24-12-14

Kerstmis

Bethlehem, bereid je voor, Hij komt!

Bethlehem, bereid je voor: de poorten van Eden openen zich voor iedereen. Verheug je, Efrata (Mich 5,1), want in de grot laat de Maagd de Levensboom bloeien… Christus komt naderbij om ons te dienen; Hij, de Schepper, neemt de vorm aan van het werk van zijn handen. Rijk van goddelijkheid en vol met barmhartigheid, brengt Hij een nieuwe schepping en een nieuwe geboorte naar de ongelukkige Adam. Hij buigt de hemelen, en in de schoot van de Maagd komt Hij nader tot ons, bekleed met ons lichaam. Hij gaat geboren worden in de grot van Bethlehem, volgens de Geschriften; Hij gaat verschijnen als een kind, Hij die leven geeft aan de kinderen in de schoot van hun moeder. Laten we Hem tegemoet gaan; laten we vol vreugde en met de ziel in feeststemming naar Bethlehem gaan. De Heer… komt daar aan als een vreemdeling; laten we Hem ontvangen om gasten in zijn paradijs te worden en er te verblijven in de barmhartigheid van Degene die in de stal geboren wordt. Nu al openen zich voor ons de poorten van de Menswording van het Woord van God. Hemelen, wees vol vreugde! Engelen, jubel van blijdschap! Dat de aarde en zij die erop wonen zich overgeven aan de vreugde tezamen met de herders en de magiërs! De Maagd Maria nadert met een albasten vaas vol met parfum; ze draagt Hem de grot in, om onze zielen te zalven met zijn parfum in de heilige Geest. Haast u machtige engelen! U die in Bethlehem woont, bereid de kribbe voor, want Christus is onderweg, de Wijsheid nadert. Gelovigen, ontvang dan uw wensen; volkeren, laten we om de Moeder van God te verheugen zeggen: "Gezegend Hij die komt, onze God!" (Mt 21,9) Christus onze God gaat op de grote dag verschijnen; Hij zal niet talmen. Hij wordt geboren uit een reine Maagd; weldra zal Hij uitrusten in de grot… Leid het koor, Jesaja, verkondig het Woord van God, profeteer ons hoe de braamstruik van de Maagd in brand staat zonder verteerd te worden (Ex 3,2)… De mysterieuze ster die stilstaat boven de stal verwijst naar de Auteur van het leven, de Heer die alle mensen komt redden.

 

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

 

 

geboorte van Jrezus 24897.jpg

 

 

LEZINGEN

Galaten 4,4-7 :

 

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet stonden vrij te kopen, opdat wij de rang van zonen zouden krijgen. En dit is het bewijs dat u zonen bent: God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader! U bent dus geen slaaf meer, maar zoon; en als u zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God.

 

Evangelie : Matth.2,1-12 :

 

Van Betlehem naar Nazaret Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.' Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias* geboren zou worden. Ze zeiden hem: 'In Betlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet: Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.' Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: 'Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.' Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

 

De commentaren zijn gesloten.