09-08-09

Cyrillus van Alexandrië : Het brood dat ik zal geven, is het leven der wereld

H. Cyrillus van Alexandrië ((380-444), bisschop, Kerkleraar
Commentaar op het Evangelie van Lucas, 22

 

cyrillus van Alexandriê..213

 

"Het brood, dat Ik zal geven, is mijn vlees voor het leven der wereld"


      Hoe kan een mens die vastgeklonken op aarde en onderworpen aan de dood blijft, opnieuw toegang hebben tot  de onsterfelijkheid? Zijn vlees moet deelnemen aan de levengevende kracht die in God is. Welnu de levengevende kracht van God de Vader is zijn Woord, de eniggeboren Zoon; Hij werd dus naar ons gezonden als Redder en Verlosser...

    Als je een klein stukje brood in de olie drenkt, dan wordt het onmiddellijk doordrenkt met olie. Als je ijzer in vuur legt, dan zal het onmiddellijk doordrenkt worden met de energie van het vuur, en hoewel het vuur niet dezelfde natuur heeft als het ijzer, wordt het gelijk aan het vuur. Zo ook het levengevende Woord van God, die door zich met het vlees te verenigen dat Hij zich toegeëigend heeft, het de levengevende natuur geeft.

      Hij heeft immers gezegd: "Degene die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven". En ook: "Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald; als iemand van dit brood eet, zal hij eeuwig leven; en het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees. Waarlijk, als u het vlees van de Mensenzoon niet eet en als u zijn bloed niet drinkt, zult u niet het eeuwige leven in u hebben". Zo dus, door het vlees van Christus, de Redder van allen, te eten en zijn bloed te drinken, hebben wij het leven in ons, wij worden één met Hem, wij wonen in Hem en Hij woont in ons.

      Het is dus nodig dat Hij in ons komt op de wijze die God past, door de Heilige Geest, en dat Hij zich op zekere wijze met ons lichaam vermengt met zijn heilig vlees en door zijn kostbaar bloed, dat wij als levengevende zegen ontvangen door brood en wijn. God heeft immers zijn toegeeflijkheid naar onze zwakheid getoond en heeft al zijn levenskracht in de elementen brood en wijn gestopt, die ook begiftigd zijn met de energie van zijn eigen leven. Aarzel dus niet om het te geloven, aangezien de Heer zelf duidelijk heeft gezegd: "Dit is mijn lichaam" en " Dit is mijn bloed".

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.