17-04-17

Paasboodschap van de Patriarch

 

Paasboodschap van  Patriarch Bartholomeüs

border047.jpg

DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP
VAN CONSTANTINOPEL – NIEUW ROME
EN OECUMENISCH PATRIARCH
AAN HEEL DE KERK GRATIE, VREDE EN GENADE
DOOR DE GLORIERIJK VERREZEN CHRISTUS

 

Geliefde broeders in de verrezen Heer,
“In de wereld zullen jullie verdriet hebben, maar heb goede moed want ik heb de wereld overwonnen”, verzekert aan alle generaties de Heer die door de dood de dood vertrappeld heeft. Christus is verrezen! Ook wij verkondigen het aan allen die ver en dichtbij zijn vanuit deze heilige
gaard van het kruis en verdriet van deze wereld, maar ook de gaard van de verrijzenis; van de stad van Constantijn, vanwaar wordt verkondigd dat het leven heerst, het leven dat elke soort van verval vernietigt, ook het verval van de dood.
De Heer waarschuwde zijn leerlingen meermaals over het leed van henzelf maar ook van iedereen die in Hem gelooft, echter met een kenmerkend detail: “gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.” Deze verrijzenis- en bovenwereldse vreugde werd eerst beleefd door de zeer vroeg naar het Graf van de Levensschenker gekomen Myrondraagsters door de korte groet van de Heer: “Verheug u”.
Dezelfde verrijzenisvreugde die wordt beleefd door de Kerk van Constantinopel verkondigt zij vandaag stellig: “Dit is de dag des Heren, laten we ons op deze dag verblijden en verheugen”. De laatste vijand, de dood, het verdriet, de problemen, het verval, de kommer, de beproeving, worden nu vernietigd door de Overwinnaar en Theantropische Heer. We leven echter in een wereld waarin de media voortdurend onaangename informatie overmaken aangaande terroristische acties, oorlogen hier en daar, verwoestende natuurfenomenen, problemen ten gevolge van religieus fanatisme, honger, over het immigrantenprobleem, ongeneeslijke ziekten, armoede, psychologische onderdrukking, een gevoel van onveiligheid en andere ongewenste situaties.
Tegenover deze “kruisen” die de mensen met beklag moeten dragen, komt onze Orthodoxe Kerk om ons er aan te herinneren dat we vreugdevol kunnen zijn, omdat onze leider, Christus, er de overwinnaar van is, en Hij is de drager van de vreugde, die alles en iedereen verheugt. Onze vreugde is gebaseerd op de zekerheid van de overwinning van Christus. We hebben de absolute zekerheid, dat het goede de overwinnaar is, omdat Christus in de wereld is gekomen om te
overwinnen. De wereld waarin we eeuwig zullen leven is Christus: het licht, de waarheid, het leven, de vreugde, de vrede.
De Orthodoxe Kerk, ondanks haar alledaagse kruis en kommer, beleeft enkel en alleen het feit van de vreugde. Ze beleeft reeds in het hier en nu het Rijk Gods. Vanuit dit heilig centrum van de Orthodoxie, vanuit de schoot van de Fanar, verkondigen we tijdens deze stralende nacht, dat het einde maar ook het vervolg van het kruis en van de kommer, en de stopzetting van elke menselijke  pijn en beproeving, de volgende verzekering van de Heer is: “Ik zal u niet verweesd achterlaten”.“Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”. Iedereen moet dit bericht horen, de moderne mens moet het horen om zichzelf te laten en samen met Christus verder te wandelen.
Inderdaad, Hem zelfs naast zich te zien. En hij zal Hem zien, alleen wanneer hij Zijn Woord hoort en onderhoudt. Dit bericht van de overmeestering van het leven bovenop de dood, van de overwinning van het licht van de paaskaars op de duisternis van de wanorde, en van de beëindiging van het verdriet en de problemen door het nooit ondergaande licht, verkondigt het Oecumenisch Patriarchaat aan heel de wereld en het nodigt alle mensen uit om het te beleven. Het roept hen om met geloof en hoop tegenover de Verrezen Christus te staan, tegenover het mysterie van het leven; het roept hen om te vertrouwen op de Verrezen Heer die heel de schepping in handen heeft, de Heer van de vreugde en blijdschap.
Christus is dus verrezen, broeders! Dat de Gratie en oneindige Genade van onze Heer die heerst over leven en dood zij met u allen.

Fanar, Heilig Pasen, 2017
Bartholomeüs van Constantinopel
De voor u allen vurig smeker
tot de Verrezen Christus

 

border0001.jpg

16:30 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.