17-05-17

cyprianos : Vragen in naam van Jezus

124d1898bc5b16b31b8594c0838cf685.jpg

H. Cyprianus (ca. 200-258), bisschop van Carthago en martelaar
Gebed van de Heer 2,3  

 

Vragen in naam van Jezus

 

Cyprian heilige.jpgOnder de vele heilzame vermaningen en goddelijke voorschriften, waarmee de Heer zijn volk liefdevol leidt naar zijn heilsbestemming heeft Hijzelf ook een voorbeeld van gebed gegeven. Zelf heeft Hij ons aangemaand en onderwezen wat wij moeten bidden. Hij die ons deed leven, leerde ons ook bidden, met dezelfde mildheid waarmee Hij ook zijn andere gaven heeft willen delen. Zo kunnen wij, als wij tot de Vader spreken met het verzoek en het gebed dat de Zoon ons heeft geleerd, gemakkelijker gehoor vinden.. Vroeger had Hij al gezegd dat het uur ging komen waarop de ware aanbidders de Vader zouden aanbidden in geest en waarheid (Joh 4,24), en die belofte van toen heeft Hij vervuld. Zo kunnen wij die door zijn heiligmaking Geest en waarheid ontvangen hebben, door zijn onderrichting ook waarachtig en geestelijk bidden.

Welk gebed immers kan geestelijker zijn dan het gebed dat ons door Christus is gegeven, door wie ons ook de Heilige Geest is gezonden? Welk gebed is waarachtiger bij de Vader, dan het gebed dat door de Zoon die de waarheid zelf is, door zijn eigen mond is uitgesproken?

Laat ons daarom bidden, geliefde zusters en broeders, zoals de goddelijke Meester het heeft geleerd. Een welkom en vertrouwd gebed is het voor God, als wij Hem met zijn eigen woorden aanroepen, als wij het gebed van Christus tot zijn oren laten opstijgen. Laat de Vader de woorden van zijn Zoon herkennen, als wij bidden. Hij die in ons hart woont, moet ook in onze stem doorklinken. En daar wij Hem bij de Vader als voorspreker hebben voor onze zonden, laten wij daarom als wij, zondaars, voor onze fouten vergeving vragen, de woorden van onze voorspreker gebruiken. Want Hij heeft gezegd dat wat wij de Vader ook zullen vragen, Hij het ons zal geven in zijn naam (Joh 16,23).

www.dagelijksevangelie.org

border 7gE.jpg

 

 

16-05-17

Joh. van Damascus : "Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: ‘Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!’ "

2 (2).jpg

 

H. Johannes van Damascus (ca 675-749), monnik, theoloog, Kerkleraar
Triode van de Zaterdagmorgen gebeden van Lazarus, Odes 6-9

Johannes van Damascus.jpg

Joh. van Damascus

 

"Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: ‘Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!’ "

Aangezien U waarlijk God zijt, o Heer, daarom wist U over de slaap van Lazarus en heeft U die reeds voorspeld aan uw discipelen… Aangezien U, die nochtans zonder einde bent, vlees zijt geworden, komt U naar Bethanië. Waarlijk mens, huilt U om Lazarus: waarlijk God wekt U hem, door uw wil, na vier dagen op uit de dood. Heb medelijden met mij, o Heer; talrijk zijn mijn zonden. Ik smeek U, lijdt mij weg van de afgrond van het kwaad. Naar U roep ik: verhoor mijn gebed, God van mijn heil.

Huilend om uw vriend, heeft U, In uw barmhartigheid, een einde gemaakt aan de tranen van Martha en door uw vrijwillig lijden heeft U elke traan gewist van het gezicht van uw volk.
Als behoeder van het leven heeft U een dode aangeroepen alsof hij sliep. Met een woord heeft U de buik van de hel geopend en hij die U hebt opgewekt begon te zingen: “Gezegend zij de Heer, de God van onze voorvaderen” (Ezra 7,27). Wek ook mij op, verstrikt als ik ben in de banden van het kwaad, en ik zal zingen: “Gezegend zij de Heer, de God van onze voorvaderen”.

In haar erkentelijkheid brengt Maria U, o Heer, een litra nardusbalsem als een vereffening voor haar broer (Joh 12,3), en zij zingt U toe in alle eeuwigheid. Als sterveling roept U de Vader aan, als God wekt u Lazarus op. Dit is waarom wij allen tot U zingen, o Christus, tot in de eeuwen der eeuwen… U wekte Lazarus op, een dode van vier dagen; U liet hem opstaan uit zijn graf waardoor U hem tot een waarlijke getuige maakte van uw opstanding op de derde dag. U loopt, U huilt, U praat, mijn Redder, en toont ons uw menselijke natuur; maar door Lazarus op te wekken uit de dood openbaart U ons uw Goddelijke natuur. Op onuitsprekelijke wijze heeft U, o Heer mijn Redder, volgens uw dubbele natuur, met koninklijke macht, mijn redding volbracht.

www.dagelijksevangelie.org

 

Lazarus.jpg

Lazarus

10-05-17

Isaak de Syrier : ik geloof kom mijn ongeloof te hulp

border 6UEN6 (2).jpg

Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Ascetische overwegingen, 1ste serie, 72

isaak de syriër 21.jpg

"Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp"

Het geloof is de poort naar de mysteriën. Wat de ogen van het lichaam zijn voor de gevoelige zaken, is het geloof voor de ogen van de ziel. Daar we twee lichamelijke ogen hebben, hebben we ook twee geestelijke ogen van de ziel, zeggen de kerkvaders en een ieder heeft zijn eigen inzicht. Door één oog zien we de geheimen van de heerlijkheden van God, zoals deze verborgen is in de wezens van zijn schepping, te weten zijn kracht, zijn wijsheid, en zijn eeuwige voorzienigheid die ons omgeeft en die we begrijpen wanneer we de grootheid van de hoogte beschouwen vanwaar Hij ons leidt. Door hetzelfde oog schouwen we eveneens de hemelse orde, en de engelen, onze dienstgezellen (Ap 22,9).

Maar door het andere oog schouwen we de glorie van de heilige natuur van God, als Hij ons wil laten binnengaan in de geestelijke mysteriën en Hij de oceaan van het geloof opent voor onze intelligentie.

www.dagelijksevangelie.org

 

547821_301301746634690_961571115_n.jpg

09-05-17

Cyrillus van Alexandrië : Om de verstrooide kinderen Gods bijeen te brengen

borders1458 (2).jpg

H. Cyrillus van Alexandrië (380-444), bisschop en kerkleraar
Commentaar op de brief aan de Romeinen, 15,7

cyrillus van Alexandriê..213.jpg

Cyrillos van Alexandrië

 

"Om de verstrooide kinderen Gods bijeen te brengen

"Wij allen vormen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar" (Rom 12,5). Christus heeft ons immers door de banden van de liefde tot een eenheid gemaakt. "Want Hij is het die de twee werelden één heeft gemaakt en de scheidsmuur heeft neergehaald, door de wet der geboden met haar verordeningen te vernietigen" (Ef 2,14). Dezelfde gezindheid moeten ook wij ten opzichte van elkaar hebben, Wanneer één lid lijdt, moeten alle ledematen in het lijden delen; de één wordt geëerd, dan moeten alle delen in de vreugde (1Kor 12,26). "Aanvaard daarom elkander," zegt Paulus, "zoals Christus u in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods" (Rom 15,7) Wij zullen elkaar aanvaarden, als wij maar eensgezind willen zijn, elkaars lasten willen dragen (Gal 6,2) en de "eenheid van de Geest door de band van vrede" (Ef 4,3) willen behouden. Zo heeft God ons in Christus opgenomen. Want Johannes spreekt de waarheid wanneer hij zegt dat onze God en Vader de wereld zo heeft liefgehad dat Hij zelfs zijn Zoon voor ons heeft gegeven (Joh 3,16), Hij is immers de losprijs die voor het leven van ons allen gegeven is. Wij zijn vrijgekocht uit de dood en daardoor zijn wij van dood en zonde verlost.

Het doen van de heilsbeschikking nu maakt Paulus duidelijk, wanneer hij zegt dat Christus ter wille van de trouw een dienaar van het joodse volk is geworden (Rom 15,8). Aangezien God de voorvaderen van de joden voorzegd had dat Hij hun geslacht zou zegenen en het zo talrijk zou maken als de sterren van de hemel, is Hij in het vlees verschenen en mens geworden. Hij was zelf God, Hij was het Woord dat de hele schepping omvat en hierdoor doet bestaan; juist omdat het woord God is, verschaft het de schepselen het welzijn. Christus is in deze wereld gekomen in het vlees niet om, zoals Hij zelf zegt, "gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Mt 20,28).

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst kkkk.jpg

 

06-05-17

psalm 23

tekst psalm9.jpg

04-05-17

bezinning Mattheus 6,34

tekst bijbel456.jpg

01-05-17

Bezinning : de vriendschap met God

tekst bijbel nederl 65.jpg

30-04-17

Symeon de Nieuwe Theoloog : "Hij, die God heeft gezonden, spreekt de woorden van God"

border épa.jpg

Simeon de Nieuwe theoloog.jpg

Symeon de Nieuwe Theoloog

 

Simeon de Nieuwe Theoloog (ca 949-1022), Griekse monnik  :

 

"Hij, die God heeft gezonden, spreekt de woorden van God"

De Heer heeft tegen ons gezegd: "Doorgrond de Schrift" (Joh 5,39). Doorgrond het dus en onthoud met veel precisie en veel geloof wat de Schrift zegt. Op die wijze kent u duidelijk de wil van God en zult u in staat zijn om het goede van het kwade te onderscheiden, zonder u te vergissen, in plaats van te luisteren naar zomaar een geest en meegenomen te worden door schadelijke gedachten.

Wees er zeker van, zusters en broeders, dat niets zo gunstig voor uw heil is als het beoefenen van de goddelijke voorschriften van de Heer... We hebben altijd veel vrees, geduld en volharding in het gebed nodig, opdat ons de betekenis van een woord van de Meester geopenbaard wordt, opdat wij de grote verborgen mysteriën zullen kennen tot in de kleinste woorden, en opdat we klaar zijn om ons leven te geven voor een klein teken, een jota, van de geboden van God (cf Mt 5,18).

Want het woord van God is als een tweesnijdend zwaard (Heb 4,12) die de ziel bijsnijdt en elke begeerte en alle instincten van het vlees wegsnijdt. Nog meer dan dat wordt ze ook een brandend vuur (Jr 20,9) als ze het vuur in onze ziel oprakelt, als ze ons alle droefheden van het leven minacht en de beproevingen als vreugde beschouwt (Jac 1,2), als, tegenover de dood waar alle andere mensen beducht voor zijn, zij ons er naar laat verlangen en het leven laat omhelzen door ons het middel te geven om er te komen.

www.dagelijksevangelie.org

 

5654501d51bab6160439b066e31f7c99.jpg

26-04-17

Justinus : De eerste historische getuigenis van de christelijke doop, in Rome in het midden van de tweede eeuw

 

border tsts (2).jpg

H. Justinus (ca. 100-160), filosoof, martelaar
Eerste Apologie )

 

justinus filosoof.jpg

Justinus filosoof

 

De eerste historische getuigenis van de christelijke doop, in Rome in het midden van de tweede eeuw

 

Als wij door Christus tot nieuwe mensen zijn geschapen, wijden wij ons aan God toe. Over het verloop van deze toewijding wil ik hier handelen. Allen die met vaste overtuiging geloven in de waarheid van onze christelijke leer en verkondiging, moeten de belofte doen dat zij daarnaar willen leven. Ter voorbereiding daartoe leren wij hen door gebed en vasten God om vergeving te vragen voor hun vroegere zonden, terwijl wij met hen mee bidden en vasten. Vervolgens worden zij door ons naar een plaats gebracht waar water is. Daar worden zij in een soort wedergeboorte, zoals ook wij zelf herboren zijn, opnieuw geboren. Want in de naam van God de Vader en Heer van het heelal, en van onze Zaligmaker Jezus Christus, en van de heilige Geest ondergaan zij daar de afwassing met water.

Christus heeft immers gezegd: “Als u niet herboren wordt, kunt u het rijk der hemelen niet binnengaan”. Dit kan onmogelijk betekenen dat wie eenmaal geboren is, in de schoot van zijn moeder moet terugkeren: dat is voor iedereen duidelijk. Door de profeet Jesaja is beschreven hoe zij die gezondigd hebben en boete doen, voortaan de zonden kunnen vermijden. Aldus heeft hij gesproken: “Wast u, reinigt u! Uit mijn ogen met uw misdaden! Houdt op met kwaad doen. Leer liever het goede te doen... Kom, laat ons de zaak afhandelen, zegt God de Heer. Zouden uw zonden die als scharlaken zijn, wit kunnen worden als sneeuw? ... (Jes. 1,16v). Van de apostelen hebben wij hierbij de volgende verklaring gekregen. Bij onze natuurlijke geboorte zijn wij, buiten ons medeweten en buiten onze wil, verwekt uit menselijk zaad, door de gemeenschap van onze ouders. ... Wij willen echter geen kinderen van dwang en onwetendheid blijven, maar kinderen van vrijheid en kennis worden en vergeving verkrijgen van vroeger bedreven zonden. Daarom wordt in het doopwater over de mens die gekozen heeft voor de wedergeboorte en berouw betoont over zijn zonden, de naam van God, de Vader en Heer van het heelal, uitgesproken. Alleen deze Naam wordt gebruikt door degene die de dopeling naar het badwater leidt. Want een andere naam voor de onnoembare God kan niemand uitspreken...

Dit waterbad wordt ‘verlichting' genoemd, omdat zij die deze ervaring ondergaan, geestelijk worden verlicht. Ook in de naam van Jezus Christus die gekruisigd is onder Pontius Pilatus, en in de naam van de heilige Geest die door de profeten alles over Jezus vooraf heeft verkondigd, wordt de mens die verlicht wordt, gedoopt.

www.dagelijksevangelie.org

bezinning psalm 62

tekst 1 (2).jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende