26-12-10

Kerstboodschap van de Oecumenische patriarch

KERSTBOODSCHAP
VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH


† BARTHOLOMEOS
door de genade Gods Aartsbisschop van Konstantinopel,
het Nieuwe Rome en Oecumenisch Patriarch,
aan alle gelovigen van de Kerk:
genade, barmhartigheid en vrede zij u, van Christus de Heiland, Die in Bethlehem geboren is


Geliefde broeders  concelebranten en gezegende kinderen in de Heer,

In de donkere atmosfeer die zich de laatste tijd wereldwijd uitspreidt, een atmosfeer van een veelvormige, smeulende crisis: economisch, sociaal, ethisch, en vooral op het gebied van het geestelijke leven, die onder de mensen veel agressie veroorzaakt, veel verbitterdheid, veel verwarring, veel spanning, veel teleurstelling en veel angst voor de nabije toekomst, horen we de zoete stem van de Kerk:

"Komt, gelovigen,  laten wij ons in God verheffen om de goddelijke neerdaling in Bethlehem  te aanschouwen ... "

 (Idiomelon 6e Uur van Kerstmis)

Christenen zijn er rotsvast van overtuigd dat God niet vanuit den hoge onverschillig toekijkt op het doen en laten van de mens, die Hij zelf in eigen persoon geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Daarom was de menswording van Zijn eniggeboren Zoon en Woord al vanaf het begin Zijn welbehagen, Zijn primaire wil, Zijn Raadbesluit voor alle eeuwen. Om zelf, uit overgrote liefde, de menselijke natuur aan te nemen die Hij geschapen heeft en om deze deelgenoot te maken van de goddelijke natuur ([II Petr. 1:4). En dit was vóór de val van de eerstgeschapenen, zelfs voordat zij geschapen waren! Na de val van de eerstgeschapenen, heeft het "voor-eeuwige Raadbesluit", de Zoon zelf, na Zijn vleeswording het Kruis op zich genomen en het smetteloze Lijden, de levenschenkende dood, de nederdaling in de Hades, de verrijzenis op de derde dag, zodat de binnengedrongen zonde die alles vergiftigde en de dood - die verstekeling van het leven - voorgoed volkomen uit de weg geruimd werden, zodat de mens genieten kan van het ongeschonden Vaderlijk erfdeel van de eeuwigheid.

De goddelijke genegenheid beperkt zich echter niet alleen tot de komende eeuwigheid, maar betreft ook onze levensloop op aarde. Christus is op aarde gekomen opdat het Koninkrijk der hemelen verkondigd zou worden en om ons daarin binnen te leiden, maar Hij is ook gekomen als weldoener en genezer van de menselijke zwakheid. Verschillende keren heeft Hij op wonderbare wijze de menigten gespijzigd die naar Zijn Woord kwamen luisteren. Hij heeft melaatsen gereinigd, verlamden hun kracht teruggeven, licht geschonken aan blinden, gehoor aan doven en spraak aan stommen. Hij bevrijdde bezetenen van hun onreine geesten, wekte doden op, steunde het recht van degenen die onrecht leden en de vergetenen, Hij brandmerkte de ongeoorloofde zelfverrijking, de onbarmhartigheid tegenover de armen, de schijnheiligheid, de hooghartigheid in menselijke relaties, Hij gaf zichzelf als voorbeeld van een vrijwillige opoffering voor de anderen!  Misschien moeten we bij ons kerstfeest van dit jaar meer aandacht schenken aan de draagwijdte van deze boodschap van de goddelijke menswording. Veel medemensen en medechristenen ondergaan vreselijke moeilijkheden door de smeulende crisis. Ontelbaar zijn de rijen van werklozen, nieuwe armen, daklozen, jongeren met "gekortwiekte dromen". Maar, Bethlehem betekent "huis van brood"!

Als gelovigen hebben wij dus verplichtingen tegenover al onze broeders in nood om hun het 'dagelijkse -bovenwezenlijke- Brood' , dat wil zeggen Christus zelf te brengen, in doeken gewikkel, in de arme kribbe gelegen van Bethlehem, maar ook het dagelijks brood dat nodig is om te overleven, en alles "wat nodig is voor het lichaam" [vgl 2 Jak 16]. Het is tijd om het Evangelie in praktijk te brengen, met een hoogstaand besef van verantwoordelijkheid! Het uur is aangebroken waarop het woord van de apostel nadrukkelijk eist: "Toon mij uw geloof uit uw werken" [vgl. Jak. 2:18]. Het is tijd, het is de gelegenheid om ons te verheffen tot de hoogte van de koninklijke deugd van de Liefde, die ons met God verbindt.

Dit is wat wij verkondigen vanaf de heilige verdrukte Zetel van de Kerk van de Armen van Christus, aan al de wereldwijd verspreide  kinderen van het Oecumenisch Patriarchaat. Over allen roepen wij de goddelijke genegenheid af, Zijn grenzeloze barmhartigheid, de vrede en de genade van de om ons door de Heilige Geest uit de Maagd Maria mensgeworden eniggeboren Zoon en Woord van God. Aan Hem zij de heerlijkheid, de macht, de eer en de aanbidding, met de Vader en de Geest, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

+ Bartholomeos van Konstantinopel,
vurige voorspreker voor u allen bij God.


Fanar, Kerstmis 2010.

 

17:52 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.