-15

4e zondag na pinksteren : van de hoofdman van Kafarnaum

4e zondag na Pinksteren

'Van de hoofdman van Kafarnaüm'

kafarnaum 2.jpg

 

Lezingen :

Romeinen,6,18-23

U bent bevrijd van de zonde en dienaren geworden van de gerechtigheid. - Sprekend tot zwakke mensen, druk ik mij erg menselijk uit. - Zoals u eertijds uw ledematen in dienst hebt gesteld van onreinheid en steeds grotere bandeloosheid, zo moet u ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid, tot uw heiliging. Toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vruchten hebben uw daden toen opgeleverd? Alleen dingen waarover u zich nu schaamt, want ze liepen uit op de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknecht geworden van God, oogst u heiligheid en tenslotte eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer.

Evangelielezing :Matth. 8,5-13

Genezingen in Kafarnaüm Toen Hij in Kafarnaüm was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te hulp riep. Hij zei: 'Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn.' Hij zei hem: 'Ik zal het komen genezen.' De centurio antwoordde daarop: 'Heer, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik: "Ga!" en hij gaat, en tegen de ander: "Kom!" en hij komt, en tegen mijn slaaf: "Doe dit!" en hij doet het.' Toen Jezus dit hoorde, was Hij verbaasd, en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: 'Ik verzeker u, bij niemand in Israël heb Ik zo'n groot vertrouwen aangetroffen. Ik zeg u dat velen uit oost en west zullen komen en aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaak en Jakob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen in de uiterste duisternis geworpen worden. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.' Jezus zei tegen de centurio: 'Ga maar naar huis; het moge u gaan overeenkomstig uw vertrouwen.' En op datzelfde uur werd zijn kind beter.

25-06-15

Het Rila Monastery Bulgarije

Het Rila monastery - Bulgarije

 

 

Enkele foto's van mijn bezoek aan het monastery in juni 2015

PICT9737.JPG

PICT9733.JPG

PICT9749.JPG

IMG_3504.JPG

IMG_3498.JPGPICT9744.JPG

De prachtige Kathedraal van Sofia

PICT9604.JPG

 

 

 

 

 

17:39 Gepost in Video | Permalink | Commentaren (0)

24-06-15

De opvolging van Petrus

De opvolging van Petrus

Petrus en Paulus +654.jpg

Petrus en Paulus

 

De griekse Vaders, de Byzantijnse theologen en de orthodoxe liturgie onderlijnen het primaatschap van Petrus onder de apostelen. ‘Hij is de leider der apostelen, schrijft de heilige Photius…Op hem rusten de fundamenten van de Kerk’ (P.G; 102-685 C en 909 A). Op hem, omdat hij de getuige is en omdat hij de goddelijkheid van Christus heeft beleden:’ Het is naar aanleiding van de belijdenis van Petrus dat de Heer het fundament van de Kerk heeft gesteld’ schrijft diezelfde Photius (P.G; 101,933 A).Als ‘Leider’ van het apostolisch hart spreekt Petrus altijd  in naam van allen.

Nochtans, uit de geschriften van de byzantijnse theologen blijkt dat de sleutelmacht aan alle apostelen werd toevertrouwd, dat Johannes, Jacobus en vooral Paulus ook ‘leiders’’ zijn en dat het primaatschap  van Petrus geen macht is, maar de uitdrukking van een geloof en een gemeenschappelijke roeping. ‘Simon is Petrus geworden, schreef in de XIIIe eeuw een patriarch van Constantinopel, de rots waarop de Kerk gebouwd is, maar de anderen hebben ook de goddelijkheid van Christus beleden, en zijn dus ook rotsen; Petrus is slechts de eerste onder hen’

Blijft, in de mate dat hij het geloof verkondigt van allen en een functioneel charisma uitoefent, het probleem van de opvolging :

De Kerk is gebouwd op Christus als waarheid : zij bestaat dus in de mate dat de mensen deze waarheid herkennen, ’t is te zeggen, in de mate dat zij het geloof van Petrus belijden : in deze zin is elke waarachtige gelovige de opvolger van Petrus, en het is het ganse christelijk volk die in haar  communio en gesterkt door  Petrus, het geloof van Petrus zal bewaren. ‘ Dus als ook wij zeggen : Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, worden ook wij Petrus…want al wie Christus in zich opneemt wordt Petrus’ (Origines, P.G.13, 997-1004).

Maar deze assimilatie voltrekt zich door de eucharistie. De Kerk steunt niet alleen op Christus als de waarheid, maar ook op Christus als de Weg. En deze Weg voltrekt zich bij de gelovigen doorheen de sacramenten die de apostolische institutie vertegenwoordigen. Als medewerkers aan de eucharistische gedaanteverandering, bevoorrechte bewakers van de Waarheid, herders van de kudde van Christus, zijn dus  de bisschoppen, volgens de orthodoxe ecclesiologie, de opvolgers van Petrus in de meest juiste betekenis. Het bisschoppelijke charisma heeft zich voor de eerste maal getoond als het ‘Petrus’ aspect van de apostoliciteit. Het is daarom dat het beeld van de ‘rots’ in de orthodoxe traditie, de bisschoppelijke functie is. Voor de heilige Cyprianus zetelen alle bisschoppen, elk binnen zijn kerk, en allen samen op de Cathedra Petri. ‘Geen enkel gebied zal onttrokken worden aan de genade van de Heilige-Geest’ bevestigde het concilie van Carthago in 419. En de heilige Paus Leo onderlijnde, dat de ‘forma Petri’ in elke locale kerk aanwezig is. De byzantijnse theologen onderkennen nochtans een andere opvolging van Petrus, die eerder analogisch zou zijn : zoals Petrus de eerste onder de apostelen was, zo moet er ook een eerste bisschop bestaan binnen het bisschoppen college. Alle bisschoppen die op de stoel van Petrus zetelen, en de kerken die door de apostelen gesticht zijn, zijn talrijk in het Oosten, zij hebben  a priori niet het goddelijk recht op dit primaatschap. Jeruzalem, de Moeder van alle kerken, waarvan het morele primaatschap onbetwisbaar was in de eerste decennia van het christendom, werd verwoest in ’70 , en haar bisschop bezit vandaag slechts de vierde rang in de ‘taxis’ (orde) van de patriarchen. Na de verwoesting van Jeruzalem, is het universele primaatschap naar Rome gegaan . Rome is ‘zeer groot, zeer oud en door iedereen gekend, gesticht en erfgenaam van de twee glorierijke apostelen Petrus en Paulus’ (heilige Ireneus, A.H.III,2).Een herinnering aan de twee ‘leiders’ en de verering van hun relieken, dat zijn  de redenen van een primaatschap dat geen macht is maar een voorbeeld, een ‘tegenwoordigheid van liefde’ (heilige Ignatius van Antiochië) De concilies erkennen deze autoriteit en geven aan de romeinse autoriteit een gedefinieerd canonisch accent : niet alleen de paus ontvangt in het Westen  analoge macht als die van de andere patriarchaten, maar het Sardisch concilie kent hem ook het recht toe om  in de universele Kerk de afzetting van een bisschop te weigeren en ‘priesters te zenden van zijn 'entourage’ om deel te nemen aan de oproep ter veroordeling als de naburige bisschoppen van de streek waar het geschil heeft plaatsgevonden zich definitief hierover uitspreken.

Voor de orthodoxen  bestaat de ecclesiologische dwaling van Rome in de omvorming van deze autoriteit en van de scheidsrechtersrol in een hoogste macht, die er uiteindelijk uit zal bestaan om aan de paus het recht te geven om bisschoppen aan te duiden voor alle kerken. Het romeinse primaatschap wordt gedefinieerd als ‘principe, wortel en oorsprong’ van de universele kerk’ (Encycliek, aan de engelse bisschoppen, 16 september 1864), en het dogma van Vaticanum I bevestigt de jurisdictie ‘onmiddellijk en waarachtig bisschoppelijk’ van de paus over alle gelovigen. Welnu, voor de orthodoxie is het enige ‘principe, wortel en oorsprong’ van de Kerk direct Christus.

Het tweede en vierde oecumenisch concilie hebben aan Constantinopel ‘gelijkwaardigeprerogatieven’ gegeven als deze van het oude Rome en de ‘tweede rang na haar’. Vanaf de verwijdering van Rome heeft de aartsbisschop van Constantinopel – het nieuwe Rome en oecumenische patriarch een primaatschap van eer binnen de orthodoxe Kerk. Dit primaatschap is geen macht. De toename  van de ‘autocephale’ kerken en de historische verzwakking van de kerk van het Nieuwe Rome maken de toepassing van de 17e canon van Chalcedonië, die aan de patriarch van Constantinopel  een zeker rechtsmacht gaf moeilijk. De traditionele orthodoxe ecclesiologie is evenzeer verwijderd  van een verdeelde opvatting van de autocephalie als van een centraal buitensporig juridisch centralisme. Zij zoekt vandaag een nieuwe uitdrukkingvorm voor de eenheid in verscheidenheid. De taaie en geduldige inspanningen van de patriarch van Constantinopel Athenagoras I (1886-1972), vandaag voortgezet door patriarch Bartholomeüs, heeft als gevolg gehad dat er periodieke panorthodoxe conferenties worden gehouden, waar de rol van de universele primaat wordt verduidelijkt als initiatiefnemer en voorzitter.

Athenagoras heeft ook de vorming gesteund van het Syndesmos (de band), een federatie van alle bewegingen van jonge orthodoxen op wereldschaal. Een volstrekte autocephalie, de feitelijke situatie van de Kerk als een eenvoudige federatie van nationale kerken betekenen geen grotere problemen voor de hedendaagse orthodoxie.

Uit : Olivier Clément. L’église orthodoxe, pp.69-73

Vertaling : Kris Biesbroeck

17:07 Gepost in theologie | Permalink | Commentaren (0)

20-06-15

3e zondag na Pinksteren : de lelies in het veld

3e zondag na Pinksteren

'De lelies in het veld'

Lelie_6582.jpg

 

 

Eerste lezing

Romeinen 5,1-10

Leven in vrede met God [1] Gerechtvaardigd door het geloof leven* wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. [2] Hij is het die ons door het geloof* de toegang* heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen*op onze hoop op de heerlijkheid* van God. [3] Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, [4] volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. [5] En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.      [6] Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde* tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. [7] Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. [8] God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. [9] Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn*. [10] Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.

Evangelielezing

Mattheüs 6,22-33

22] De lamp van het lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. [23] Maar als je oog slecht is, zal heel je lichaam duister zijn. Als nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn! [24] Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel*niet tegelijk dienen. [25] Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding? [26] Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? [27] Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? [28] En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. [29] Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. [30] Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? [31] Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? [32] Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. [33] Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij

17-06-15

Over de twijfel in verband met het geloof

 

Over de twijfel in verband met het geloof

Metropoliet Anthony van Sourozh

 

anthonyofsourozh.jpg

Metropoliet Anthony van Sourorh

 

 

Een beschouwing die werd gehouden tijdens een bijeenkomst met jongeren in Londen, november 1989.

 

Het onderwerp waarover ik vandaag met u van gedachten wil wisselen is het volgende: alle gelovigen van deze tijd - zowel degenen die in de Orthodoxie of een ander geloof geboren zijn, als ook degenen die na een bepaalde periode van ongeloof, actieve of passieve godloosheid, tot het geloof gekomen zijn - allen worden geconfronteerd met vragen. Het kan daarbij gaan om vragen van henzelf zowel als vragen aan hen, om geloofsvragen en levensvragen, hoe het ook zij, het leven confronteert hen met vragen. En daarom is het eerste onderwerp waarover ik iets zou willen zeggen het thema van het vragen. Laten we samen nadenken over de legitimiteit van het vragenstellen, en ook daarover wat het gewetensvolle vragen vereist.

Ook het probleem van de twijfel wil ik bespreken, en tenslotte zullen we aanlanden bij het onderwerp van het geloof zelf, het wezen van het geloof en de vraag, hoe men naar het geloof kan leven.

In rustige periodes van de geschiedenis nemen geloofsvragen een relatief onbelangrijke plaats in - het merendeel van de gelovigen gelooft vanzelf, spontaan. Ze geloven eenvoudigweg zoals het hen op school is geleerd, of zoals hen thuis is bijgebracht, zoals de omstandigheden hen leren en in het geloof steunen, door voldoende grondslag voor het geloof te bieden. In onze tijd echter is dat niet voldoende. Diegenen onder ons die een krachtig en bewust geloof bezitten, komen voortdurend in aanraking met vragen van andere mensen. En, zoals de heilige apostel Paulus zegt, wij moeten in staat zijn een ieder antwoord te geven, te antwoorden met liefde, met eerbied en tot redding. Maar het moet een antwoord zijn dat overtuigt. En een antwoord is nooit overtuigend als het slechts is samengesteld uit citaten, of deze nu uit de Heilige Schrift komen, of uit andere bronnen, de heilige Vaders of de raadgevingen van geestelijke schrijvers. Overtuigend is een antwoord alleen dan, wanneer een mens het geeft vanuit zijn eigen innerlijke ervaring. Misschien is die ervaring nog in een beginstadium, misschien is zij nog niet voltooid, maar de ervaring moet persoonlijk zijn. Een vraag beantwoorden door te zeggen: "Anderen zeggen dit en dat", heeft geen zin. Ook zonder ons weten mensen best wel, waar en wat andere mensen gezegd hebben. Daarom, ook al is het niet in ons zelf aanwezig, het vragen bereikt ons. Bereikt ons schreeuwend of in de smeekbeden van andere mensen.

Aan de andere kant rijzen in iedere gelovige bij tijd en wijle vragen, soms plotseling en pijnlijk, soms geleidelijk. Het verschil nu tussen twijfel en vraag bestaat uit het volgende. Een vraag is open. Een mens, die iets niet wist, of over een bepaalde vraag niet had nagedacht, stelt zich die vraag. Het leven, de omstandigheden, stellen hem die vraag, of ook wel: de vraag komt vanuit het diepst van zijn ziel omhoog. De twijfel daarentegen bezit een andere eigenschap. De twijfel bestaat eruit, dat iets dat ons tot dan toe altijd waar had geschenen, absoluut duidelijk en eenvoudig, plotseling ophoudt eenvoudig en duidelijk te zijn. Er komt plotseling een vraagteken bij te staan.

In het eerste geval, als het om een eenvoudig vragen gaat, geldt het een vraag naar het onbekende, en daarom worden wij zelf niet door de vraag aangetast. Wanneer echter de twijfel in ons geboren wordt, dan tast deze de zekerheid van ons hele wezen aan. De twijfel brengt alles waarin wij geloofden aan het wankelen. En daarom moeten wij leren omgaan zowel met de vraag als met de twijfel. Het eerste waarbij ik wil stilstaan is het volgende: iedere keer wanneer in ons een vraag opkomt, welke vraag dan ook, verbonden met onze levensbeschouwing, verbonden met ons geloof, met onze voorstelling van God, van de mens en van onszelf, iedere keer dat wij met zulk een vraag geconfronteerd worden, moeten wij verheugd zijn en God hiervoor danken. Want dit betekent dat wij een bepaald ontwikkelingsstadium ontgroeid zijn, het stadium toen de vraag nog niet bestond, omdat wij er nog niet aan toe waren. Nu echter staat zij helder en duidelijk voor ons, en geeft ons de kans te groeien naar de volle mate van onze innerlijke ontwikkeling.

Met de twijfel is het, zoals ik al zei, anders gesteld. De twijfel is het moment waarop dat, waarin ik vroeger geloofde, in twijfel getrokken wordt. Datgene dat ons vroeger ontwijfelbaar en eenvoudig toescheen. En erg vaak zijn gelovigen bang voor de twijfel. Waarom? Omdat zij denken dat het twijfelen, het zetten van vraagtekens bij iets dat met God te maken heeft, met hun levensbeschouwing, met de mensen en met het leven, dat dan het leven zelf betwijfeld wordt, het geloof in de mens en het geloof in God. Onze overtuiging zelf komt aan het wankelen, de overtuiging dat wij op een vaste rots staan en dat de aarde niet wankelt. En daarom moeten wij leren ons verstandig, moedig en nederig ten opzichte van vragen op te stellen, de vragen die onze innerlijke twijfel zelf ons stelt. ë

In wezen komt de betekenis van het woord twijfel hierop neer, dat wij eerst een mening hadden, een voorstelling omtrent de dingen, en dat er nu een tweede mening is ontstaan, die concurreert met de eerste. (Het Russische woord voor twijfel 'somnenië' komt van 'mnenië' - mening en van 'so - samen, mee, bij en betekent letterlijk zoveel als bij-mening, dubbele mening, mee-mening. Opmerking van de vertaler) En op dat moment is het eenvoudige antwoord dat wij vroeger in onze ziel bezaten al niet meer eenvoudig: het splitst in tweeën. Ik wil hier ter vergelijking een simpele parallel trekken. Een geleerde, iemand die zich met natuur- of scheikunde bezighoudt, of met een andere wetenschap, heeft zoveel mogelijk uiteenlopende gegevens verzameld. (Dit kan ook van toepassing zijn op de geschiedwetenschap en de filosofie.) Wanneer hij een grote en voldoende hoeveelheid verschillende feiten heeft vergaard, zal hij proberen deze volgens een bepaalde methode te rangschikken tot een geheel, dat wil zeggen zodanig te rangschikken, dat de feiten niet meer versplinterd zijn, maar een eenheid vormen. Als de geleerde een consciëntieus mens is, dan zal hij zich na het opstellen van zijn model, als eerste de vraag stellen of hij niet een of andere logische fout heeft gemaakt. Komt mijn constructie werkelijk overeen met de feiten? De tweede vraag zal luiden: heb ik bepaalde gegevens weggelaten om de eenheid van de structuur niet aan te tasten? De derde handeling van een gewetensvolle geleerde zal dan zijn te zeggen: ja, alle door mij verzamelde feiten zijn harmonisch in het model, in de structuur samengebracht. Nu moet ik echter, omwille van de voortgang van de wetenschap, gegevens verzamelen, die niet in het door mij opgestelde beeld passen. Dat wil zeggen, ik moet op zoek naar zulke feiten, die als het ware mijn model verstoren, die de structuur kapot maken. Alleen dan kan het model zich openen, zich verbreden en kan mijn wereldbeeld, mijn voorstelling omtrent de dingen, mijn begrip daarvan, groeien en zich vervolmaken. Als de geleerde dit niet doet, zal zijn model altijd hetzelfde blijven en vroeg of laat verouderen.

Als wij voldoende moedig, eerlijk en nadenkend zouden zijn, zouden wij hetzelfde moeten zeggen over onze twijfels in verband met ons geloof. En als ik het heb over het geloof, dan bedoel ik alles wat met God te maken heeft, met de wereld die Hij geschapen heeft, de mens, de wederzijdse verhouding tussen innerlijk en uiterlijk leven, met alles. Omdat meestal, als een mens geboren is in het geloof - dat wil zeggen als hij eenvoudigweg in een christelijk gezin ter wereld is gekomen, waar hem geleerd is te geloven op een leeftijd waarop hij nog te jong was om zelf vragen te kunnen stellen of te begrijpen - hij gedurende lange tijd in een toestand van geestelijke kinderlijkheid blijft steken. Zijn voorstelling van God, van de mens, het leven en de schepping, overstijgen nooit die voorstellingen, die hem als kind waren opgedrongen of aangeboden. Maar in andere opzichten groeit hij wel. Hij gaat naar school, naar de universiteit. Hij ontmoet mensen die anders denken, die vragen hebben, die niet bepaald zijn door zijn herinneringen uit de kindertijd. En op dat moment begint een innerlijk conflict: de rijpende jonge man of vrouw, die in zichzelf alleen kinderlijke voorstellingen van God en Gods wegen meedraagt, komt in botsing met die voorstellingen en deze zijn niet langer voldoende voor hem. Erg veel mensen verliezen hun geloof, niet omdat het geloof niet steekhoudend is, maar omdat hun voorstellingen omtrent het geloof en de inhoud van het geloof de voorstellingen van een kind blijken te zijn, terwijl hun geest en hun verdere ontwikkeling dat stadium al lang zijn ontgroeid. En dit is erg belangrijk voor hen die in het geloof geboren zijn, voor die mensen, die als het ware vanaf het begin gelovig waren. Juist hier is de kwestie van het vragen zo belangrijk. Het is erg gemakkelijk om met gesloten ogen door het leven te gaan, de oren goed dicht voor de vragen die andere mensen stellen. Zij stellen die vragen niet enkel en alleen voor zichzelf, maar ook voor ons. En iedere keer, wanneer wij met een of andere vraag in aanraking komen, moeten wij stilstaan en ons afvragen: bezit ik een eigen, innerlijke ervaring, van waaruit ik op deze vraag zou kunnen antwoorden? Of omgekeerd: heb ik geen enkele inhoud, alleen maar antwoorden die ik van anderen heb ontvangen?

Nu een ander geval, als we met het geloof in aanraking komen, niet tijdens onze kindertijd, maar als wij al voldoende gerijpt zijn, waar ontmoeten wij het geloof in dat geval? We weten, bijvoorbeeld van de heilige apostel Paulus, dat het geloof uit het horen is. En het horen is door het Woord van Christus (zie: Rom. 10:17; vert.) Ja, inderdaad, in het apostolische tijdperk, toen hoorden de mensen, die het geloof in de heidense goden verloren hadden daadwerkelijk een nieuw woord, het levende woord, dat voor hen nieuwe diepten openbaarde en hun hart opende voor het eeuwige leven. Dat was het Woord van God, dat hen bereikte door de prediking van de apostelen. En dat was geen filosofische preek, niet gebaseerd op intellectuele hoogstandjes. Zij was de uiting en openbaring van een zeer bepaalde innerlijke geestelijke kracht. Er is een plaats in het Evangelie, waar Christus tot Zijn leerlingen en het verzamelde volk spreekt. Wat Hij zei, scheen de meesten te zwaar om te begrijpen en zij begonnen weg te lopen. De Verlosser wendde Zich tot Zijn leerlingen: "Willen jullie soms ook weggaan?", en Petrus antwoordde uit naam van de anderen: "Waarheen zouden wij kunnen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven" (zie: Joh. 6:68; vert.). Wat betekent dit? Christus spreekt nergens in het Evangelie beschrijvend over het eeuwige leven. Hij spreekt over het eeuwige leven in de mens zelf. Hij spreekt over God. Maar Hij zegt niet, hoe het zal zijn na de dood of na de voleinding der wereld. Wat bedoelde de apostel Petrus? Ik denk dat wat hij wilde zeggen, het volgende is: "Wanneer Gij spreekt, dan raken Uw woorden in een ieder van ons een of andere diepte, en ontbrandt in ons de eeuwigheid." Van dien aard was, volgens mij, ook het preken der apostelen. Het was gericht tot mensen die hongerig waren, die hun geloof verloren hadden. En toen de apostelen in hun prediking over Christus begonnen te spreken, namelijk daarover, wie Hij is en wat Hij heeft gezegd, toen werd die prediking uitgesproken door mensen, die zelf als het ware binnenstebuiten waren gekeerd door Zijn preek, getransformeerd waren, veranderd. En deze verandering, transfiguratie, veranderde hun woorden in kracht en in leven.

Ik herinner mij, dat mijn geestelijk vader ooit tegen mij gezegd heeft: "Niemand kan afstand doen van het aardse en ingaan tot het eeuwige leven, indien hij niet in de ogen van ook maar één mens de glans van het eeuwige leven heeft gezien." Als wij niet één mens hebben ontmoet, in wie het licht van het eeuwige leven ook maar glorend aanwezig is, dan is ons geloof nog erg zwak. Misschien is dat lichtgelovigheid, misschien de wens om ergens aan vast te houden. Maar het is niet dat creatieve, transformerende geloof, dat wij zien in de apostelen en in de eerste generaties van de christenen. Daarom is de eerste gebeurtenis de ontmoeting met het levende geloof van een levend mens, dat in zich de kracht draagt in ons te laten geboren worden, of beter, in ons op te wekken, te doen ontwaken het eeuwige leven, dat door God in ons is gezaaid toen wij gemaakt werden. Wij kunnen een mens, wij kunnen Christus alleen dan geloven, wanneer wij kunnen zeggen: "Dat, wat Gij zegt, klinkt waarachtig en vervult mij met vreugde en ontvouwt zich voor mij en in mij als schoonheid." Reeds Plato heeft gezegd, dat de schoonheid de overtuigende kracht van de waarheid is. En wij kunnen het geloof, dat ons wordt doorgegeven door een ander mens, alleen in zoverre aannemen, als wij met een innerlijk antwoord erop reageren. Dat kan gebeuren via het Evangelie, door het lezen van het Evangelie. Het kan gebeuren door middel van een ontmoeting met een mens, die voor ons het eeuwige leven uitstraalt. Maar het moet een persoonlijke ervaring zijn en worden. Zolang de eeuwigheid niet in een of andere mate een persoonlijke ervaring is, is zij slechts een van de mogelijke levensbeschouwingen. Maar een reddende, voor het leven beslissende kracht heeft zij nog niet.

Denk, bijvoorbeeld, aan het verhaal hoe Christus een mens genas, die vanaf zijn geboorte blind was geweest. Wat gebeurde er? Christus opende hem de ogen. En wat zag de man? Het eerste wat hij zag, waren de ogen van God Die mens geworden was. Het waren de ogen van het goddelijke medelijden, de goddelijke liefde, de goddelijke zachtmoedigheid, in het gezicht van God, Die mens geworden was. Dat was voor hem de eerste en primaire openbaring. Daarna werd hij geconfronteerd met het zeer ingewikkelde leven van de eerste christengemeenschap. Maar daaraan kon hij nooit meer ontkomen. Hij had gezien, hij wist uit eigen ervaring. Wij allen nu, maken op een bepaald moment een cruciale ervaring mee, vangen een glimp op van iets. Daarna verdwijnt het weer.

Er is een andere plaats in het Evangelie, het Evangelie volgens MattheГјs, waar Christus na Zijn Verrijzenis tegen Zijn leerlingen zegt: "Ga naar Galilea, daar zullen jullie Mij zien." Waarom zouden ze naar Galilea moeten gaan om Christus te ontmoeten, als Hij toch hier met hen samen is, vraag je je af? Wat kan er nog voor ontmoeting zijn? Maar als je over deze woorden nadenkt, dan kunnen wij ons voorstellen - zo is het mij door een priester verteld - dat het om die plaats gaat, waar zij Christus voor het eerst hebben ontmoet. Als we op de landkaart kijken, zien we dat KafarnaГјm, Kana in Galilea, Bethsaïda, dat al deze plaatsen waarover gesproken wordt op enkele kilometers afstand van elkaar liggen. En zij kenden elkaar natuurlijk. Misschien toen ze kinderen waren, misschien als jongelingen of opgroeiende mannen. En stap voor stap ontdekten zij in Christus, in Jezus van Nazareth, iets, wat zij vroeger nooit en bij niemand hadden gezien. En geleidelijk openbaarde zich voor hen de persoonlijkheid van Christus, en deze ontdekking eindigde daarmee, dat zij tenslotte in Hem hun leraar herkenden, hun leermeester. En zij bleken bereid Hem te volgen, waarheen Hij ook ging. Dat was de tijd van de eerste ontmoeting, niet verduisterd door vervolgingen, noch door twijfel. Het was de lente van een nieuw leven. Lentewateren. Daarna kwamen de tragische jaren in Judea. Maar die jaren waren de jaren van bloei geweest. En Christus wilde zijn leerlingen daar ontmoeten, waar hun eerste ontmoeting had plaatsgevonden, nog niet verduisterd, nog niet tragisch, waar alles licht was, en waar zich voor hen stap voor stap de persoon van Christus openbaarde. Daar konden zij opnieuw al datgene ervaren wat zij vroeger over de Heiland te weten waren gekomen.

En in een ieder van ons bevindt zich een soort Galilea. Ieder van ons is in staat, als hij heel diep nadenkt, als hij langzaam, niet te haastig naar zijn verleden terugkeert, een of ander moment op te vangen, een ogenblik, toen hij plotseling zijn eigen lentefrisheid voelde, zijn oorspronkelijke schoonheid, toen de mens kon ervaren, dat God zo eenvoudig is, zo nabij, dat alles zin heeft, dat alles mogelijk is. Daarna wordt die ervaring dof. Daarna verliezen we haar. Maar, als we in staat zouden zijn, een aandachtige houding ten opzichte van ons eigen verleden aan te nemen, zouden wij dit alles opnieuw kunnen ontdekken. En als we dit ontdekt hebben, dan hebben wij iets gemeenschappelijks met de ons omringende mensen, met ieder mens, iets ..., maar niet alles. Want een ieder van ons is uniek en eenmalig. En daarom kunnen we niet alles gemeenschappelijk hebben, ieder van ons bezit zijn eigen unieke en niet te herhalen ervaring. Hierover wordt, bijvoorbeeld, gesproken in het tweede hoofdstuk van het boek der Openbaringen (vers 17; vert.), waar gezegd wordt, dat wanneer de tijd gekomen is, een ieder van ons een naam zal ontvangen, een naam die niemand kent behalve God Die deze naam schenkt en de mens die hem ontvangt. De betekenis van deze naam is die onherhaalbare band, die tussen de Schepper en Zijn schepsel bestaat, ieder afzonderlijk schepsel in zijn eenmaligheid en uniek zijn. Tegelijkertijd leven wij in een gemeenschap van mensen, waarvan een ieder God op zijn eigen manier kent. Maar God is Een, steeds Dezelfde. En daarom, als wij erover praten, hoe wij God leren kennen en hoe wij Hem kennen, dan kunnen we zeggen: "Ik kan jou iets over God vertellen, wat ik weet, en dan zeg jij mij wat jij weet, en gezamenlijk zullen wij hem dieper, breder, beter en met meer eerbied leren kennen." En hierin ligt misschien wel de bedoeling van het gemeenschappelijke leven van christenen, het feit, dat ieder God kent, en dat wij samen delen in hun ervaring, niet alleen in gesprek, maar in gezamenlijk gebed. In deze omgang van harten en zielen, delen wij samen en communiceren wij met elkaar. Maar er komt een moment waarop, werkelijk, alles wat wij zelf weten verbruikt is, uitgeput raakt, en ook datgene wat onze naaste en zelfs de Kerk ons kan zeggen ... En dan blijft ons maar één ding, dat wat in het Evangelie gezegd wordt, dat niemand ooit God heeft gezien. Alleen de eniggeboren Zoon, Die aan de boezem des Vaders is, Die heeft Hem doen kennen, (zie: Joh. 1:18; vert.).

En tenslotte is het Christus, Die we moeten volgen, naar Wie we moeten streven en aandachtig kijken met ons innerlijke oog. Naar Zijn woorden moeten we luisteren en in Zijn aanwezigheid moeten we zwijgen, zo dat ons op geheimzinnige wijze deelachtig kan worden gemaakt Wie Hij is, en wat Hij ons kan openbaren. Voorbij de grens van alle woorden over God en over ons zelf.

Maar eerder heb ik gezegd, en dat is het laatste wat ik u wil zeggen, dat op een bepaald moment ons levende gevoel, onze levende ervaring dof wordt. Waar ligt dan de scheidslijn tussen ervaring en geloof? Het geloof wordt, in het begin van het elfde hoofdstuk van de Brief aan de Hebreeën, gedefinieerd als het bewijs van de onzichtbare dingen. Dat wil zeggen, het innerlijke bewijs dat, wat wij met geen enkel van onze uiterlijke zintuigen kunnen waarnemen, de waarheid blijft. In dat opzicht heeft het woord 'geloof' niet alleen met goddelijke zaken en met God Zelf te maken. Als het bewijs van het onzichtbare betreft het geloof eveneens de schoonheid, de liefde, al datgene wat we ervaren en meemaken, wat we kunnen navertellen, maar wat we niet logisch kunnen beredeneren. Het is een geloof dat we ontvangen, als iets dat rechtstreeks doorleefd wordt, als ervaring en kennis. Er is een plaats bij de heilige Makarius de Grote, waar hij probeert een scheiding aan te brengen tussen de levende, onmiddellijke ervaring en het geloof dat daaruit voortvloeit. En hij geeft een voorbeeld: Stel u voor, u ligt in een bootje dat heen en weer deint op zee. Op dat moment ervaart u de zee, die u draagt, de golven, die u wiegen, de hemel, die zich wijd uitstrekt boven uw hoofd, de sterren, alles. Maar daarna gaat het ebben. En plotseling bevindt het bootje zich op het zand. We hebben niet langer de levende, onmiddellijke ervaring, van hetgeen wij daarvoor hebben meegemaakt. Maar niemand kan ons de zekerheid ontnemen, dat wil zeggen de kennis door ervaring, van wat er met ons is gebeurd. U weet, wat de zee is. U weet, wat het wiegen van de golven is, u weet wat de hoge, oneindige hemel is en de sterren. Dat alles weet u. Het is de overtuiging van iets dat niet langer voorwerp van uw zintuiglijke ervaring is. En hier moet u zich herinneren, dat het geloof er niet uit bestaat, blind in datgene te geloven, wat men ons vertelt, maar, al is het maar gedeeltelijk, een heel klein beetje iets mee te maken, dat te bewaren in onze ervaring, als overtuiging, en verder te groeien door te vragen en als het nodig is, door twijfel. En de verbreding van onze geloofservaring, die bestaat uit de overtuiging van het doorleefde, trouw aan datgene waarheen die ervaring ons leidt, trouw aan hetgeen de ervaring van ons verlangt, ook dat is de kennis van datgene, dat ons door die ervaring is geopenbaard.

 Vertaling uit het Russisch: K. Hansen-Löve

10:27 Gepost in theologie | Permalink | Commentaren (0)

Heilige Barbara

Heiligenleven

De heilige Barbara

 

Barbara.jpg

De heilige Barbara

 

De heilige Barbara, maagd en Grootmartelares. Er is niets met zekerheid over haar bekend, ofschoon zij hoog in ere wordt gehouden zowel bij de Grieken als bij de Latijnen. Als de plaats van haar marteldood wordt genoemd Toscanië, Heliopolis en Nicomedië. Ook de bijzonderheden daarvan zijn fantastisch en tegenstrijdig. Als jaar van haar dood geldt volgens sommige geleerden het jaar 235, volgens anderen 306; maar ook daarover worden zeer uiteenlopende gegevens vermeld. Bekend is het verhaal dat zij door haar vader in een hoge toren werd opgesloten om haar af te houden van contact met de buitenwereld, en dat zij daarin een derde venster liet uitbreken ter ere van de heilige Drie eenheid.

De heilige Juliana was getuige van de standvastigheid van Barbara; zij protesteerde verontwaardigd bij de rechter en beleed dat zij ook Christin wilde zijn. Zij werd toen eveneens gedood.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orth.klooster Den Haag

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende