17-12-09

Batrtholomeüs : Brief aan Taizé

Patriarch Bartolomeüs van Constantinopel

Brief naar aanleiding van de 32e Europese bijeenkomst van Taizé

Bartholomeus1

"Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer" (Lucas 2:10-11).

Terwijl de aankondiging van de engel aan de herders nog doorklinkt in de kerkgezangen, doet het onpeilbare mysterie van de menswording zich tot op vandaag gelden. Het herinnert ons aan de centrale ervaring van het christelijk geloof: het heil van de mens geschiedt via zijn vergoddelijking, het vermogen van de mens om door genade God te worden.

"Wees niet bang!"

In een tijd van economische instabiliteit waar de werkloosheid om zich heen grijpt tegen de achtergrond van een pandemie, wordt de wereld verscheurd door een crisis die zich vertakt tot in alle lagen van het moderne leven. 'Gouden kalveren' steken hun kop op en zo worden rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid ingeruild voor onbeheerste consumptiedrang. Economische crisis, crisis van waarden, identiteitscrisis: de wereldgemeenschap kenmerkt zich door een verlies aan zingeving. Nu de sociale netwerken het begeven, worden de persoonlijke banden verbroken en bestaan ze alleen virtueel. Deze beweging van secularisatie is vooral een ontkenning van de sacraliteit van de wereld, een verbreken van de band tussen God, mens en schepping.

"Wees niet bang": dit betekent juist niets anders dan de belofte dat deze band nog bestaat, dat deze band onverbreekbaar is. Deze ligt immers ingebed in het eindeloze plan van Gods liefde voor de mens. Door mens te worden, d.w.z. door de menselijke natuur aan te nemen, vat God kort en duidelijk de band van liefde samen tussen de Schepper en zijn schepsel, zoals Irenaeus van Lyon zegt. Hij verheft deze tot verbondenheid met Hem. Dan wordt de wereld in al zijn aspecten een epifanie, een manifestatie van God en zijn liefde.

De 32ste Europese ontmoeting, de vierde in Polen, is opnieuw de vrucht van de inspiratie die frère Roger in gang heeft gezet. Voor hem was de toenadering tussen broeders en zusters in het christendom de unieke bron van waaruit 'de pelgrimage van vertrouwen op aarde' ontsprong. 30.000 jongeren bereiden zich voor op hun 5-daagse onderlinge ontmoeting in Poznań. Behalve de contacten en de onderlinge gesprekken zullen de deelnemers de band van gemeenschap en onderlinge verbondenheid ervaren, terwijl ze proberen zelf deze goddelijke epifanieën te worden door de genade van de heilige Geest.

God is in de wereld gekomen. Hij maakt voortaan deel uit van de geschiedenis en herinnert de mensen eraan dat alle vrijheid gezocht moet worden in Hem en door Hem. Europa heeft recent de twintigste verjaardag van de val van de muur van Berlijn herdacht. Deze gebeurtenis zou volstrekt ondenkbaar zijn geweest zonder de actieve inzet van christenen. Er waren de geweldloze manifestaties onder leiding van de protestante kerken van Leipzig tot en met de internationale interventies door de paus van Rome, Johannes Paulus II, die maar luidkeels bleef herhalen "Wees niet bang", en ook de actieve mobilisatie van de orthodoxe kerken binnen en buiten het Sovjetblok. Zo was de val van de muur van Berlijn niet alleen maar het einde van een historisch tijdvak of een puur politieke gebeurtenis. De ware grootheid ervan ligt in zijn oecumenisch karakter.

Na de val van de muur van Berlijn vindt het christendom in Europa niet meer de erkenning die het er historisch altijd heeft gehad. Inderdaad, terwijl de eenwording van de Europese landen politiek en economisch steeds meer vorm krijgt, lijkt het erop of zijn geschiedenis en identiteit steeds meer onderwerp van discussie worden. Het christendom is als het ware verdreven uit de Europese geschiedenis. Wij willen daarom hier in herinnering brengen dat de identiteit van Europa vooral christelijk is en niet zonder deze erfenis denkbaar is. De secularisatie van Europa neemt hier en daar de vorm aan van een verwijdering van God uit de geschiedenis. Niettemin vormt de mobilisatie van de christenen van heel Europa, zoals tot uiting komt in de bijeenkomst in Poznań, een belangrijk initiatief dat herinnert aan de christelijke wortels van dit continent, zijn identiteit en zijn waarden.

Tenslotte zet de menswording van God in de geschiedenis zich voort in het leven van de Kerk en straalt uit over heel de schepping. De ontheiliging van de wereld raakt ook de natuur en het milieu. Terwijl de mens de priesterlijke herder hierover was, is hij nu zijn beul geworden. Hij heeft zelf een nieuwe muur opgetrokken, een onzichtbare deze keer. Deze scheidt hem van het milieu en maakt zijn band met de natuur kapot. Opnieuw het geheiligde karakter van de schepping ontdekken, de natuur beschermen, van het milieu een theofanie maken, dat zijn de nieuwe uitdagingen voor de christenen van vandaag. Zoals de christenen van heel Europa zich hebben weten te mobiliseren om de muur van Berlijn af te breken en een einde te maken aan de koude oorlog, zo moeten wij ons mobiliseren tegen de 'oorlog van de klimaatopwarming'.

Gedurende deze vijf dagen vragen wij jullie dringend om vooral voor de planeet te bidden. Wij roepen jullie, alle deelnemers aan deze Europese ontmoeting in Poznań, ook op om levende getuigen te zijn van de geboren Christus, getuigen van de opgestane Christus, van een God die zijn intrede heeft gedaan in de geschiedenis, van een God van de schepping.

Hoe kun je dit getuigenis uitdragen?

Christus zegt zelf in het evangelie volgens Johannes: "Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn" (Johannes 13:35).

Daarom: "Wees niet bang

15:11 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.