17-09-17

Byzantijnse liturgie : "Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor Hem uit gaan ... om voor de Heer een volk in gereedheid te brengen" (Lc1,16-17)

border 23FDS.gif

Byzantijnse Liturgie
Grote Vespers van het feest van Johannes de Doper

Johannes de Doper.jpg

"Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor Hem uit gaan ... om voor de Heer een volk in gereedheid te brengen" (Lc1,16-17)

Vandaag komt de grote Voorloper,
voortkomend uit de onvruchtbare schoot van Elizabeth.
Hij is de grootste onder de profeten,
en geen ander is geboren zoals hij,
want hij is de lamp
die van nabij de hoogste Helderheid voorgaat
en de stem die aan het Woord vooraf gaat.
Hij leidt Christus naar de Kerk, zijn bruid,
en bereidt voor de Heer een uitverkoren volk,
zuivert het door water met het oog op de heilige Geest.

Uit Zacharias wordt deze jonge plant geboren,
de mooiste onder de woestijnzonen,
de boodschapper van het berouw,
hij die zij die dwalen, door water zuivert,
die als voorloper het bericht van de opstanding draagt
tot in het dodenverblijf,
en die bemiddelt voor onze zielen.

Vanaf de schoot van zijn moeder,
was jij, zalige Johannes de profeet
en de voorloper van Christus:
je bent opgesprongen van blijdschap
toen je de Koningin zag komen bij de dienares,
en Hem voor je droeg die de Vader verwekte
zonder moeder in eeuwigheid.
Jij die uit een onvruchtbare moeder
en een oude man bent geboren,
volgens de belofte van de Heer,
bid Hem om onze zielen in zijn medelijden op te nemen.

(Bijbelse referenties : Mt 11,11 ; Joh 5,35 ; Mt 3,3 ; Joh 3,29 ; Lc 1,17 ; 3,16 ; Mc 6,28 ; Lc 1,40 ; 1,13)

johannes de doper.jpg

tekst bijbel psalm 25 nederl.jpg

 

 

14-09-17

Simeon de nieuwe thheoloog : "Jezus raakte hem aan, en sprak: Ik wil het; word gereinigd"

border drieeenheid1.gif

Simeon de Nieuwe Theoloog (ca 949-1022), Griekse monnik
Hymne 30

symeon de nieuwe theoloog3.jpg

Simeon de nieuwe theoloog

"Jezus raakte hem aan, en sprak: Ik wil het; word gereinigd"

 

Voordat het goddelijk licht brandde, kende ik mezelf niet.
Ik zag mezelf toen in de duisternis en in de gevangenis,
opgesloten in een modderpoel,
bedekt met vuil, gewond, mijn lichaam opgezwollen...,
ik ben aan de voeten gevallen van Degene die me verlicht heeft.
En Degene die me had verlicht, raakt met zijn handen
mijn hechtingen en mijn wonden aan;
daar waar zijn hand en waar zijn vinger komt,
vallen weldra mijn hechtingen,
de wonden verdwijnen, en alle vuil.
Het vuil van mijn lichaam verdwijnt...
zodat Hij het gelijk aan zijn goddelijke hand maakt.
Merkwaardig wonder: mijn vlees, mijn ziel en mijn lichaam
nemen deel aan de goddelijke heerlijkheid.

Vanaf mijn reiniging en de bevrijding van mijn hechtingen,
is Hij het die me een goddelijke hand reikt,
Hij trekt me geheel uit de modderpoel,
Hij omhelst mij, Hij werpt zich om mijn nek,
Hij bedekt me met kussen (Lc 15,20).
En ik, die totaal uitgeput was
en die al kracht had verloren,
wordt door Hem op de schouders genomen (Lc 15,5),
en Hij neemt me mee uit mijn hel...

Het is het licht dat me meeneemt en me ondersteunt;
ze neemt me mee naar een groot licht...
Hij laat me schouwen door welke vreemde omvorming
Hij mij heeft omgevormd (Gn 2,7)
en mij aan de vergankelijkheid heeft onttrokken.
Hij heeft mij de gave van een onsterfelijk leven gegeven
en heeft mij bekleed met een onsterfelijk en lichtend kleed
en heeft mij sandalen, een ring en een kroon gegeven
die onvergankelijk en onsterfelijk zijn (Lc 15,22).

www.dagelijksevangelie.org

 

Jezus Maria en engelen.jpg

tekst bijbel nederlands27n.jpg

1-Joh-217-230x230.jpg

05-09-17

. Johannes Chrysostomus : Overweging over het woord 'kerkhof'en over het kruis

border XC NIKA.gif

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407), priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar

chrysostomos47.jpg

Overweging over het woord 'kerkhof'en over het kruis
De bevrijding van de gevangenen

 

Op die dag is Jezus Christus gekomen en heeft de afgronden van de hel overwonnen. Op die dag "heeft Hij de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendels in stukken geslagen", zoals Jesaja dat zegt (45,2). Let hier op de uitdrukkingen. Hij zegt niet dat Hij de koperen deuren "heeft geopend" en ook niet dat Hij ze heeft weggehaald, maar dat Hij ze heeft "gebroken", om te laten weten dat er geen gevangenis meer is, om zo te zeggen dat Jezus die dag de gevangenen bevrijd heeft. Een gevangenis waarin geen deuren en geen sloten meer zijn, kan geen gevangenen meer vasthouden. Die deuren heeft Christus gebroken, wie kan ze herstellen? De grendels heeft Hij in stukken geslagen, wie van de mensen kan ze weer terugzetten?

Als de prinsen van de wereld hun gevangenen vrijlaten door genade-brieven te sturen, laten ze de deuren evenals de bewakers van de gevangenis bestaan, door aan hen die er uitkomen te laten zien, dat zij of anderen er weer in kunnen belanden. Christus handelt niet op deze wijze. Door de koperen deuren te breken, toont Hij dat er geen gevangenis meer is en ook geen dood.

Waarom spreekt men van 'koperen' deuren? Omdat de dood meedogenloos, inflexibel en hard als een diamant is. Nooit in alle eeuwen voor Christus had een gevangene eruit kunnen ontsnappen, tot aan de dag waarop de Almachtige uit de hemel afdaalde naar de afgronden om de slachtoffers uit de afgronden te trekken.

www.dagelijksevangelie.org

 

chrysostomos vasten.jpg

 

tekst Johannes Chrysostomos.jpg

 

tekst bijbel psalmen 247.jpg

03-09-17

H. Gregorius van Nyssa : "Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien"

logo.gif

H. Gregorius van Nyssa (ca. 335-395), monnik en bisschop
Homilie 6 over de Zaligsprekingen; PG 44,1269

Gregorius van Nyssa2.jpg

Gregorius van Nyssa

"Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien"

De gezondheid van het lichaam is iets goeds voor het menselijk leven. Welnu, men is niet alleen gelukkig om de definitie van gezondheid te kennen, maar ook om in goede gezondheid te leven... De Heer Jezus zegt niet dat men gelukkig is om iets te weten over God, maar dat men gelukkig is als men Hem in zichzelf bezit. Immers "zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien" (Mt 5,8). Hij zegt hiermee niet dat God zich laat zien door iemand die de blik van zijn ziel heeft gezuiverd...; een ander woord drukt dat duidelijker uit: "Het Koninkrijk van God is in u" (Lc 17,21). Dit onderricht zij ons nu: wie zijn hart gezuiverd heeft van elk schepsel en alle ontregelende hechtingen, ziet het beeld van de goddelijke natuur in zijn eigen schoonheid...

Er is in jou, in zekere mate, een vermogen om God te zien. Degene die je gevormd heeft, heeft een enorme kracht in jouw wezen gelegd. Toen God je schiep heeft Hij in jou de schaduw van zijn eigen goedheid afgedrukt, zoals men de afdruk van een stempel in was drukt. Maar de zonde heeft deze afdruk van God verborgen; ze is verborgen onder het vuil. Als door een poging tot volmaakt leven, jij het vuil dat aan je hart gehecht zit, zuivert, dan zal de goddelijke schoonheid opnieuw in je stralen. Zoals een stuk ijzer, dat van de roest is ontdaan in de zon schittert, zo zal ook de innerlijke mens, die de Heer "hart" noemt, gelijkenis naar zijn voorbeeld vinden als hij de roestvlekken verwijdert, die zijn schoonheid aantast...

www.dagelijksevangelie.org

tekst Gregorius van Nyssa.jpg

 

tekst bijbel spreuken nederlandds.jpg

 

 

29-08-17

Columbanus : “Door de zee heen voerde uw weg, door oneindige wateren uw pad. Uw voetsporen bleven onkenbaar” (Ps 77,20)

border fffff.gif

H. Colombanus (563-615), monnik en stichter van kloosters
Geestelijke instructies 1, Het geloof, 3-5

columbanus.jpg

 


“Door de zee heen voerde uw weg, door oneindige wateren uw pad. Uw voetsporen bleven onkenbaar” (Ps 77,20)

God is overal, volledig en onbegrensd. En overal is Hij nabij, Hij die zelf zegt: “Ben Ik alleen een God die in de nabijheid is; ben ik ook niet een God die ver weg is?” (Jer 23,23) De God die wij zoeken bevindt zich niet ver van ons verwijderd. Hij is onder ons. Hij woont binnen in ons, zoals de ziel in het lichaam, zolang wij zijn levende ledematen zijn, niet gestorven aan onze zonden (vgl. 1Kor 6,15)… Onder deze voorwaarden leeft Hij waarachtig in ons, Hij die gezegd heeft: “Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan” (Lev 26,11; 2Kor 6,16). Zoals Hij ons de genade schenkt in ons te wonen, zo zijn wij waarachtig bezield door Hem, als zijn levende ledematen. “Want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn” (Hand 17,28).

Maar wie zal Hem kunnen volgen naar de hoogste hoogten van zijn onuitsprekelijke en onvatbare Zijn? Wie zal de diepten van God kunnen peilen? Wie zal het aandurven de eeuwige bron van het heelal te zoeken? Wie zal zich erop beroemen de oneindige God te kennen, die alles vervult en alles omvat, alles doordringt en aan alles voorbij gaat, alles omhelst en aan alles ontsnapt, “Hij, die niemand ooit gezien heeft” (Joh 1,18) zoals Hij is? Dat niemand denke door te kunnen dringen tot de ondoordringbare diepten van God, tot het wat, hoe en waarom van zijn wezen, dat benoemd, onderzocht, noch onthuld kan worden. Geloof in alle eenvoud maar met kracht, dat God is en dat Hij altijd zijn zal zoals Hij altijd al was, want God is immer onveranderlijk.

 

Tekst bijbel psalmen nederlands.jpg

 

1-Petrus-56-230x230.jpg

20-08-17

Bijbelteksten

border VDVC.jpg

BIJBELTEKSTEN

 

tekst bijbel Jesaja nederlands.jpg

 

tekst21.jpg

tekst951.jpg

 

8b44b75b6bc7a372d19786fe647f3241.jpg

15-08-17

Germanus van Constantinopel : "Met ziel en lichaam naar de heerlijkheid van de hemel opgestegen"

border ppppp.gif

H. Germanus van Constantinopel (?-733), bisschop
Homilie voor het ontslapen van de Moeder Gods ; PG 98, 346

 

germanus5-de-constantinople.jpg

Germanus van Constantinopel

"Met ziel en lichaam naar de heerlijkheid van de hemel opgestegen" (Feestgebed)

Levende Tempel van de goddelijke heilige eniggeboren Zoon, Moeder van God, werkelijk, ik zeg het opnieuw, uw hemelopneming heeft u op geen enkele wijze verwijderd van de christenen. U leeft in onvergankelijkheid en toch blijft u niet ver van de vergankelijke wereld; integendeel, u bent hen nabij die u aanroepen en zij die u met geloof zoeken, vinden u. Zo blijft ook uw geest altijd sterk en levend en is uw lichaam onsterfelijk. Hoe zou immers de ontbinding van uw vlees u kunnen verminderen tot as en stof, u hebt de mens van de ondergang door de dood gered door de menswording van uw Zoon?...

Een kind zoekt en verlangt naar zijn moeder, en de moeder houdt ervan om met haar kind te leven: zo had u ook in uw hart een moederlijke liefde voor uw Zoon en voor uw God, u zou normaliter moeten kunnen terugkeren naar Hem, en God - door zijn liefde voor zijn kinderen tot u- moest u wel toestaan om in zijn staat te kunnen delen. Zo bent u, dood voor de eindige dingen, geëmigreerd naar de onvergankelijke verblijven van de eeuwigheid, waar God verblijft met wie u voortaan het leven deelt...

U bent lichamelijk zijn verblijfplaats geweest; en nu is Hij voor u de rustplaats geworden. "Dit is mijn rustplaats voor immer", zei Hij (Ps 132,14). Deze rustplaats is het vlees waarmee Hij bekleed werd in u, Moeder van God, het vlees aangenomen te hebben, waarin, zo geloven wij, Hij zich aan de huidige wereld heeft getoond en zich in de komende wereld zal tonen, als Hij de levenden en de doden zal komen oordelen. Aangezien u het verblijf bent van zijn eeuwige rust, heeft Hij de vergankelijkheid weggehaald en het met zich meegenomen, omdat Hij u in zijn tegenwoordigheid en in zijn affectie wilde bewaren. Daarom schenkt Hij u alles wat u Hem vraagt, als een moeder die zorgzaam voor haar kinderen is; alles wat u wenst, zal Hij vervullen met zijn goddelijke kracht, Hij is voor eeuwig gezegend.

 

20.jpg

11-08-17

psalmen over de liefde

border (n(h.jpg

 

1-johannes-3-16.jpg

1-johannes-4-16.jpg

 

border 63DX.gif

06-08-17

Macarios van Egypte : de vijand heeft dit gedaan

border  e5e42.jpg

Homilie toegekend aan H. Macarius van Egypte (? - 390), monnik
Geestelijke Homiliën, n° 51

 

Macarios van Egypte1.jpg"De vijand heeft dit gedaan"

Ik schrijf u, geliefde broeders en zusters, opdat u weet dat sinds de dag dat Adam geschapen is tot aan het einde der wereld, het Kwaad, zonder rust te nemen, oorlog zal voeren tegen de heiligen. (Ap 13,7)... Zij die er rekening mee houden, dat de vernietiger van de zielen samen met hen in hun lichaam woont, heel dicht bij hun ziel, zijn toch niet zo talrijk. Ze worden beproefd, en er is niemand op aarde die hen kan troosten. Daarom kijken ze naar de hemel, en hebben daar hun verwachting om daarvandaan iets in hun innerlijk te ontvangen. Door die kracht zullen ze, dankzij de wapenrusting van de Heilige Geest (Ef 6,13), overwinnen. Ze ontvangen inderdaad uit de hemel een kracht, die verborgen blijft voor hun lichamelijke ogen. Zovele malen als ze God met heel hun hart zoeken, komt ook de kracht van God hun in het geheim te hulp, op elk moment ... Juist omdat ze van hun zwakte overtuigd zijn, omdat ze niet in staat zijn te winnen en omdat ze vurig om de wapenrusting van God vragen en zo bekleed worden voor de strijd met de uitrusting van de Heilige Geest (Ef 6,13), worden ze overwinnaars.

Weet dus, geliefde broeders en zusters, dat in allen die hun ziel voorbereid hebben om een goede aarde te worden voor het hemelse zaad, de vijand zich haast om er zijn onkruid in te zaaien... Weet ook dat zij die de Heer niet met geheel hun hart zoeken, niet op zo'n duidelijke wijze beproefd worden door Satan; dan probeert hij meer in het verborgene door listigheden om hen ver van God te brengen.

Maar nu, broeders en zusters, weest moedig en vreest niets. Laat u niet bang maken door verbeeldingen, die door de vijand worden opgeroepen. Lever u in gebed niet uit aan een verwarrende onrust door misplaatste uitroepen te vermeerderen, maar ontvang de genade van God door diep berouw... Weest moedig, troost u, houdt vol, zorgt voor uw zielen, volhardt met ijver in het gebed... Want allen die werkelijk God zoeken, ontvangen een goddelijke kracht in hun ziel, en door die hemelse zalving te ontvangen, zullen zij allen in zichzelf de smaak en de zoetheid van de komende wereld voelen. Dat de vrede van de Heer, die met alle heilige vaders was en hen heeft behoed tegen elke verleiding, ook bij u blijft.

www.dagelijksevangelie.org

 

Makarios van Egypte.jpg

Macarios van Egypte.jpg

 

 

03-08-17

Chrysologus Petrus : Het vasten van de vrienden van de Bruidegom

border YYY.jpg

H. Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna en kerkleraar
Sermon 31

Chrysologus Petrus2.jpg

 

Het vasten van de vrienden van de Bruidegom

 

“Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?” ... Waarom? Omdat voor u het vasten een zaak van de wet is en niet een spontane gave. Op zichzelf heeft het vasten geen waarde, wat telt is het verlangen van degene die vast. Wat voor voordeel denkt u eruit te trekken, u die verplicht en geforceerd vast? Het vasten is een geweldige ploeg om het veld van de heiligheid te bewerken: het draait de harten om, ontwortelt het kwaad, rukt de zonde uit, begraaft de slechte eigenschappen, zaait naastenliefde; het onderhoudt de vruchtbaarheid en bereidt de oogst van de onschuld. De leerlingen van Christus zijn in het hart van dit rijpe veld van heiligheid geplaatst, ze verzamelen korenschoven met deugden, ze genieten van het brood van de nieuwe oogst: ze kunnen dus niet vasten, die is vanaf dan vervallen...

“Waarom vasten uw leerlingen niet?” De Heer antwoordt hun: “De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet vasten, zolang de bruidegom bij hen is?”... Hij die een vrouw trouwt, laat het vasten zitten, verlaat de strengheid; hij geeft zich geheel over aan de vreugde en neemt deel aan het feestmaal; hij toont zich in alles gelijkmoedig, beminnelijk en vrolijk; hij doet alles wat zijn genegenheid voor zijn bruid aanvuurt. Christus viert dan zijn bruiloft met de Kerk. Daarom aanvaardt Hij het om deel te nemen aan de maaltijden; Hij weigert de uitnodiging van hen niet. Vol met welwillendheid en liefde toont Hij zich menselijk, benaderbaar en vriendelijk. Hij wilde de mens met God verenigen, en van zijn gezellen leden van de goddelijke familie maken.

bron : www.dagelijksevangelie.org

 

chrysologus Petrus4.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende