17-11-17

Waarom staat u hier de hele dag werkeloos?"

border 8DS.jpg

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar
Overwegingen over het Evangelie, nr. 19

 

Gregorius de Grote paus van Rome.jpg

Gregorius de Grote

 

"Waarom staat u hier de hele dag werkeloos?"

Wij kunnen de verschillende uren van de dag onderverdelen volgens de periodes van het leven van een mens. De vroege ochtend is de kindertijd van onze intelligentie. Het derde uur kan begrepen worden als de adolescentie, want de zon komt dan al omhoog, en de ijver van de jongeren begint zich daar te verwarmen. Het zesde uur is de periode van de volwassenheid: de zon staat daar als op zijn hoogtepunt, aangezien de mens dan in de volheid van zijn kracht is. Het negende uur duidt op de ouderdom, waar de zon neerdaalt vanaf het hoogste punt aan de hemel, omdat de ijver van de rijpere leeftijd bekoelt. Uiteindelijk is het elfde uur de periode die men hoge ouderdom noemt... Omdat sommigen vanaf hun kindertijd in een eerlijk leven geleid zijn, anderen vanaf de adolescentie, anderen vanaf een rijpere leeftijd en anderen in hun ouderdom, weer anderen tenslotte vanaf een zeer hoge ouderdom, is het net als ze naar de wijngaard geroepen zijn op verschillende uren van de dag.

Onderzoek, broeders en zusters, uw eigen wijze van leven en zie of u bent begonnen om te handelen als arbeiders van God. Denk goed na, en zie of u werkt in de wijngaard van de Heer... Hij die het leven voor de Heer verwaarloosd heeft tot aan zijn hoge leeftijd, is als een arbeider die tot aan het elfde uur werkeloos is gebleven... “Waarom bent u daar de hele dag zonder iets te doen?” Het is alsof men duidelijk zegt: “Als u niet hebt willen leven voor God in uw jeugd en uw volwassenheid, heb dan tenminste berouw op uw hoge leeftijd... Kom toch op de weg van het leven”.

www.dagelijksevangelie.org

 

852 tekst.jpg

 

1-Petrus-56-230x230.jpg

 

1-Joh-217-230x230.jpg

5f53766e7ba9cf7319e1569d7218af30.jpg

14-11-17

heiligenleven : Eucherius van Lyon

border engel5.gif

eucherius van lyon.jpg

Heilige Eucherius

 

H. Eucherius (? - ca. 450), bisschop van Lyon
Lofrede op de woestijn

 

 

"Hij ging heen, en begaf Hij Zich naar een eenzame plaats"

 

Kan men niet redelijkerwijze aannemen dat de woestijn de onbegrensde tempel van onze God is? Want Degene die in de stilte leeft, moet het zeker aangetrokken worden door teruggetrokken plaatsen. Daar heeft Hij zich vaker getoond aan zijn heiligen; dankzij de eenzaamheid heeft Hij mensen willen ontmoeten.

Mozes heeft met een lichtend gelaat, God in de woestijn gezien... Daar begon hij vertrouwelijk met God te spreken; hij wisselde woorden uit; hij onderhield zich met de hemelse Meester zoals de mens de gewoonte heeft om zich met zijn gelijke te onderhouden. Daar ontvangt hij de krachtige staf om wonderen mee te doen; en na in de woestijn gekomen te zijn als schaapsherder, verlaat hij de woestijn als herder van mensen (Ex 3; 33,11; 34).

Zoekt het volk van God niet op dezelfde wijze afgelegen oorden, als het uit Egypte en van de wereldse werken bevrijd moet worden, en vlucht het niet in eenzaamheid? Ja, in de woestijn nadert het volk God, die het uit de slavernij heeft bevrijd... En de Heer maakte zich tot Gids van zijn volk om het door de woestijn te leiden. Onderweg plaatste Hij dag en nacht een kolom, vurige vlammen of een lichtende wolk, als teken uit de hemel... De kinderen van Israël verkregen het dus om de troon van God te zien en om zijn stem te horen, terwijl ze in de woestijn leefden...

www.dagelijksevangelie.org

tekst tegel11.jpg

 

tekst tegel 9.jpg

 

tekst Porphirios25.jpg

 

tekst antonius de grote2.jpg

 

08-11-17

Basilios de Grote God roept ons voortdurend om ons te bekeren:

border 5467.gif

H. Basilius (ca 330-379), monnik en bisschop van Caesarea in Cappadocië, kerkleraar
Proloog op de Grote Regel

 

Basilios de Grote14.jpg

Basilios de Grote

 

 God roept ons voortdurend om ons te bekeren

 

 

 Broeders en zusters, laten we niet onbezorgd en slap blijven ; laten we niet steeds gemakkelijk dingen naar morgen of nog later verzetten, laten we ons aan het werk zetten. “Dit is de gunstige tijd, zegt de apostel Paulus, nu is het de dag van het heil” (2Kor 6,2). Nu is het de tijd van het berouw, later zal het de tijd van de beloning zijn; nu is het de tijd van de volharding, er komt een dag van troost. Nu wil God hen te hulp komen die zich van het kwaad afkeren; later zal Hij de daden, woorden en gedachten van de mensen beoordelen. Nu kunnen we nog profiteren van zijn geduld; wij zullen de gerechtigheid van zijn oordelen bij de verrijzenis kennen, wanneer wij allen zullen ontvangen naar onze werken.

Tot wanneer stellen wij het uit om Christus te gehoorzamen, Hij roept ons naar het koninkrijk der hemelen? Maken wij onszelf niet rein? Besluiten wij niet om onze gewone manier van leven te verlaten om het Evangelie ten diepste te volgen?

De heilige Servatius (Aravatus, Sabbatius, Servaas), bisschop van Tongeren, na de heilige Maternus. Zijn afkomst is geheel onbekend, maar later werd verhaald dat hij uit Armenië of uit Syrië afkomstig zou zijn, en na een wilde jeugd zich had bekeerd. Na een bedevaart naar het Heilig Land werd hij priester gewijd en als missionaris naar Gallië gezonden. Rond 335 was hij bisschop van Tongeren. Hij nam deel aan het Concilie van Keulen in 346, en gaf getuigenis tegen de ariaansgezinde bisschop van Keulen:
Ik weet volkomen zeker wat deze valse bisschop leert; ik weet het niet van horen-zeggen, maar doordat ik het met mijn eigen oren heb gehoord. Omdat onze diocesen aan elkaar grenzen, heb ik vaak met hem gedisputeerd wanneer hij de Godheid van Jezus Christus loochende. Dat heb ik gedaan, zowel onder vier ogen als in het openbaar, in de aanwezigheid van Athanasios, bisschop van Alexandrië. Mij advies luidt: hij mag niet langer een christen bisschop zijn, en zij die in gemeenschap met hem blijven, kunnen niet langer als christenen beschouwd worden.
Servatius had de heilige Athanasios tijdens diens ballingschap met grote eer ontvangen, en zich volledig achter hem gesteld. Hij had hem ook vergezeld tijdens diens ballingschap in Trier van 336 tot 338, Ook op het concilie van Sardica in 347, en dat van Rimini in 359, was Servatius een der voornaamste bestrijders van de Arianen. Toen Tongeren door de duitse Hunnen werd bedreigd, bracht Servatius de bisschopszetel over naar de vesting Maastricht, waar hij op deze dag, Pinkstermaandag, gestorven is in 384.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst Basilios de Grote.jpg

 

tekst bijbel spreuken nederlandds.jpg

 

tekst bijbel romeinen853.jpg

01-11-17

Paulinus van Nola : “Hij neme zijn kruis op zich en volge Mij”

border 4040.gif

H. Paulinus van Nola (355-431), bisschop
Brief 38, 3-4.6 ; PL 61, 359

Paulinus van Nola (2).jpg

“Hij neme zijn kruis op zich en volge Mij”

Om het mysterievolle plan van zijn liefde ten uitvoer te brengen, heeft de Heer de gestalte van een dienstknecht aangenomen en heeft Hij zich uit vrije wil vernederd tot de dood aan het kruis (vgl Fil 2,8). Middels deze zichtbare vernedering heeft Hij onze verheffing tot in de hemel bewerkt, die innerlijk en onzichtbaar is. Ziet hoe diep wij in den beginne gevallen waren; en begrijp goed dat door Gods’ eeuwige plan van wijsheid en liefde ons het leven teruggegeven is. Met Adam waren wij door hoogmoed gevallen; daarom vernederen wij ons in Christus om deze oude schuld, door een tegengestelde deugdzame daad, te vereffenen. Wij hebben de Heer vertoornd met onze hoogmoed, nu behagen wij Hem met onze nederigheid.

Verheugen wij ons, roemen wij ons in de Heer die zijn strijd en overwinning tot de onze heeft gemaakt wanneer Hij zegt: “Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh 16,33). Hij, de onzichtbare, zal strijden voor ons en in ons overwinnen. “Nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen” (Joh 12,31), want als hij niet verjaagd is uit de wereld, waar hij overal tegenwoordig is, dan toch uit de harten der mensen: wanneer geloof bij ons binnentreedt wordt hij verstoten, om plaats te maken voor Christus wiens aanwezigheid de zonde buitensluit.

Dat redenaars hun welsprekendheid voor zich houden, filosofen hun wijsheid, koningen hun koninkrijken. Voor ons is Christus de glorie, de rijkdom en het koninkrijk. Voor ons is de dwaasheid van het evangelie wijsheid; voor ons is kracht, de zwakheid van het vlees; en roem, de schande van het kruis (1Kor 1,18-23).

www.dagelijksevangelie.org

 

Paulinus van Nola tekst.jpg

 

St.Theophan the recluse.jpg

 

tekst johannes-14-23.jpg

 

tekst engels porfyrios.jpg

26-10-17

Isaak de Syriër : "Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te brengen"

border a en o.gif

Izaak de Syriër (7e eeuw)
monnik nabij Mossoel
Ascetische overwegingen, 1ste serie, nr.2

 

Isaak de syriër5.jpg

Isaak de Syrier

"Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te brengen"

Doe jezelf geweld aan (cf Mt 11,12), doe moeite om de nederigheid van Christus na te volgen, zodat het vuur dat Hij in je heeft geworpen, steeds meer zal opvlammen. Dat vuur waardoor al die impulsen van deze wereld verteerd worden, die de nieuwe mens vernietigen en de verblijven van de heilige en machtige Heer besmeuren. Ik bevestig met Paulus dat “wij de tempel van God zijn” (2Kor 6,16). Laten we zijn tempel reinigen, zoals “Hijzelf rein is” (1Joh 3,3), opdat Hij verlangt om er te wonen; laten we Hem heiligen, zoals Hijzelf heilig is (1P1,16); laten we ons versieren met goede en waardige werken.
Laten we de tempel van de rust vullen met zijn wil, als met parfum, door het zuivere gebed, het gebed van het hart, dat onmogelijk te verwerven is als men zich overgeeft aan de voortdurende impulsen van deze wereld. Dan zal de wolk van zijn heerlijkheid je ziel bedekken, en het licht van zijn grootheid zal in je hart schitteren (cf 1Kon 8,10). Allen die wonen in het huis van de Heer zullen met vreugde vervuld zijn en zullen zich verheugen. Maar de arroganten en de laaghartigen zullen verdwijnen in de vlam van de heilige Geest.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst Isaak de Syrier.jpg

 

tekst engels isaak de syrier.jpg

Isaak de Syriër.jpg

tekst bijbel psalm 25 nederl.jpg

19-10-17

Maximiliaan van Turijn : “Aan hen die zijn zoals zij, behoort het Rijk der hemelen”

border04010101.gif

 

H. Maximilianus van Turijn (?-ca. 420), bisschop
Homilie 58, over Pasen ; PL 57, 363

 

“Aan hen die zijn zoals zij, behoort het Rijk der hemelen”

 

maximiliaan van Turijn.jpg

Maximiliaan van Turijn

Wat een prachtig en bewonderingswaardig geschenk heeft God ons bereid, mijn broeders [en zusters]! In zijn Paasmysterie …, door de opstanding van Christus, wordt wie gisteren wegkwijnde in zonde, herboren in de onschuld van de allerkleinsten. In zijn eenvoud omarmt Christus de kinderlijkheid. Het kind is zonder wrok, kent geen bedrog, waagt het niet te slaan. Evenzo trekt de christen, die kind geworden is, zich niets aan van beledigingen, hij verdedigt zich niet als men hem besteelt, hij slaat niet terug als hij geslagen wordt. De Heer vraagt hem zelfs om te bidden voor zijn vijanden, om hemd en mantel af te staan aan dieven, om de andere wang toe te keren (Mt 5,39v).

Deze kinderlijkheid van Christus overstijgt de simpele menselijke kinderlijkheid. Deze laatste kent geen zonde, de eerste heeft er afkeer van. De laatste heeft zijn onschuld te danken aan zijn kwetsbaarheid, de eerste aan zijn deugdzaamheid. Hij verdient zelfs nog meer lofprijzing: zijn haat voor het kwaad komt voort uit zijn wil, niet uit zijn hulpeloosheid… Natuurlijk, je ontmoet kinderen met de wijsheid van een ouderling, en de onschuld van de jeugd vind je bij personen op leeftijd. En de juiste en ware liefde kan jongeren tot volwassenen maken, want, zegt de profeet: “Het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet afgemeten naar het aantal jaren, … maar naar verstandigheid”. (Wijsh 4,8) Maar toch zegt de Heer tot de reeds volwassen apostelen: “Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan” (Mt 18,3). Hij stuurt hen terug naar de bron van hun leven; Hij moedigt hen aan om hun kinderlijkheid weer te hervinden, opdat deze mannen, wiens krachten al aan het afnemen zijn, herboren worden in de onschuld van hun hart. “Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan” (Joh 3,5).

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst bijbel psalm 90.png

 

 

5f3591807a06667729f5542d1e348824.jpg

 

11df055a928cdbc2e39671c0efb84d07.jpg

 

tekst dankbaar zijn.jpg

11-10-17

Barnabas : Christus roept ons op de weg te kiezen die lijdt naar zijn Koninkrijk (Mt 7,13)

border 76UA.gif

 

Epistel toegekend aan Barnabas (ca 130)
§19

Barnabas.jpg

Christus roept ons op de weg te kiezen die lijdt naar zijn Koninkrijk (Mt 7,13)

Er bestaan twee wegen van leren en handelen: die van het licht en die van het duister. Het verschil tussen deze twee is groot. Op de ene zijn de engelen van God, dragers van het licht, geposteerd, op de andere de engelen van de duivel.

Zie hier de weg van het licht. Wie deze weg wil gaan tot het beoogde doel, zal volledig toegewijd moeten zijn aan zijn opdracht. En dit is de kennis die ons gegeven is om deze weg te gaan: Gij zult Hem liefhebben die u geschapen heeft, gij zult Hem vrezen die u gevormd heeft, gij zult Hem eren die u ontrukt heeft uit de dood, gij zult eenvoudig van hart zijn en rijk van geest. Gij zult u niet verbinden met hen die de weg gaan die ten dode voert… Gij zult uzelf niet verhogen maar immer nederig zijn. Gij zult u nergens op beroepen. Gij zult over uw naasten geen roddels verspreiden… Gij zult anderen niet aanvaardbaar maken door hun fouten over te nemen. Gij zult zachtmoedig en geduldig zijn, en gij zult in angst zijn voor de woorden die u gehoord heeft. Gij zult geen haat koesteren jegens uw broeder.

Gij zult u niet afvragen wat morgen brengen zal. Gij zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Gij zult uw naaste liefhebben boven uw eigen leven. Gij zult geen abortus plegen en pasgeborenen niet ombrengen… Gij zult al hetgeen gebeurt in uw leven ontvangen als daden van goedheid, wetend dat niets gebeurt buiten God om.

Gij zult alles delen met uw naaste, zonder iets uw eigendom te noemen, (Hand 4,32) want zo gij samen deel hebt aan het onvergankelijk goede, hoeveel te meer dan aan het vergankelijke… Gij zult het kwaad haten tot het einde toe. Gij zult rechtvaardig oordelen. Gij zult geen verdeeldheid zaaien maar vrede herstellen en tegenstanders verzoenen. Gij zult uw zonden biechten. Gij zult niet met een slecht geweten ter gebedsdienst gaan.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst bijbel Kollossenzen.jpg

pasen_78.jpg

 

tekst5557.jpg

orthodox is a life you live.jpg

 

28-09-17

Johannes van Damascus : Uw geboorte, moeder van God..

border Christus panto.gif

H. Johannes van Damascus (ca 675-749), monnik, theoloog, Kerkleraar
Homilie over de Geboorte van de Maagd

 

johannes van Damascus65.jpg

Joh. van Damascus

"Uw geboorte, maagdelijke Moeder van God, heeft vreugde verkondigd aan de gehele wereld, want vanuit u is de Zon van gerechtigheid opgegaan" (Openingsantifoon)

Vandaag verschijnt een maagdelijke poort, door haar moet God, die voorbij alle wezens is, ‘lichamelijk’ ter wereld komen, volgens de uitdrukking van Paulus (He 1,6; Kol 2,9). Vandaag ontspruit uit de stam van Jesse een twijg (Jes 11,1), van waaruit een bloem die door zijn natuur verenigd is met de goddelijkheid, zal openbloeien voor de wereld. Vandaag is een hemel op aarde gevormd vanuit de aardse natuur, door Degene die vroeger het firmament solide maakte door het te scheiden van de wateren en deze op te heffen tot in de hoogten. Maar het is een veel verrassender hemel dan de eerste, want Degene die in de eerste hemel de zon schiep, is zelf als een Zon van Gerechtigheid opgegaan aan die nieuwe hemel (Mal 3,20)… Het eeuwige licht, geboren vóór de eeuwen van het eeuwige licht, het niet-materiële en onlichamelijke wezen neemt een lichaam aan door deze vrouw, en als een bruidegom komt Hij uit de bruidskamer (Ps 19,6)…

Vandaag “heeft de zoon van de timmerman” (Mat 13,55), het overal actieve Woord van Hem, die alles door de machtige arm van God gedaan heeft..., een levende ladder gemaakt, waarvan de basis op aarde geplant is en waarvan de top tot in de hemelen gaat. Op haar rust God, zij is het waarvan Jacob het beeld heeft aanschouwd (Gn 28,12), door haar is God in zijn onveranderlijkheid afgedaald, of liever, heeft Hij zich met welwillendheid neergebogen, en zo “is Hij op aarde zichtbaar geworden en heeft met de mensen gesproken” (Bar 3,38). Want de symbolen vertegenwoordigen zijn komst hier beneden, zijn nederdaling uit pure genade, zijn aardse bestaan, de ware kennis die Hij van zichzelf geeft aan hen die op aarde zijn. De geestelijke ladder, de Maagd, is op aarde geplant in de aarde, want haar oorsprong is van de aarde, maar haar hoofd gaat tot in de hemel… Door haar en door de Heilige Geest is "het Woord vlees geworden en het heeft onder ons gewoond” (Joh 1,14). Door haar en door de Heilige Geest wordt de eenheid van God met de mensen volbracht.

www.dagelijksevangelie.org

 

geboorte van Maria.jpg

Isaak de Syrier : Wie zich vernedert zal verheven worden

border 22QQ.jpg

Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Overweging 58, 1ste serie

 

Isaak de Syriër58.jpg

 

"Wie zich vernedert, zal verheven worden"

Er is een nederigheid die komt van de vrees voor God, en er is een nederigheid die van God zelf komt. Je hebt degene die nederig is omdat hij God vreest en iemand die nederig is omdat hij de vreugde kent. De ene, die nederig is omdat hij God vreest, ontvangt zachtheid in zijn lichaam, evenwicht in zijn gevoel en een voortdurend gebroken hart. De ander, die nederig is omdat hij de vreugde kent, ontvangt een grote eenvoud en een opgeheven hart dat door niets meer wordt tegengehouden.

26-09-17

Augustinus : “Ik wil liever barmhartigheid dan offers”

border kruisje (2).gif

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar
Commentaar op de eerste brief van Johannes, § 8,10

 

augustinus57.jpg

Augustinus

 

“Ik wil liever barmhartigheid dan offers”

Wanneer je je vijand liefhebt, wens je dat hij je broeder was. Niet om wat hij is heb je hem lief, maar om wat je wil dat hij zou zijn. Stellen wij ons onbewerkt eikenhout voor. Een kundig beeldhouwer ziet dit hout, gekapt in het bos; het hout bevalt hem. Ik weet niet wat hij er van maken wil, maar het is niet opdat het blijft wat het nu is, dat het hout de kunstenaar bevalt. Zijn kunstzinnigheid laat hem zien wat het hout zou kunnen worden. Zijn liefde gaat niet uit naar het ruwe hout, hij houdt van wat hij daaruit zou kunnen maken, niet van het ruwe hout.

Op deze wijze had God ons lief toen we nog zondaars waren. Hij zei dan ook: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken”. Heeft Hij ons liefgehad als zondaars, opdat wij zondaars zouden blijven? De goddelijke beeldhouwer zag ons als ruw hout, afkomstig uit het bos maar wat Hij heeft gezien is het beeldhouwwerk dat Hij daaruit maken kon, niet het hout uit het bos.

Zo ook jij: je ziet jouw vijand zich tegenover jou opstellen, je bestoken met bijtende woorden, je ruw beledigen, je met zijn haat vervolgen. Maar jij hebt alleen oog voor het feit dat hij een mens is. Je ziet alles wat hij jou heeft aangedaan, én je ziet dat hij door God geschapen is. Dat hij mens is, is het werk van God. De haat die hij jou toedraagt, is het werk van hemzelf. En wat zeg je tot jezelf? “Heer wees hem genadig, vergeef hem zijn zonden, schenk hem ontzag voor U, verander hem.” Niet om wat hij is heb je hem lief, maar om wat je wil dat hij zal zijn. Dus, als je je vijand liefhebt, dan heb je je broeder lief.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst Augustinus.jpg

Augustinus TEKST.jpg

augustinus45.jpg

 

tekst55578.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende