15-08-09

10e zondag na Pinksteren : genezing van de maanzieke

10e zondag na Pinksteren

 

'Genezing van de maanzieke'

 

maanzieke

 

LEZINGEN :

 

Epistel : 1 Kor 4,9-16

 

Want* ons, apostelen, heeft God volgens mij de minste plaats toegewezen, die van ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen: wij zijn dwaas ter wille van Christus, en u bent zo verstandig in Christus! Wij zijn zwak, u bent sterk; u geëerd, wij geminacht. Tot nu toe lijden wij honger en dorst. Wij zijn naakt en krijgen slaag, wij zijn dakloos en matten ons af om met eigen handen de kost te verdienen. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij; worden wij vervolgd, dan verdragen wij het; op smaad antwoorden wij minzaam. Wij worden nog steeds behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij.
     Niet om u beschaamd te maken schrijf ik dit, maar om u te vermanen als mijn dierbare kinderen.
Misschien hebt u in Christus duizend opvoeders, maar veel vaders hebt u niet. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt..Ik mag u dus aansporen: neem een voorbeeld aan mij.

 

EVANGELIE : Mattheüs 14,22-34

 

Tegenwind op het meer
    Meteen hierna dwong Hij de leerlingen om aan boord te gaan en alvast voor Hem uit over te steken; dan zou Hij intussen de mensen wegsturen.Toen Hij de mensen had weggestuurd, ging Hij de berg op om te bidden, Hij alleen. Toen het avond geworden was, was Hij daar nog alleen. Toen de boot al veel stadiën uit de kust was, had die het zwaar te verduren van de golven, omdat de wind tegenzat. Op het einde van de nacht ging Hij lopend over het meer naar hen toe. Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. 'Een spook!', riepen ze, en ze schreeuwden van angst. Meteen zei Jezus: 'Rustig maar, Ik ben het. Wees niet bang.' Petrus gaf Hem ten antwoord: 'Heer, als U het bent, laat me dan over het water naar U toekomen.' Hij zei: 'Kom.' En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang, en toen hij begon te zinken, schreeuwde hij: 'Heer, red me.'Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Hij zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen.De mensen in de boot vielen voor Hem op de knieën en zeiden: 'Werkelijk, U bent de Zoon van God.' Ze staken over en kwamen aan land in Gennesaret.

 

 

De commentaren zijn gesloten.