25-06-16

allerheiligen

Eerste zondag na Pinksteren

 FEEST VAN ALLERHEILIGEN

 Allerheiligen14.jpg

 


 

Eerste Lezing :

Hebr.11,32-33, 37-38, 9,27-30

[33] Door het geloof hebben zij koninkrijken omvergeworpen, gerechtigheid beoefend, beloften in vervulling zien gaan. Zij hebben leeuwen de muil gesloten, [34] de gloed van vuur gedoofd, ze zijn ontsnapt aan het scherp van het zwaard. Hun zwakheid werd kracht, ze werden machtig in de oorlog, en dreven vijandelijke legers op de vlucht. [35] Vrouwen kregen hun doden terug door opstanding uit de dood. Anderen werden doodgemarteld en wezen hun vrijlating af, om een betere opstanding te verwerven. [36] Weer anderen werden beproefd doordat ze bespot werden en geslagen, en ook nog werden geboeid en gevangengezet. [37] Zij werden gestenigd, doormidden*gezaagd, terechtgesteld met het zwaard. Zij zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen, ten prooi aan ontbering, vervolging, mishandeling. [38] Zij waren te goed voor deze wereld. Ze hielden zich op in woestijnen en in de bergen, in spelonken en in de krochten van de aarde. [39] Ook deze mensen werden allen vermeld vanwege hun geloof. Toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan. [40] Aangezien God voor ons nog iets beters had voorzien, wilde Hij niet dat zij hun voleinding zouden bereiken zonder ons. 12 :[1] Door zo'n wolk van getuigen omgeven moeten wij elke zondelast die ons hindert, van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. [2] Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Omwille*van de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterkant van Gods troon.

EVANGELIE :

Mattheüs : 10,32-33,37-38

[32] Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen, zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel. [33] Wie Mij verloochent tegenover de mensen, die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel. [37] Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. [38] Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Mij niet waard. 11 . 27] Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen. [28] Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. [29] Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. [30] Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.                                                                                                                                                                                                                

 

 

TROPARION :

Over de gehele wereld is Uw Kerk getooid met het bloed van Uw Martelaren als met byssos en purper; en door hen roept zij tot U, Christus God : Zend over Uw volk Uw barmhartigheid neer; schenk vrede aan Uw wereld, en aan onze zielen de grote genade.

KONDAKION :

Als het eerstelingenoffer der natuur offert de wereld U, de Heer en Schepper van het heelal de goddragende Martelaren.

Door hun gebeden bewaar in diepe vrede Uw Kerk Uw woning bij de mensen, en bescherm haar door de Moeder Gods, Barmhartige.

PROKIMEN :

Wonderbaar is God in Zijn Heiligen, de God van Israël.

Loot God in de Kerken, de Heer uit de bronnen van Israël.

De Heer schenkt Zijn Woord met grote kracht aan de Verkondigers der Blijde Boodschap.

ALLELUIA :

De Rechtvaardigen roepen en de Heer verhoort hen.

Talrijk zijn de beproevingen der Rechtvaardigen maar de Heer bevrijdt hen uit alle kwelling.

 

 

Betekenis van het feest van Allerheiligen 

 

De zondag volgend op Pinksteren is toegewijd aan alle Heiligen, deze die door ons gekend zijn én dezen die alleen bij God gekend zijn. Er zijn altijd heiligen geweest, in alle uithoeken der aarde. Het waren Apostels, Martelaren, Profeten, Hierarchen, Monniken en rechtvaardigen.
Allen waren vervuld van dezelfde Heilige Geest.
 De Nederdaling van de Heilige Geest maakt het mogelijk voor ons om boven onze gevallen toestand uit te stijgen en de heiligheid te bereiken. Aldus vervullen wij Gods bevel : ‘Wees heilig, zoals IK heilige ben ‘ (Lev. 11,44 – 1 Petrus 1,16).Daarom is het van belang alle heiligen te herdenken op de 1e zondag na Pinksteren. 
Waarschijnlijk is dit feest ontstaan, toen men de Martelaren ging vereren. Later kwamen daar alle vrouwen en mannen bij die getuigen waren geweest van Christus’ boodschap. De heilige Petrus van Damascus  in zijn ‘vierde stelling van de Beschouwing’, spreekt van 5 soorten heiligen : Apostelen, Martelaren, Profeten, Hierarchen en Monniken (Filokalia, vol.3, p.131 – in de engelse versie) 
Hieronder ziet men een icoon van alle heiligen van Rusland. Dergelijke iconen bestaan ook van alle heiligen in andere landen.

De commentaren zijn gesloten.