27-04-13

Palmzondag

 

PALMZONDAG

 

 

 

palmzondag1.jpgApostellezing : Fil.4,4-9

Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!  Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
     Tenslotte, broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof verdient. En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is, en wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn

Evangelielezing : Joh.12,1-18

Zalving in Betanië
Jezus kwam zes dagen voor het paasfeest naar Betanië, de woonplaats van Lazarus, de man die door Jezus uit de doden was opgewekt. Men gaf daar een maaltijd ter ere van Hem; Marta trad op als gastvrouw en Lazarus was een van degenen die met Hem aan tafel zaten. Maria kwam met een litra echte, heel dure nardusbalsem* naar Jezus toe, zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar haren af. Het huis werd vervuld van de balsemgeur. Judas Iskariot, een van zijn leerlingen, degene die Hem zou overleveren, merkte op: 'Waarom heeft men die balsem niet voor driehonderd denariën verkocht en het geld aan de armen gegeven?' Dit zei hij niet omdat hij zo met de armen begaan was, maar omdat hij een dief was en zich, als beheerder van de kas, de inkomsten toe-eigende. Toen kwam Jezus tussenbeide: 'Laat haar! Ze moest die balsem bewaren voor de dag van mijn begrafenis. De armen zullen jullie altijd bij je hebben, maar Mij niet.'

Plannen om Lazarus te doden

     Heel veel Joden waren intussen te weten gekomen dat Hij daar was en kwamen eropaf, niet alleen vanwege Jezus maar ook omdat ze graag die Lazarus wilden zien die Hij uit de doden had opgewekt. De hogepriesters maakten toen plannen om ook Lazarus ter dood te brengen, want wegens hem liepen er veel Joden over, en ze gingen in Jezus geloven.

Intocht in Jeruzalem

     De volgende dag hoorde de menigte feestgangers dat Jezus toch naar Jeruzalem kwam, en in groten getale trokken ze Hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaar: 'Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer: de koning van Israël!' Jezus wist een ezeltje te vinden en ging erop zitten, zoals geschreven staat: [Vrees niet, dochter Sion! Zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen. Dit begrepen zijn leerlingen aanvankelijk niet; maar toen Jezus verheerlijkt was, toen werd het hun duidelijk dat het geschreven stond met het oog op Hem en dat dit met Hem ook gebeurd was.
     Veel mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de doden opwekte, bleven daarvan getuigenis afleggen. Dat was ook de reden waarom de menigte Hem tegemoet was getrokken: ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht.

 

Nu wij met volharding

De zesde week van de Vasten beginnen

Zingen we de Heer de hymnen toe

Die het feest van de palmen verkondigen.

Toezingend Hem die naar Jeruzalem komt

In de heerlijkheid en de macht zijner godheid

Om door zijn dood de dood te vertreden...

(Triodion IIIb)

Alle aandacht is geconcentreerd op Lazarus - zijn ziekte, zijn dood , de smart van zijn verwanten, en de reactie van Christus op dit alles. En zo horen wij op maandag :

Vandaag verneemt Christus

Dat Lazarus ziek is

Als Hij rondtrekt aan de overzijde

Van de jordaan

Op dinsdag :

Gisteren en vandaag is Lazarus ziek...

Op woensdag :

Vandaag wordt Lazarus begraven en hij wordt beweend door zijn bloedverwanten....

Op donderdag :

Reeds twee dagen is Lazarus dood...

En tenslotte op vrijdag :

De volgende morgen komt Christus om hun gestorven broeder tot leven te wekken, de broeder van Martha en Maria...

De commentaren zijn gesloten.