05-02-09

Apophtegmen van Moeder Gabriëlle

Apophtegmen van Moeder Gabriëlle

Pantokrator
 

1.Elke plaats kan een plaats van Verrijzenis worden. Het volstaat dat je in nederigheid leeft zoals Christus

2. Slaapt. Het volstaat dat je waakzaam bent.

3. Er zijn mensen die waken op enigen en er zijn anderen die waken op allen.

4. De Geest van de Orthodoxie....Is niet een weten dat je leert, maar een weten dat je beleeft.

5. Vraag niet vele dingen, datgene wat u ter beschikking staat en nog veel meer. Daarentegen, stel je tevreden met het weinige dat je hebt en probeer het te heiligen

6. Er is slechts één Cultuur : Leren om God te beminnen.

7. Niets is minder duur dan geld.

8. Het is beter hier op aarde in de hel te zijn dan daarboven.

9. Het is niet wat wij zeggen, maar hoe wij leven. Het is niet wat men doet, maar wat men is.

10. Ik heb mij omkleed met het Rasson, en ik spreek alleen als men mij vragen stelt. Het Rasson spreekt.

11. Als je liefhebt is de wereld mooi.

12. Iemand heeft gezegd dat hij een Christen is die de liefde zuivert en het werk heiligt.

13. Ons doel is de Parakleet in ons hart te hebben, zelfs als wij...een parasiet in ons hoofd hebben.

14. Onze hemelse bezinning gebeurt met heilige woorden : dat Uw Wil geschiede op Aarde als in de Hemel.

15. Wie ademt voelt het niet. Wie liefheeft ook niet.

16. Wanneer de poorten  van de Hemel open zijn, dan zijn die van de aarde het eveneens.

17. Wanneer de gedachte zich afkeert van de dingen der wereld en men verenigd is met God, dan wordt zelfs onze goedendag een zegening voor de ander.

18. Het "neen" dat we uitspreken vernietigt elke energie in ons.

19. Wij moeten niet 'existeren' in tegenwoordigheid van het beeld en de gelijkenis met de Andere.

20. Bij het begin van ons bestaan hebben wij nood aan een teder en vriendschappelijk iemand. Naar mate wij vooruitgaan zal God, Hij alleen, ons doen overvloeien met Zijn Liefde en Vreugde, zodanig dat wij geen nood meer hebben aan andere personen. Zo handelt ook onze ziel, bij het begin weet zij nog niet wie zij bemint. Zij gelooft dat het deze bepaalde persoon is...

21. Heel dikwijls is God tevreden met onze goede wil. Het volstaat Hem dat wij bereid zijn Zijn geboden onderhouden.

22. Jezus Christus heeft ons het voorbeeld gegeven : alleen en met de anderen.

23. Wanneer God ons schiep, blies hij ons Zijn Leven en Zijn Geest in.En deze Geest is de Liefde, hij ademde ons Zijn Leven en Zijn Geest in.

24. Een Christen moet het Mysterie van het Bestaan en Iedereen en Elk ding respecteren.

25. Om uw 'niet-existentie' te beëindigen, heb lief, heb lief, heb lief en ook : identificeer je perfect met de ander, gelijk welk andere, op zo een manier dat je je op het einde van de dag afvraagt : Wil ik iets ? Neen. Verlang ik naar iets ? Neen. Ontbreekt het mij aan iets ? Neen...Dat is het !

26. De spirituele mens is hij die geen hoogmoed meer heeft en die werkelijk begrepen heeft, in het diepste van zichzelf, dat alles wat hem overkomt : de Wil van God is, of met Zijn toestemming.

27. De ware spirituele evolutie begint op het moment waarop men alle lezingen stopzet, buiten het Evangelie. Het is pas dan dat men, verenigd met God in het gebed, Zijn  Wil kunnen begrijpen.

28. Verlang niets anders dan Zijn Wil en aanvaard met liefde alle onheil die u overkomt.

29. Verwar nooit de persoon met het kwaad dat hij heeft gedaan. Vergeet niet dat Christus ook in zijn hart is.

30. Zeg nooit : «Waarom moet ik dit lijden ondergaan ?» Of nog, wanneer je iemand ziet die kanker heeft, koudvuur, of een blinde is.. vraag nooit waarom hij dit ondergaat...Maar bid God u het zicht te bieden op de andere oever... Op dat moment, zoals de Engelen, zul je de realiteit van de dingen hier beneden opmerken. Alles is in het PLAN van God. ALLES.

31. Een wijze heeft gezegd : «Indien het alleen maar is om voor zichzelf te leven , ware het beter om niet geboren te zijn».

32. De Achillispees  zit verborgen in het geklets en de gesprekken van de mensen.

33. Nederig zijn wil zeggen nooit te willen klagen.

34. Als je de gewoonte hebt om kritiek te leveren, bid God dan u ervan te bevrijden opdat jij deze persoon zou kunnen beminnen, zoals hij u bemint. God zal je helpen om uw fouten in te zien. Indien Christus zichtbaar was, zou hij eenzelfde oordeel geveld hebben ?

35. Indien iemand je niet bevalt, denk dan dat je in zijn gelaat Christus ziet. Op dat moment zal je je niet meer negatief durven uitdrukken, of zelfs maar denken aan de minste kritiek.

36. Wij moeten liefhebben en de anderen aanvaarden zoals God ze tot ons heeft gezonden. Het is zo dat de Heer zelf en de Orthodoxe Traditie het hebben gedefinieerd.

37. Men moet van niemand de dienaar worden. Wij zijn het slechts van God. De Apostel zegt : «God heeft de prijs van de aankoop betaald». Slaafsheid moet niet bestaan.

38. De woorden die wij met mekaar wisselen blijven in de eeuwigheid.

39. Het is slechts wanneer je je zal perfectioneren in de Agapè (Liefde) dat je de Apatheia (onverstoorbaarheid) zal bereiken.

40.De zwakheden zullen zich slechts voordoen bij hen die handelen zonder waarachtige liefde.

41. De gedachte..is natuurlijk. Het oordeel en de kritiek zijn het niet. Het Onderscheidingsvermogen is een Gave van God en wij moeten bidden om het te verkrijgen, want het is onmisbaar voor onze volmaaktheid en onze vooruitgang.

42. De besluiteloze neemt geen deel aan het leven.

43. Als het nodig is, zal de Heer altijd iemand naar ons toezenden. Wij zijn allen reisgezellen.

44. De taal van God is de stilte.

45. Hij die leeft in het verleden, leeft als een dode. Hij die met zijn verbeelding leeft in de toekomst, is naïef , want de toekomst behoort slechts aan God toe. De vreugde van Christus bestaat slechts in het Heden. In het eeuwige Nu van God.

46. Ons doel is God te aanbidden en de naaste te beminnen.

47. Het geluk en de sereniteit vind men in de vervulling van Gods geboden.

48. De meest essentiële Liefde bestaat erin goed te spreken over de anderen.

49. Zelfs al wil ik het, ik kan mijzelf geen pijn doen of verdriet. Het is alsof men zegt aan God «Ik ben niet akkoord met U en met Uw manier van handelen». Het is bovendien niets anders dan ondankbaarheid.

50. Spreken in onnodig voor de schoonheid. Het vertroebelt elke harmonie.

51. Door de Naam van Christus te aanroepen martelen wij ons «ego».

52. (Sprekend over de olielampen) Het is deze van ons hart die altijd moet branden. Zij moet nooit uitgaan.

53. De vreugde die je geeft aan anderen wordt jijzelf het eerst gewaar.

54. Het is beter te bidden met een lage stem dan in het geheel niet te bidden.

55. Moge God zich tussen u en uw doel plaatsen en niet uw doel tussen u en Hem.

56. De doodstrijd is de inspanning welke de ziel levert om zich te bevrijden en naar de Heer te lopen.

57. De briefwisseling is de beste manier om alleen te zijn en terzelfdertijd met anderen te communiceren.

58. Het Mirakel is de normale gang van zaken zoals God ze verlangt. Wat wij Mirakel noemen is voor God natuurlijk.

59. Indien iets niet gaat zoals wij het wensen, zoeken wij dan de schuldige niet, want alleen wij zijn het ! Gedurende ons gebed kunnen wij de reden van het waarom ontdekken, indien we het Hem vragen. Ofwel hebben wij niet genoeg bemind, zoveel als het moest, of hebben wij een ander gebod geschonden, of wel hebben wij een foute stap gezet. Wellicht hebben wij gepoogd de andere voor te zijn, of gerekend op hen waarvan we het beter niet hadden gedaan.

60. In dien wij iets verliezen, dan moeten wij zeggen : «Verlos mij ook Heer van elke slechte gedachte ten overstaan van mijn naaste».

61. Zorg is iets voor hen die geen geloof hebben.

62. De liefde bevindt zich uitsluitend op het Kruis.

63. Relaties worden moeilijk wanneer het Mij het U domineert.

64. De Heer bemind u zoals Hij uw vijanden liefheeft.

65. Wil je bidden ? Bereid u dan voor om heimelijk de Heer te ontmoeten.

66. Sommigen worden instrumenten van de Krachten van het kwaad met de Toestemming van God, voor onze eigen beproeving en vooruitgang.

67. Laat u niet in de war sturen, want elke verwarring brengt zijn hulp verder af.

68.  Indien iemand er toe komt in de wereld te leven zoals water en olie die zich niet vermengen in de lamp. Welnu vanaf dat moment leeft hij in God. Hij is «in de wereld, maar niet van deze wereld»

69. Wij ontvangen allemaal. Hetzij het Licht hetzij duisternis.

70. Open je mond niet wanneer je een crisis meemaakt of geconfronteerd wordt met een probleem. Maar spreek erover met de engelen en bid hen om ze voor de voeten van de Heer te leggen. Vraag Hem een Engel van vrede om u gerust te stellen.

 

Door Zuster Gabriëlle, L' Ascese de l'Amour, Editions www.toperivoli.gr.

 Vertaling : Kris Biesboeck

bloemenlijn

De commentaren zijn gesloten.