05-12-09

Feest van Nicolaas wonderdoener

Zondag 6 december

Feest van de heilige Nicolaas - wonderdoener


Nicolaas van Myra heilige

LEZINGEN :

 Lezingen van het Feest  : Hebr.13,17-21 :

Gehoorzaam uw leiders en doe wat zij verlangen; zij zijn dag en nacht voor u in de weer, want zij moeten daarvoor verantwoording afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen en niet hoeven te klagen, want dat zou voor u niet voordelig zijn.
     Bid voor ons. Wij vertrouwen erop dat ons geweten zuiver is, omdat we ons in alle opzichten goed trachten te gedragen. Maar ik vraag uw gebed vooral in de hoop dat ik dan des te eerder aan u zal worden teruggegeven.

Lofprijzing
     Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood,u bevestigen in alle goeds, om zijn wil te doen. Moge Hij in ons uitwerken wat Hem welgevallig is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.

Evangelie : Lucas 6,17-23

Toespraak tot de leerlingen en het volk
     Samen met hen daalde Hij af naar een vlak terrein. Daar waren zijn leerlingen, in groten getale, en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land en Jeruzalem, en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon.Ze waren gekomen om Hem te horen en van hun ziekten te worden genezen. Ook zij die geplaagd werden door onreine geesten, werden genezen. En al die mensen probeerden Hem aan te raken, omdat er een kracht van Hem uitging die iedereen genas.
     Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: 'Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de Mensenzoon; dans die dag van blijdschap, want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten

Lezingen van de zondag :

Efesiërs 5,9-19 :

want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.
Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is.
Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak.
Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren, is zo schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken.
Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar. ] En alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom wordt gezegd: Ontwaak slaper, sta uit de doden en Christus zal over u stralen 
Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt: niet als dwazen maar als verstandige mensen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Drink niet te veel wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zing en speel van ganser harte voor de Heer

Evangelie : Lucas 13,10-17 :

Genezing van een kromgebogen vrouw op sabbat
     Eens gaf Hij op sabbat onderricht in een synagoge.Daar bevond zich een vrouw die al achttien jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten.Jezus zag haar en sprak haar aan. 'Vrouw', zei Hij, 'u bent van uw kwaal verlost.' Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechtte ze haar rug, en ze prees God. Geërgerd, omdat Jezus op sabbat iemand genezen had, zei de voorzitter van de synagoge tegen de menigte: 'Zes dagen zijn er om te werken. Dan kunt u komen om u te laten genezen, niet op sabbat.' De Heer gaf hem dit antwoord: 'Huichelaars! Ieder van u maakt toch op sabbat zijn os of ezel los van de voerbak om hem te drinken te geven? Moest deze dochter van Abraham dan op sabbat niet losgemaakt worden van de boeien waarmee de satan haar al achttien jaar geleden heeft vastgebonden?' Toen Hij dat zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd en verheugde de hele menigte zich over alle prachtige dingen die door Hem totstandkwamen.

De commentaren zijn gesloten.