06-11-13

Heilige Justinus : Het teken van Jona

H. Justinus (ca. 100-160), filosoof, martelaar Dialoog met Trypho, 106-107

Justin_Martyr_by_Theophanes_the_Cretan.jpg

 
Het teken van Jona

      De Zoon wist dat zijn Vader, volgens zijn plan, Hem alles zou geven, dat Hij Hem uit de doden zou wekken, en Hij heeft allen die God vrezen, opgeroepen om God te loven omdat Hij medelijden had met de hele mensheid die geloofde door het mysterie van de Gekruisigde (cf Ps 22,24). Meer nog, Hij hield zich op temidden van zijn broeders de apostelen na zijn verrijzenis uit de doden..., en ze hadden berouw dat ze er niet bij waren geweest toen Hij gekruisigd werd...
      Hij moest verrijzen op de derde dag na de Kruisiging; daarom staat er in de Herinneringen van de apostelen [de evangeliën] geschreven, dat de joden die met Hem discussieerden, gezegd hebben: "Geef ons een teken". Hij heeft hun geantwoord...: er zal u geen ander teken gegeven worden, dan het teken van Jona". Uit deze gesluierde woorden konden de luisteraars opmaken dat Hij, na zijn kruisiging, op de derde dag zou verrijzen. Hij toonde zo aan zijn luisteraars dat hun landgenoten even slecht waren als die uit Ninive; want toen Jona drie dagen in de buik van de grote vis had gezeten, heeft Jona aan de Ninivieten verkondigd dat allen zouden vergaan (3,4 LXX), ze hebben een vasten afgekondigd voor alle levende wezens, mensen en dieren, droegen rouwkleding, baden luid klaagzangen, hadden werkelijk berouw en zagen af van ongerechtigheid. Ze geloofden dat God barmhartig is, dat Hij een "vriend van de mensen" is (Wijsh 1,6) voor hen die het kwaad ontvluchten. Zodat toen de koning van deze stad en de groten ook rouwkleding droegen en hebben volhard in het vasten en bidden, de stad niet verwoest is.
      Welnu, Jona werd er bedroefd van..., God verweet hem dat hij op onjuiste wijze de moed had verloren, toen de stad niet verwoest werd. En Hij zei: "Zou Ik de grote stad Ninive niet sparen, waarin meer dan honderdtwintig duizend mensen wonen die hun rechterhand niet van hun linker kunnen onderscheiden?" (4,11)  

http://www.dagelijksevangelie.org

 

De commentaren zijn gesloten.