20-04-17

Gregorius de Grote : "Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze Hem niet erkenden"

border123.jpg

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar 

Homilie 23 over het Evangelie

Gregorius de grote8.jpg

"Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze Hem niet erkenden"

Beste broeders en zusters, zojuist hebt u gehoord dat twee leerlingen van Jezus onderweg waren en dat ze over Hem spraken zonder in Hem te geloven. De Heer is verschenen, zonder zich echter aan hen te tonen in een vorm waardoor ze Hem konden herkennen. De Heer heeft dus uiterlijk, voor de ogen van het lichaam gerealiseerd, wat zij slechts met de ogen van het hart konden waarnemen. Innerlijk hielden de leerlingen van Hem en tegelijkertijd twijfelden ze; uiterlijk verscheen de Heer aan hen zonder te tonen wie Hij was. Aan hen die met Hem spraken, bood Hij zijn aanwezigheid aan; maar aan hen die twijfelden over Hem, verborg Hij zijn bekende kentekenen, waardoor ze Hem hadden kunnen herkennen. Hij wisselde enkele woorden met hen, verweet hun traagheid van begrip, legde hun de mysteriën van de Heilige Schrift, die Hemzelf betroffen, uit. En toch bleef Hij in hun hart een vreemde, door het gebrek aan geloof; Hij deed dus of Hij verder ging... De Waarheid, die eenvoudig is, heeft niets gedaan met die dubbelhartigheid, maar heeft zich gewoon in zijn lichaam laten zien aan deze twee leerlingen, zoals de waarheid in hun geest was.

Door deze beproeving wilde de Heer zien of zij die nog niet van Hem als God hielden, tenminste in staat waren om van Hem te houden als vreemdeling. De Waarheid liep met hen mee; zij konden dus geen vreemdelingen blijven voor de liefde: zij hebben Hem hun gastvrijheid aangeboden, zoals men dat voor een reiziger doet. Waarom zeggen we overigens dat zij het aangeboden hebben, terwijl er geschreven staat: "Zij drongen sterk bij Hem aan". Dat voorbeeld toont ons goed dat we niet alleen gastvrijheid moeten aanbieden aan de reizigers, maar moeten blijven aandringen.

De leerlingen maakten dus de tafel klaar, boden te eten aan; en God die ze niet hadden herkend bij de uitleg van de Heilige Schrift, herkenden ze aan het breken van het brood. Dus niet door het horen van de geboden van God werden ze verlicht, maar door ze in de praktijk te brengen

www.dagelijksevangelie.org

 

Kopie van gebedenbundel2.jpg

19-04-17

Bezinning

 

Bezinningstekst

78bf445cfe285a69cffdea61c08d337e.jpg

16-04-17

Chrysostomos joh. : "Ga de vreugde van de Meester binnen "(Mt 25,23)

Jezus christos NICA.jpg

Een homilie toegekend aan H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), priester te Antiochië, daarna bissc hop van Constantinopel, kerkleraar

Orthodoxe Paasliturgie

yekst chrysostomos joh.jpg

"Ga de vreugde van de Meester binnen "(Mt 25,23) 

Dat ieder toegewijd mens en vriend van God zich verheuge over dit mooie en lichtende feest! Dat iedere trouwe dienaar met blijdschap de vreugde van zijn Heer binnen moge gaan! (Mt 25,23) Dat hij, die de zware last van het vasten heeft gedragen, nu komt om zijn beloning te ontvangen. Dat hij, die gewerkt heeft vanaf het eerste uur, het terechte salaris mag ontvangen (Mt 20,1v). Dat hij die vanaf het derde uur is gekomen, dit feest mag vieren met dankzeggingen. Dat hij die na het zesde uur is gekomen geen vrees moge hebben, hij zal niet achter worden gesteld. Als iemand getreuzeld heeft tot aan het negende uur dat hij zich niet zal schamen over zijn lauwheid, want de meester is gul, Hij ontvangt de laatste als de eerste..., Hij is barmhartig voor hem en vervult hem. Hij geeft aan de een en dankt de ander...

Ga dus zo binnen in de vreugde van de Meester! Eersten en laatsten..., rijken en armen..., waakzamen en luien..., u die gevast hebt en u die niet gevast hebt, verheug u vandaag. Het feestmaal is gereed, kom allen (Mt 22,4). Het vetgemeste kalf wordt opgediend, dat niemand hongerig de deur uitgaat. Verheug u allen over het geloofsmaal, kom putten uit de schat van barmhartigheid. Dat niemand zijn armoede betreurt, want het Koninkrijk is voor allen verschenen; dat niemand zich beklaagt over zijn fouten, want de vergiffenis is uit het graf opgesprongen; dat niemand de dood vreest, want de dood van de Verlosser heeft ons ervan bevrijd. Hij, die door de dood werd omhelsd, heeft de dood vernietigd. Hij, die in de hel was afgedaald, heeft de hel leeggeplunderd ...

Jesaja had het voorzegd toen hij zei: "Het dodenrijk beneden is druk in de weer om u te ontvangen" (14,9). De hel is gevuld met bitterheid..., want hij werd overmeesterd; vernederd, want hij werd ter dood veroordeeld; hij viel in duigen, omdat hij werd vernietigd. Hij bemachtigde een lichaam en bevond zich tegenover God; hij heeft de aarde vastgegrepen en heeft de hemel ontmoet; hij nam wat hij zag, en hij is gevallen door de Onzichtbare. "O dood, waar is je angel? Hel, waar is je overwinning?" (1Kor 15,55). Christus is verrezen en jij werd overmeesterd! Christus is verrezen en de demonen zijn gevallen. Christus is verrezen en de engelen zijn vol vreugde! Christus is verrezen en zie dat het leven regeert! Christus is verrezen en er zijn geen doden meer in de graven, want Christus, die uit de doden is verrezen, werd de eerste van hen die zijn ingeslapen. Aan Hem de glorie en de kracht in de eeuwen der eeuwen! Amen.

www.dagelijksevangelie.org

be08ffcab2454977617e937fcb648d00.jpg

09-04-17

Meliton van Sardes :Het mysterie van het Pasen van de Heer

8e397dad98902a238788ac390dd6f7fb.jpg

 

Meliton van Sardes (?-ca.195), bisschop
Paashomilie, 57-67

 

meliton van Sardes.jpg

Meliton van Sardes

 

Meliton van Sardes (?-ca.195), bisschop
Paashomilie, 57-67

 

Het mysterie van het Pasen van de Heer

Het mysterie van Pasen heeft zich voltrokken in het lichaam van de Heer. Hij had zijn eigen lijden al aangekondigd door de voorvaderen, de profeten en heel zijn volk. Hij had ze bevestigd door een zegel in de Wet en de profeten. Deze buitengewone en grootse toekomst werd lang van tevoren voorbereid; het werd al sinds lange tijd verbeeld, maar nu is het mysterie van de Heer zichtbaar gemaakt, want het mysterie van de Heer is oud en nieuw...

Wil je het mysterie van de Heer zien? Kijk naar Abel die net als Hem vermoord is, Izaak werd net als Hem geketend, Jozef werd als Hem verkocht, Mozes als Hem blootgesteld. David werd als Hem opgejaagd, de profeten werden als Hem mishandeld in de naam van Christus. Kijk tenslotte naar het geslachte schaap op de Egyptische grond, die Egypte sloeg en Israël redde door zijn bloed.

Door de stem van de profeten verkondigde het mysterie van de Heer zich ook. Mozes zei tegen het volk: “Voortdurend zal uw leven in gevaar zijn; dag en nacht zult u in angst zitten, omdat u uw leven niet zeker bent” (Dt 28,66). En David: “Waarom zijn de volken oproerig, gaan zinloos de natiën aan? Hoe posteren zich wereldse heersers, spannen samen de groten der aarde de Heer en zijn Gezalfde trotserend” (Ps 2,1). En Jeremia: “Ik was argeloos als een lam dat ter slachting geleid wordt; ik vermoedde niet wat ze tegen mij beraamden: ‘... We bannen hem uit het land van de levenden, zodat zijn naam niet meer worden genoemd’” (11,19). En Jesaja: “Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Wie denkt nog over zijn bestemming na?” (53,7)

Vele andere gebeurtenissen werden verkondigd door talloze profeten die aan het mysterie van Pasen, dat Christus is, raakten... Hij is het die ons bevrijd heeft uit de slavernij aan deze wereld zoals uit Egypte, en wij ontrukken ons uit de slavernij van de duivel, als uit de hand van de farao.

www.dagelijksevangelie.org

 

71cd99ab7610cc59e1f06a81ca3180fc.jpg

06-04-17

bezinningstekst : al zou mijn lichaam bezwijken....

tekst psalm9.jpg

04-04-17

Johannes van Damascus :

71cd99ab7610cc59e1f06a81ca3180fc.jpg

H. Johannes van Damascus (ca 675-749), monnik, theoloog, Kerkleraar
Triode van de Zaterdagmorgen gebeden van Lazarus, Odes 6-9

 

johannes van Damascus587.jpg

"Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: ‘Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!’ "

Aangezien U waarlijk God zijt, o Heer, daarom wist U over de slaap van Lazarus en heeft U die reeds voorspeld aan uw discipelen… Aangezien U, die nochtans zonder einde bent, vlees zijt geworden, komt U naar Bethanië. Waarlijk mens, huilt U om Lazarus: waarlijk God wekt U hem, door uw wil, na vier dagen op uit de dood. Heb medelijden met mij, o Heer; talrijk zijn mijn zonden. Ik smeek U, lijdt mij weg van de afgrond van het kwaad. Naar U roep ik: verhoor mijn gebed, God van mijn heil.

Huilend om uw vriend, heeft U, In uw barmhartigheid, een einde gemaakt aan de tranen van Martha en door uw vrijwillig lijden heeft U elke traan gewist van het gezicht van uw volk.
Als behoeder van het leven heeft U een dode aangeroepen alsof hij sliep. Met een woord heeft U de buik van de hel geopend en hij die U hebt opgewekt begon te zingen: “Gezegend zij de Heer, de God van onze voorvaderen” (Ezra 7,27). Wek ook mij op, verstrikt als ik ben in de banden van het kwaad, en ik zal zingen: “Gezegend zij de Heer, de God van onze voorvaderen”.

In haar erkentelijkheid brengt Maria U, o Heer, een litra nardusbalsem als een vereffening voor haar broer (Joh 12,3), en zij zingt U toe in alle eeuwigheid. Als sterveling roept U de Vader aan, als God wekt u Lazarus op. Dit is waarom wij allen tot U zingen, o Christus, tot in de eeuwen der eeuwen… U wekte Lazarus op, een dode van vier dagen; U liet hem opstaan uit zijn graf waardoor U hem tot een waarlijke getuige maakte van uw opstanding op de derde dag. U loopt, U huilt, U praat, mijn Redder, en toont ons uw menselijke natuur; maar door Lazarus op te wekken uit de dood openbaart U ons uw Goddelijke natuur. Op onuitsprekelijke wijze heeft U, o Heer mijn Redder, volgens uw dubbele natuur, met koninklijke macht, mijn redding volbracht.

www.dagelijksevangelie.org

 

Christus lijden.jpg

28-03-17

true fasting

Basilius de grote.jpg

isaak de syrier : "Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”

 

clip christus.jpg

Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel 

Geestelijke overwegingen, 1ste serie, nr. 58

 

isaak de Syrier.jpg

Isaak de Syriër

"Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”

 

Aan de ene kant barmhartigheid, aan de andere kant het gewone gerechtelijke oordeel; wanneer deze twee in één en dezelfde ziel verwijlen, zijn zij als een mens die God en de afgoden aanbidt in één en hetzelfde huis. Barmhartigheid is het tegendeel van het gewoon gerechtelijke oordeel. Het zuiver gerechtelijke oordeel veronderstelt immers een gelijke verdeling van eenzelfde regel over iedereen. Het geeft eenieder wat hij verdient, niet meer dan dat; het neigt niet naar de ene, niet naar de andere kant, maakt in de vergelding geen onderscheid. Maar de barmhartigheid wordt gewekt door de genade en neigt naar eenieder met een zelfde genegenheid, zij weerhoudt zich van eenvoudige vergelding voor hen die straf verdienen en vervult hen die het goede verdienen boven elke maat.

De barmhartigheid staat dus aan de kant van de gerechtigheid, het gewoon gerechtelijke oordeel staat aan de kant van het kwaad… Zoals een zandkorrel niet evenveel weegt als een grote hoeveelheid goud, zo weegt Gods gerechtigheid niet evenveel als Zijn barmhartigheid. De zonden van al het vlees zijn als een handvol zand die in de oceaan valt, in vergelijking met Gods’ voorzienigheid en mededogen. Zoals een overvloedig stromende bron niet verstopt kan raken door een handje stof, zo kan de barmhartigheid van de Schepper niet overwonnen worden door de verdorvenheid van zijn schepselen. Degene die in gebed zijn wrok behoudt, is als een mens die zaait in zee, hopend daar te kunnen oogsten.

www.dagelijksevangelie.org

 

Isaak de Syrier  TEKST.jpg

23-03-17

Seraphim van Sarove tekst

NIKA.jpg

 

tekst cyprianus van Carthago.jpg

cyprianos

H. Cyprianus (ca. 200-258), bisschop van Carthago en martelaar
De weldaden van het geduld, 15-16 ; SC 291

 

Cyprianus-de-Carthago 58.jpg

Cyprianus van Carthago

"Maar Ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht

 

 

"Verdraag elkaar in liefde, doe alles wat in uw macht is om de eenheid van geest te bewaren in de band van vrede" (Ef 4,3). Het is niet mogelijk de eenheid noch de vrede te bewaren als de broeders en zusters elkaar niet bemoedigen door een stilzwijgende ondersteuning, door de band van een goede verstandhouding dankzij het geduld...

Vergeef je broeder die in jouw ogen dingen fout heeft gedaan, niet alleen zeventig keer zeven, maar absoluut al zijn fouten. Hou van je vijanden, bid voor al je tegenstanders en je vervolgers - hoe moet je er komen als men niet sterk is in geduld en welwillendheid? Dat zien we bij Stefanus...: in plaats van te vragen om wraak, vraagt hij vergiffenis voor zijn beulen door te zeggen: "Heer, reken hun deze zonde niet aan" (Hand 7,60). Zie wat de eerste martelaar van Christus heeft gedaan..., die niet alleen verkondiger van het Lijden van Christus is, maar navolger van zijn zeer geduldige vriendelijkheid.

Wat te zeggen van de woede, van de onenigheid, van de rivaliteit? Ze hebben geen plaats bij een christen. Het geduld moet in zijn hart wonen; men zal er ook niet een van deze kwaden vinden... De apostel Paulus waarschuwt ons: "Bedroef Gods heilige Geest niet... Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek, kortom: alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen" (Ef 4, 30-31). Als de christen aan de dwalingen en de aanvallen van onze natuur ontsnapt, als aan een woeste zee, als hij zich vestigt in de haven van Christus, in de vrede en de rust, dan moet hij in zijn hart noch de woede, noch de onenigheid toelaten. Het is hem niet toegestaan om kwaad met kwaad te vergelden (Rm 12,17), noch om haat te koesteren.

www.dagelijksevangelie.org

 

 

www.dagelijksevangelie.org

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende