12-07-09

Gregorios de Grote : Voor de eerste keer zond Hij ze twee aan twee uit

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en Kerkleraar
Homilie over het Evangelie, 17,1-3 ; PL 76,1139

Gregorius de Grote 24378


"Voor de eerste keer, zond Hij ze twee aan twee uit"


      Onze Heer en Verlosser, geachte broeders en zusters, onderricht ons nu eens door zijn woorden, dan weer door zijn handelingen. Zijn daden zelf zijn de geboden, want, als Hij iets doet zonder iets te zeggen, dan toont Hij ons hoe wij moeten handelen. Hier zendt Hij zijn leerlingen dus twee aan twee uit om te gaan verkondigen, omdat er twee geboden van de liefde zijn: de liefde voor God en voor de naaste. De Heer zendt de leerlingen twee aan twee uit om het woord te verkondigen om hiermee aan te geven, zonder het te zeggen, dat degene die geen liefde voor de naaste heeft, absoluut niet het ambt van de verkondiging moet uitvoeren.

      Er is duidelijk gezegd dat "Hij ze twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan" (Lc 10,1). De Heer komt immers na zijn verkondigers, omdat de verkondiging aan Hem voorafgaat. De Heer komt in onze ziel wonen als eerst de richtinggevende woorden gekomen zijn en daardoor de waarheid in de ziel ontvangen kan worden. Daarom zegt Jesaja tegen de verkondigers: "Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God" (40,3). En de psalmist zegt tegen hen ook: "Maak ruim baan voor Hem die opkomt boven de zonsondergang" (Ps 67,5 Vulg). Want de Heer is boven de zonsondergang opgestegen, omdat toen Hij door zijn passie onderging, zich met een nog grotere heerlijkheid openbaarde in zijn verrijzenis. Hij is bij zonsondergang opgekomen, omdat Hij toen verrees, de dood die Hij ondergaan had, overwonnen heeft. Wij banen dus de weg voor Hem die opkomt boven de zonsondergang, als wij zijn heerlijkheid verkondigen aan uw ziel, opdat als Hij vervolgens komt, Hij uw ziel verlicht met de aanwezigheid van zijn liefde.

De commentaren zijn gesloten.