06-03-18

Augustinus : “Zij riepen uit: ‘Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat stommen spreken’”

border19.gif

H. Augustinus (354-430)
bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar
Overweging over de psalmen, 4e over psalm 104, §17

augustinus57.jpg

“Zij riepen uit: ‘Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat stommen spreken’”

 

“Ik zal voor de Heer zingen, zoals ik leef” (Ps 104,33). Wat zal de psalmist dan zingen? Hij zal alles wat God is bezingen. Laten we gedurende heel ons leven zingen over de glorie van de Heer. Ons huidige leven is slechts hoop; ons toekomstig leven zal eeuwigheid zijn. Het leven van dit sterfelijke leven is de hoop van het onsterfelijke leven: “Ik zal voor de Heer zingen, zoals ik leef, ik zal voor de Heer spelen zolang ik besta”. En omdat ik oneindig in Hem zal leven, zal ik zolang als ik leef voor mijn God zingen.
Als we zijn begonnen met het zingen voor de Heer in de hemelse stad, dan verbeelden we ons niet dat we er iets anders moeten doen; ons hele leven zal dan het zingen ter glorie van de Heer zijn. Als het object van onze lofzang ons hierbeneden verveling veroorzaakt, dan kunnen onze lofzangen dat ook veroorzaken. Maar als wij Hem eeuwig beminnen, dan loven wij Hem ook eeuwig: “Ik zal voor de Heer zingen, zolang als ik zal leven!”

www.dagelijksevangelie.org

tekst Augustinus.jpg

Augustinus TEKST.jpg

tekst Augustinus.jpg

Augustinus.jpg

26-02-18

Caesarius van Arles : Komt gezegenden van mijn vader

 

border U76.jpg

 

border sisust.gif

 

H. Caesarius van Arles (470-543)

monnik en bisschop
Sermon 25

 

caesarius van arles.jpg

 

 

"Komt gezegenden van mijn Vader; neemt bezit van het rijk, dat voor u is bereid van de grondvesting der wereld af"

 

Als we goed opletten, broeders en zusters, dan kunnen we profiteren van het feit dat Christus honger heeft .. Kijk: een muntstuk aan de ene kant, het Koninkrijk aan de andere. Welke vergelijkingen zijn er? Je geeft een muntstuk aan een arme en van Christus ontvang je het Koninkrijk; je geeft een stuk brood en van Christus ontvang je het eeuwige leven; je geeft een kledingstuk en van Christus ontvang je vergeving voor je zonden.

Laten we de armen dus niet minachten, maar laten we ze liever bij ons wensen en laten we ons haasten om bij hen te komen, omdat de ellende van de armen het geneesmiddel van de rijken is, zoals de Heer heeft gezegd: "Doch geeft liever de inhoud als aalmoes en zie, alles in u is rein". En "Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen" (Lc 11,41;12,33). En de heilige Geest roept door de profeet: "Water blust een laaiend vuur, mededogen neemt je zonden weg" (Sir 3,30)... Laten we dus barmhartig zijn, broeders en zusters, en met de hulp van Christus, houden we de verbinding met zijn belofte vast; vooral die aan welke ik u heb herinnerd, toen Hij zei: "Geef en u zal gegeven worden" (Lc 6,38) en ook: "Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden" (Mt 5,7).
Dat iedereen naar zijn vermogen moeite doet om niet met lege handen naar de kerk te komen: degene die verlangt te ontvangen, moet iets geven. Dat degene die het zich kan permitteren, de arme met een nieuw kledingstuk bedekt; dat degene die dat niet kan, tenminste een oud kledingstuk geeft. Wat degene betreft, die zich daarvoor niet voldoende rijk acht, dat hij een stuk brood geeft, dat hij een reiziger ontvangt, dat hij een bed klaarmaakt, dat hij hem de voeten wast; om te verdienen dat Christus tegen hem zegt: "Kom gezegende van mijn Vader, neem bezit van het Koninkrijk; want Ik had honger en u hebt Me te eten gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Me ontvangen." Niemand zal zich kunnen verontschuldigen dat hij geen aalmoes geeft, wanneer Christus heeft beloofd om een beloning te geven in ruil voor een glas water (Mt 10,42).

www.dagelijksevangelie.org

 

 

20-02-18

Sofrony van Jerusalem : "Ik ben het licht dat in de wereld is gekomen opdat zij die in Mij geloven niet meer in de duisternis verblijft" (Joh 12,46)

border q3q2 (2).jpg

H. Sofrony van Jeruzalem (?-639)
monnik, bisschop
Homilie voor het feest van het licht ; PG 87c, 3291

 

sofrony van Jerusalem.jpg

Sofrony van Jerusalem

"Ik ben het licht dat in de wereld is gekomen opdat zij die in Mij geloven niet meer in de duisternis verblijft" (Joh 12,46)

 

Laten wij allen, die Christus vol vuur eren en aanbidden, Hem tegemoet gaan, en laten we met heel ons hart naar Hem gaan. Dat allen zonder uitzondering deelnemen aan deze ontmoeting, dat iedereen er zijn licht heenbrengt. Als onze kaarsen stralen, is dat in de eerste plaats om de goddelijke schittering van Degene die komt, te tonen, Degene die het heelal doet schitteren en doet verdrinken in een eeuwig licht, dat de schaduwen van het kwaad wegduwt. Het is vooral ook om het stralen van onze ziel te laten zien, als we zelf Christus tegemoet moeten gaan. Evenals de Moeder Gods, de zuivere Maagd, immers het ware licht in haar armen heeft gedragen om hen te ontmoeten die “zich in duisternis bevinden” (Jes 9,1;Lc 1,79), laten wij ons zo eveneens verlichten door zijn stralen, laten we ons haasten om Christus te ontmoeten en een zichtbaar licht voor allen in handen houden.
Het is duidelijk: “het licht is in de wereld gekomen” (Joh 1,9) en heeft de wereld verlicht terwijl deze in de duisternis baadde; aangezien “de rijzende Zon ons van uit den hoge komt bezoeken” (Luc 1,78) is dat mysterie het onze… Laten we ons dan samen haasten, om allen God te ontmoeten… Laten we er allen door verlicht worden, broeders en zusters, laten we allen stralend zijn. Dat niemand als een vreemdeling onder ons buiten het licht blijft; dat niemand aandringt om in de nacht te blijven ondergedompeld. Laten we liever naar het licht lopen; om Hem verlicht tegemoet te gaan en ontvangen we met de oude Simeon dat heerlijke en eeuwige licht. Laten we jubelen met heel ons hart en laten we een danklied zingen voor God, Vader van het licht (Jac 1,17), die ons het ware licht heeft gestuurd om ons uit de duisternis te trekken en ons stralend te maken.
Het heil van God, “dat Hij voor het aanschijn van alle mensen heeft bereid” en dat Hij voor ons de glorie voor uw volk, het nieuwe Israël heeft geopenbaard, toen we Hem hebben aanschouwd (Luc 2,30v), dankzij Christus. En weldra waren we bevrijd uit de nacht van onze zonde, zoals Simeon bevrijd werd uit de bindingen met het huidige leven, door Christus te schouwen.

www.dagelijksevangelie.org

vastengebed  efrem.jpg

chrysostomos vasten.jpg

tekst vasten vasten.jpg

Poimen 1.jpg

15-02-18

Beda de eerbiedwaardige : U moet Hem Jezus noemen

border ràç!.gif

H. Beda de Eerbiedwaardige (ca 673-735)
monnik, kerkleraar
Homilie 5 ; CCL 122,36

 

 

"U moet Hem Jezus noemen"

 

Beda2.jpgIn het Hebreeuws betekent “Jezus”, “heil” of “Verlosser”, een naam die voor de profeten verwees naar een zeer specifieke roeping. Vandaar deze woorden die met een groot verlangen om Hem te zien, zijn gezongen: “Mijn ziel juicht in de Heer, jubelt in zijn verlossing. Smachtend ziet mijn ziel uit naar uw redding” (Ps 12,6; 35,9; 118,81). “Ik echter, ik verheug mij in de Heer, ik jubel om de God mijn Redder” (Hab 3,18). En vooral “Mijn God, in uw naam, red mij” (Ps 55,3). Het is alsof men zei: “U die zich Redder noemt, door mij te verlossen wordt de heerlijkheid van uw Naam getoond”. Dus de naam van de Zoon, die geboren is uit de maagd Maria, is Jezus, volgens de uitleg van de engel: “Hij zal zijn volk van hun zonden verlossen”...
Het woord “Christus” verwijst naar de priesterlijke of koninklijke waardigheid. De priesters en koningen waren immers “gezalfden”, dat wil zeggen gezalfd met het heilig olie; daardoor waren ze tekenen van Degene die, in de wereld verschijnend als de ware koning en de ware priester, de zalving heeft ontvangen van “de vreugdeolie boven al zijn metgezellen” (Ps 45,8). Door deze zalving wordt Hij Christus genoemd, en worden zij, die deel hebben aan dezelfde zalving en van de geestelijke genade, christenen genoemd worden. Dat Hij ons, door zijn naam Verlosser, mag verlossen van onze zonden! Dat Hij ons, door zijn zalving als Hogepriester, mag verzoenen met God de Vader. Dat Hij ons, door zijn zalving als koning, het eeuwige koninkrijk van zijn Vader mag geven.

www.dagelijksevangelie.org

optreden van jezus 8.jpg

tekst Isaak de Syrier.jpg

tekst vasten Palamas.jpg

tekst aanwezigheid van God.jpg

tekst Chrysostomos123.jpg

07-02-18

Clemens van Alexandrië : Johannes nodigt ons uit tot het heil

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215)
theoloog
Protreptiek H.1

 

clemens van alexandrie.jpg

Clemens van Alexandrië

Johannes nodigt ons uit tot het heil

 

Is het niet vreemd, vrienden, dat God ons altijd aanspoort tot de deugd, en dat wij ons aan deze redding, die ons heil zal brengen, onttrekken? Nodigt Johannes ons niet uit tot het heil, is hij niet een stem die ons aanspoort? Laten we hem dus vragen: "Wie bent u en waar komt u vandaan?" Hij zal zeggen dat hij Elia niet is en zal ontkennen dat hij de Christus is, maar hij zal toegeven dat hij een stem is die roept in de woestijn (Joh 1,20v). Wie is Johannes dan? Als u het me toestaat, zal ik een beeld gebruiken: een stem van het Woord van God die ons aanspoort, door in de woestijn te roepen: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden" (Mc 1,3). Johannes is een voorloper en zijn stem is de voorloper van het Woord van God, een stem die ons aanmoedigt en het heil voorbereidt, een stem die ons aanspoort om de erfenis van de hemel te zoeken.
Dankzij die stem zal "de onvruchtbare en eenzame vrouw nooit meer zonder kinderen zijn" (Jes 54,1). Deze zwangerschap werd verkondigd door de stem van de engel; die stem was, evenals Johannes in de eenzaamheid van de woestijn, ook een voorloper van de Heer; deze stem van de engel bracht het goede nieuws aan de vrouw die niet gebaard had (Lc 1,19). Door deze stem van het Woord baart de onvruchtbare vrouw in vreugde en draagt de woestijn vruchten. Deze twee stemmen van de voorlopers van de Heer, van de engel en van Johannes, vertellen me het verborgen heil in hen, zodat na de verschijning van het Woord, wij de vrucht van vruchtbaarheid plukken: het eeuwig leven.

Bron : www.dagelijksevangelie.org

 

 

01-02-18

chrysologus petrus : Hanna zag eindelijk God in de Tempel

border0235.jpg

H. Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna en kerkleraar
Sermon 147, over het mysterie van de menswording

 

petrus chrysologus9.jpg

 

Hanna zag eindelijk God in de Tempel

Hoe kan een mens met zijn beperkte blik, God die door de wereld niet kan worden omvat, bevatten? De liefde maakt zich geen zorgen om te weten of iets zeker, gunstig of mogelijk is. De liefde... kent geen maat. Hij troost zich niet met het voorwendsel dat het onmogelijk is; moeilijkheden houden hem niet tegen... De liefde kan het niet verdragen om degene die hij liefheeft niet te zien... Hoe moet men zich geliefd door God weten zonder Hem te zien? Zo is de liefde die God wenst te zien, zelfs als het niet beredeneerd is, geïnspireerd door de intuïtie van het hart. Daarom durfde Mozes te zeggen: "Als ik in uw ogen genade heb gevonden, toon mij dan uw Gelaat" (Ex 33,13v) en de psalmist zegt: "Toon mij uw Gelaat" (cf Ps 80,4)...
God kent dus het verlangen van de mensen om Hem te zien. Hij heeft een middel gekozen om zich zichtbaar te maken, wat een grote weldoening is voor al de bewoners van de aarde, zonder dat het een verval van de hemel is. Het schepsel dat God op aarde gelijk aan zichzelf heeft gemaakt, kan zij naar de hemel gaan als weinig achtenswaardig? "Laten we de mens maken naar ons beeld en gelijkenis", heeft Hij gezegd (Gn 1,26)... Als God gebruik had gemaakt van de vorm van een engel uit de hemel, dan zou Hij ook onzichtbaar gebleven zijn; daarentegen als Hij op aarde geïncarneerd was in een mindere natuur dan de mens, dan zou Hij de goddelijkheid beledigd hebben en de mens verlaagd hebben, in plaats van verheven. Dat niemand dus, mijn geliefde broeders en zusters, het feit dat Hij tot de mensen gekomen is als mens, als een belediging voor God beschouwt en ook niet dat Hij bij ons een middel heeft gevonden om door ons gezien te worden.

Bron : www.dagelijksevangelie.org

18-01-18

clemens van Alexadrië

border5646.jpg

 

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215)
theoloog
Protreptiek H.1

 

Clemens-van-Alexandrië.jpeg

Clemens van Alexandrië

Johannes nodigt ons uit tot het heil

 

Is het niet vreemd, vrienden, dat God ons altijd aanspoort tot de deugd, en dat wij ons aan deze redding, die ons heil zal brengen, onttrekken? Nodigt Johannes ons niet uit tot het heil, is hij niet een stem die ons aanspoort? Laten we hem dus vragen: "Wie bent u en waar komt u vandaan?" Hij zal zeggen dat hij Elia niet is en zal ontkennen dat hij de Christus is, maar hij zal toegeven dat hij een stem is die roept in de woestijn (Joh 1,20v). Wie is Johannes dan? Als u het me toestaat, zal ik een beeld gebruiken: een stem van het Woord van God die ons aanspoort, door in de woestijn te roepen: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden" (Mc 1,3). Johannes is een voorloper en zijn stem is de voorloper van het Woord van God, een stem die ons aanmoedigt en het heil voorbereidt, een stem die ons aanspoort om de erfenis van de hemel te zoeken.
Dankzij die stem zal "de onvruchtbare en eenzame vrouw nooit meer zonder kinderen zijn" (Jes 54,1). Deze zwangerschap werd verkondigd door de stem van de engel; die stem was, evenals Johannes in de eenzaamheid van de woestijn, ook een voorloper van de Heer; deze stem van de engel bracht het goede nieuws aan de vrouw die niet gebaard had (Lc 1,19). Door deze stem van het Woord baart de onvruchtbare vrouw in vreugde en draagt de woestijn vruchten. Deze twee stemmen van de voorlopers van de Heer, van de engel en van Johannes, vertellen me het verborgen heil in hen, zodat na de verschijning van het Woord, wij de vrucht van vruchtbaarheid plukken: het eeuwig leven.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst bijbel evangelie Johannes.jpg

tekst bijbel johannes 15.jpg

tekst bijbel 1 johannes5.jpg

09-01-18

Johannes van Damascus : Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

border oooo.gif

H. Johannes van Damascus (ca 675-749)
monnik, theoloog, Kerkleraar

 

Johannes van Damascus.jpg

Johannes van Damascus

 

Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

border020103.jpg

“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?” “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Zie immers dat generaties zich gelukkig prijzen, zoals u reeds hebt verklaard (Lc 1,42). De meisjes van Jeruzalem, dat wil zeggen de Kerk, hebben u gezien en hebben uw geluk verkondigd... U bent immers de koninklijke troon, waarnaast de engelen zich ophouden en hun Meester en Schepper aanschouwen, die er op gezeten is (Dn 7,9). U bent het geestelijke Eden geworden, heiliger en goddelijker dan het oude. In het eerste woonde de aardse Adam; in u, is de Heer, die uit de hemel is gekomen (1Kor 15,47). De ark van Noach heeft u voorafgebeeld, zij heeft het zaad van de tweede schepping gered, want u hebt Christus gebaard, de redding van de wereld, die de zonde onder water heeft bedolven en de stromen heeft gekalmeerd.
Van te voren bent u het, die het brandende braambos heeft afgeschilderd, die de door God geschreven tafelen hebben getekend (Ex 31,18), die de ark van het verbond heeft verhaald. U bent het die de gouden vaas, de kandelaar..., en de palmtak van Aaron, die gebloeid heeft (Nm 17,23) zichtbaar hebben voorafgebeeld... Ik vergat nog de ladder van Jacob. Zoals Jacob de hemel verbonden heeft gezien met de aarde door de uiteinden van de ladder, en door haar de engelen die afdaalden en opstegen, en degene die werkelijk de sterke en de onoverwinnelijke met Jacob verbond door een symbolische strijd. Ook bent u het die middelares is geworden en de ladder waarlangs God naar ons is afgedaald en de zwakheid van ons stoffelijke bestaan op zich heeft genomen, het omhelsd heeft en nauw met zich verbonden heeft.

 

Jezus Maria en engelen.jpg

tekst bijbel matteus.jpg

 

tekst johannes van Damascus2.jpg

 

04-01-18

Hilarius van Poitiers : Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

border oooo.gif

H. Hilarius (ca. 315-367)
bisschop van Poitiers en kerkleraar

hilarius van Poitiers.jpg

 

Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

"Ze praten, maar doen niet"
De Heer waarschuwt ons dat vlijende woorden en een prachtig voorkomen beoordeeld moeten worden naar de vruchten die ze voortbrengen. We moeten dus iemand niet waarderen door hoe hij zich voorstelt met woorden, maar hoe zijn gedrag werkelijk is. Want vaak verbergen zich roofzuchtige wolven onder de schapen (Mt 7,15). En zoals ook doornen geen druiven of vijgen voortbrengen..., zo, zegt Jezus ons, bestaat de werkelijkheid van goede werken niet uit mooie woorden; alle mensen moeten naar de vruchten worden beoordeeld (v 16-18).
Nee, een dienst die zich beperkt tot mooie woorden is niet voldoende om het Koninkrijk der hemelen te verkrijgen; het is niet degene die zegt: “Heer, Heer” die er erfgenaam van zal worden (v.21)... Waar zou een heiligheid, die zich zou beperken tot de aanroep van een naam, op gestoeld zijn, aangezien de weg naar het Koninkrijk der hemelen zich in de gehoorzaamheid aan de wil van God bevindt?...
Als men wil komen tot de eeuwige zaligheid, moet men er dus iets van zichzelf in zetten. Het is nodig om iets van onze eigen diepten te geven: het goede willen, het kwade vermijden en van ganser harte gehoorzamen aan de goddelijke wetten. Door een dergelijke houding zullen we het waard zijn om door God als een der Zijnen erkend te worden. Laten we onze daden dus aanpassen aan zijn wil, in plaats van ons te verheerlijken met zijn kracht. Want Hij zal hen, die op zich van Hem hebben afgekeerd door de onrechtvaardigheid van hun daden, wegduwen en wegwerpen.

bron : www.dagelijksevangelie.org

tekst joh van krohnstadt.jpg

tekst hebreeen-13-5-2.jpg

tekst bijbeltekst nederlands efesiers.jpg

tekst kkkk.jpg

28-12-17

Johannes van Damascus :“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?”

border 543.jpg

H. Johannes van Damascus (ca 675-749)
monnik, theoloog, Kerkleraar
Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

johannes van Damascus65.jpg

Johannes van Damascus

“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Zie immers dat generaties zich gelukkig prijzen, zoals u reeds hebt verklaard (Lc 1,42). De meisjes van Jeruzalem, dat wil zeggen de Kerk, hebben u gezien en hebben uw geluk verkondigd... U bent immers de koninklijke troon, waarnaast de engelen zich ophouden en hun Meester en Schepper aanschouwen, die er op gezeten is (Dn 7,9). U bent het geestelijke Eden geworden, heiliger en goddelijker dan het oude. In het eerste woonde de aardse Adam; in u, is de Heer, die uit de hemel is gekomen (1Kor 15,47). De ark van Noach heeft u voorafgebeeld, zij heeft het zaad van de tweede schepping gered, want u hebt Christus gebaard, de redding van de wereld, die de zonde onder water heeft bedolven en de stromen heeft gekalmeerd.
Van te voren bent u het, die het brandende braambos heeft afgeschilderd, die de door God geschreven tafelen hebben getekend (Ex 31,18), die de ark van het verbond heeft verhaald. U bent het die de gouden vaas, de kandelaar..., en de palmtak van Aaron, die gebloeid heeft (Nm 17,23) zichtbaar hebben voorafgebeeld... Ik vergat nog de ladder van Jacob. Zoals Jacob de hemel verbonden heeft gezien met de aarde door de uiteinden van de ladder, en door haar de engelen die afdaalden en opstegen, en degene die werkelijk de sterke en de onoverwinnelijke met Jacob verbond door een symbolische strijd. Ook bent u het die middelares is geworden en de ladder waarlangs God naar ons is afgedaald en de zwakheid van ons stoffelijke bestaan op zich heeft genomen, het omhelsd heeft en nauw met zich verbonden heeft.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst johannes van Damascus2.jpg

text bijbel Romeinen.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende