04-08-17

feest van de Transfiguratie

border 543.jpg

TRANSFIGURATIE VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

 

transfiguratie8.jpg

Transfiguratie

 

Lezingen :

2 Petrus 1,10-19:

Daarom, broeders en zusters, doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als u zo handelt, zult u nooit ten val komen, en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.

Trouw aan de traditie
Ik zal dan ook niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon u ze weet en vast staat in de waarheid die u hebt ontvangen. Maar zolang ik nog woon in de tent van mijn lichaam, voel ik me verplicht om uw geheugen op te frissen. Ik weet dat deze tent weldra wordt neergehaald; onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen, dat u zich dit alles ook na mijn heengaan telkens opnieuw voor de geest kunt halen.
Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie.Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot Hem gericht werd: 'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.' En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem op de heilige berg verbleven. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

EVANGELIE :

Matth.17,1-9

Jezus met Mozes en Elia
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. [ Petrus zei daarop tegen Jezus: 'Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.' Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en opeens klonk er een stem uit die wolk: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.' Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: 'Sta op en wees niet bang.' Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: 'Vertel niemand van dit visioen voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.

 

transfiguratie1.jpg

FEEST VAN DE TRANSFIGURATIE VAN ONZE HEER EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

Op 6 augustus viert de Kerk het feest van de gedaanteverandering van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus op de berg Tabor.
‘Het is de theofanie van het licht. De liturgische teksten beklemtonen wat grote Byzantijnse mystici, zoals Symeon de Nieuwe Theoloog en Gregorius Palamas hebben uitgelegd : Gods participeerbaarheid in het licht dat Hij is en uitstraalt. Elke ikoon van de Verheerlijking(…) beeldt de pluriformiteit van dat licht uit, maar ook – in de houdingen van Petrus, Johannes en Jacobus – de totaal verschillende manier waarop de openbaring de mens overkomt ‘ (E.Voordekkers, Ikonen – Theofanie en gebed, p.61)
De leerlingen Petrus , Jacobus en Johannes zien in de gedaanteverandering de uitstraling van de goddelijke heerlijkheid, de verandering van het aardse lichaam in dat van de Verrijzenis (daarom wordt Christus altijd in het wit voorgesteld). Maar zij zijn door schrik bevangen en niet in staat de inhoud te begrijpen van de boodschap die hun wordt meegedeeld.
De ikoon is geschilderd volgens de teksten van het Nieuwe Testament, zoals deze bij Mattheüs (17,1-16), Marcus (9,28-36) worden aangetroffen : ‘En zie, een stem sprak uit de wolk :’Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb; luistert naar Hem’. Toen de leerlingen dit hoorden, vielen zij op hun aangezicht neer en werden zeer bevreesd’. (Uit : Russische Ikonen, uitg.Atrium)

transfiguratie.jpg

 

tekst joh.Chrisostomos.jpg

 

border a en o.gif

De commentaren zijn gesloten.