18-01-18

clemens van Alexadrië

border5646.jpg

 

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215)
theoloog
Protreptiek H.1

 

Clemens-van-Alexandrië.jpeg

Clemens van Alexandrië

Johannes nodigt ons uit tot het heil

 

Is het niet vreemd, vrienden, dat God ons altijd aanspoort tot de deugd, en dat wij ons aan deze redding, die ons heil zal brengen, onttrekken? Nodigt Johannes ons niet uit tot het heil, is hij niet een stem die ons aanspoort? Laten we hem dus vragen: "Wie bent u en waar komt u vandaan?" Hij zal zeggen dat hij Elia niet is en zal ontkennen dat hij de Christus is, maar hij zal toegeven dat hij een stem is die roept in de woestijn (Joh 1,20v). Wie is Johannes dan? Als u het me toestaat, zal ik een beeld gebruiken: een stem van het Woord van God die ons aanspoort, door in de woestijn te roepen: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden" (Mc 1,3). Johannes is een voorloper en zijn stem is de voorloper van het Woord van God, een stem die ons aanmoedigt en het heil voorbereidt, een stem die ons aanspoort om de erfenis van de hemel te zoeken.
Dankzij die stem zal "de onvruchtbare en eenzame vrouw nooit meer zonder kinderen zijn" (Jes 54,1). Deze zwangerschap werd verkondigd door de stem van de engel; die stem was, evenals Johannes in de eenzaamheid van de woestijn, ook een voorloper van de Heer; deze stem van de engel bracht het goede nieuws aan de vrouw die niet gebaard had (Lc 1,19). Door deze stem van het Woord baart de onvruchtbare vrouw in vreugde en draagt de woestijn vruchten. Deze twee stemmen van de voorlopers van de Heer, van de engel en van Johannes, vertellen me het verborgen heil in hen, zodat na de verschijning van het Woord, wij de vrucht van vruchtbaarheid plukken: het eeuwig leven.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst bijbel evangelie Johannes.jpg

tekst bijbel johannes 15.jpg

tekst bijbel 1 johannes5.jpg

09-01-18

Johannes van Damascus : Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

border oooo.gif

H. Johannes van Damascus (ca 675-749)
monnik, theoloog, Kerkleraar

 

Johannes van Damascus.jpg

Johannes van Damascus

 

Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

border020103.jpg

“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?” “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Zie immers dat generaties zich gelukkig prijzen, zoals u reeds hebt verklaard (Lc 1,42). De meisjes van Jeruzalem, dat wil zeggen de Kerk, hebben u gezien en hebben uw geluk verkondigd... U bent immers de koninklijke troon, waarnaast de engelen zich ophouden en hun Meester en Schepper aanschouwen, die er op gezeten is (Dn 7,9). U bent het geestelijke Eden geworden, heiliger en goddelijker dan het oude. In het eerste woonde de aardse Adam; in u, is de Heer, die uit de hemel is gekomen (1Kor 15,47). De ark van Noach heeft u voorafgebeeld, zij heeft het zaad van de tweede schepping gered, want u hebt Christus gebaard, de redding van de wereld, die de zonde onder water heeft bedolven en de stromen heeft gekalmeerd.
Van te voren bent u het, die het brandende braambos heeft afgeschilderd, die de door God geschreven tafelen hebben getekend (Ex 31,18), die de ark van het verbond heeft verhaald. U bent het die de gouden vaas, de kandelaar..., en de palmtak van Aaron, die gebloeid heeft (Nm 17,23) zichtbaar hebben voorafgebeeld... Ik vergat nog de ladder van Jacob. Zoals Jacob de hemel verbonden heeft gezien met de aarde door de uiteinden van de ladder, en door haar de engelen die afdaalden en opstegen, en degene die werkelijk de sterke en de onoverwinnelijke met Jacob verbond door een symbolische strijd. Ook bent u het die middelares is geworden en de ladder waarlangs God naar ons is afgedaald en de zwakheid van ons stoffelijke bestaan op zich heeft genomen, het omhelsd heeft en nauw met zich verbonden heeft.

 

Jezus Maria en engelen.jpg

tekst bijbel matteus.jpg

 

tekst johannes van Damascus2.jpg

 

04-01-18

Hilarius van Poitiers : Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

border oooo.gif

H. Hilarius (ca. 315-367)
bisschop van Poitiers en kerkleraar

hilarius van Poitiers.jpg

 

Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

"Ze praten, maar doen niet"
De Heer waarschuwt ons dat vlijende woorden en een prachtig voorkomen beoordeeld moeten worden naar de vruchten die ze voortbrengen. We moeten dus iemand niet waarderen door hoe hij zich voorstelt met woorden, maar hoe zijn gedrag werkelijk is. Want vaak verbergen zich roofzuchtige wolven onder de schapen (Mt 7,15). En zoals ook doornen geen druiven of vijgen voortbrengen..., zo, zegt Jezus ons, bestaat de werkelijkheid van goede werken niet uit mooie woorden; alle mensen moeten naar de vruchten worden beoordeeld (v 16-18).
Nee, een dienst die zich beperkt tot mooie woorden is niet voldoende om het Koninkrijk der hemelen te verkrijgen; het is niet degene die zegt: “Heer, Heer” die er erfgenaam van zal worden (v.21)... Waar zou een heiligheid, die zich zou beperken tot de aanroep van een naam, op gestoeld zijn, aangezien de weg naar het Koninkrijk der hemelen zich in de gehoorzaamheid aan de wil van God bevindt?...
Als men wil komen tot de eeuwige zaligheid, moet men er dus iets van zichzelf in zetten. Het is nodig om iets van onze eigen diepten te geven: het goede willen, het kwade vermijden en van ganser harte gehoorzamen aan de goddelijke wetten. Door een dergelijke houding zullen we het waard zijn om door God als een der Zijnen erkend te worden. Laten we onze daden dus aanpassen aan zijn wil, in plaats van ons te verheerlijken met zijn kracht. Want Hij zal hen, die op zich van Hem hebben afgekeerd door de onrechtvaardigheid van hun daden, wegduwen en wegwerpen.

bron : www.dagelijksevangelie.org

tekst joh van krohnstadt.jpg

tekst hebreeen-13-5-2.jpg

tekst bijbeltekst nederlands efesiers.jpg

tekst kkkk.jpg

28-12-17

Johannes van Damascus :“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?”

border 543.jpg

H. Johannes van Damascus (ca 675-749)
monnik, theoloog, Kerkleraar
Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

johannes van Damascus65.jpg

Johannes van Damascus

“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Zie immers dat generaties zich gelukkig prijzen, zoals u reeds hebt verklaard (Lc 1,42). De meisjes van Jeruzalem, dat wil zeggen de Kerk, hebben u gezien en hebben uw geluk verkondigd... U bent immers de koninklijke troon, waarnaast de engelen zich ophouden en hun Meester en Schepper aanschouwen, die er op gezeten is (Dn 7,9). U bent het geestelijke Eden geworden, heiliger en goddelijker dan het oude. In het eerste woonde de aardse Adam; in u, is de Heer, die uit de hemel is gekomen (1Kor 15,47). De ark van Noach heeft u voorafgebeeld, zij heeft het zaad van de tweede schepping gered, want u hebt Christus gebaard, de redding van de wereld, die de zonde onder water heeft bedolven en de stromen heeft gekalmeerd.
Van te voren bent u het, die het brandende braambos heeft afgeschilderd, die de door God geschreven tafelen hebben getekend (Ex 31,18), die de ark van het verbond heeft verhaald. U bent het die de gouden vaas, de kandelaar..., en de palmtak van Aaron, die gebloeid heeft (Nm 17,23) zichtbaar hebben voorafgebeeld... Ik vergat nog de ladder van Jacob. Zoals Jacob de hemel verbonden heeft gezien met de aarde door de uiteinden van de ladder, en door haar de engelen die afdaalden en opstegen, en degene die werkelijk de sterke en de onoverwinnelijke met Jacob verbond door een symbolische strijd. Ook bent u het die middelares is geworden en de ladder waarlangs God naar ons is afgedaald en de zwakheid van ons stoffelijke bestaan op zich heeft genomen, het omhelsd heeft en nauw met zich verbonden heeft.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst johannes van Damascus2.jpg

text bijbel Romeinen.jpg

19-12-17

Beda de Eerbiedwaardige :"U moet Hem Jezus noemen"

border Christus panto.gif

H. Beda de Eerbiedwaardige (ca 673-735)
monnik, kerkleraar
Homilie 5 ; CCL 122,36

Beda2.jpg

Beda de Eerbiedwaardige

 

"U moet Hem Jezus noemen"

 

 

In het Hebreeuws betekent “Jezus”, “heil” of “Verlosser”, een naam die voor de profeten verwees naar een zeer specifieke roeping. Vandaar deze woorden die met een groot verlangen om Hem te zien, zijn gezongen: “Mijn ziel juicht in de Heer, jubelt in zijn verlossing. Smachtend ziet mijn ziel uit naar uw redding” (Ps 12,6; 35,9; 118,81). “Ik echter, ik verheug mij in de Heer, ik jubel om de God mijn Redder” (Hab 3,18). En vooral “Mijn God, in uw naam, red mij” (Ps 55,3). Het is alsof men zei: “U die zich Redder noemt, door mij te verlossen wordt de heerlijkheid van uw Naam getoond”. Dus de naam van de Zoon, die geboren is uit de maagd Maria, is Jezus, volgens de uitleg van de engel: “Hij zal zijn volk van hun zonden verlossen”...
Het woord “Christus” verwijst naar de priesterlijke of koninklijke waardigheid. De priesters en koningen waren immers “gezalfden”, dat wil zeggen gezalfd met het heilig olie; daardoor waren ze tekenen van Degene die, in de wereld verschijnend als de ware koning en de ware priester, de zalving heeft ontvangen van “de vreugdeolie boven al zijn metgezellen” (Ps 45,8). Door deze zalving wordt Hij Christus genoemd, en worden zij, die deel hebben aan dezelfde zalving en van de geestelijke genade, christenen genoemd worden. Dat Hij ons, door zijn naam Verlosser, mag verlossen van onze zonden! Dat Hij ons, door zijn zalving als Hogepriester, mag verzoenen met God de Vader. Dat Hij ons, door zijn zalving als koning, het eeuwige koninkrijk van zijn Vader mag geven.

www.dagelijksevangelie.org

christus geboorte en het oude testament.jpg

kerstfeestvieren.jpg

Ixthus met verklaring.jpg

 

07-12-17

Augustinus : Twee vrouwen, twee beelden van ons leven

border heiligen2.gif

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar
Sermon 104 ; PL 38, 616

 

augustinus 87.jpg

Augustinus

Twee vrouwen, twee beelden van ons leven

Ik geloof dat u begrijpt dat de twee vrouwen, beiden geliefden van de Heer zijn, beiden Zijn liefde waard zijn en beiden leerlingen zijn..., deze twee vrouwen dus staan voor de twee vormen van leven: het leven in deze wereld en het leven in de komende wereld, het werkende leven en het rustende leven, het leven vol zorgen en het leven in zaligheid, het leven in de tijd en het eeuwige leven.

Twee levens: laten we daarover eens wat langer mediteren.. Beschouw eens waaruit het leven hier bestaat: ik heb het hier niet over een afkeurenswaardig leven..., een losbandig en zondig leven; nee, ik heb het over een werkzaam leven, vol met beproevingen, angsten en verleidingen, dat leven heeft op zich niets strafbaars, dat is het leven dat Martha leidde... Het kwaad was niet in dat huis aanwezig, niet bij Martha en niet bij Maria; als het kwaad er was geweest dan zou de komst van de Heer hem verjaagd hebben. Twee vrouwen dus, leefden daar en ze hebben beiden de Heer ontvangen. Twee achtenswaardige levens, beiden rechtschapen, de een met het werk, de ander in rust... De ene aan het werk, maar vrij van compromitterend gedrag, wat het risico is van een leven dat aan actie onderhevig is; de ander vrij van luiheid, wat het risico is van een vrijetijds leven. Er waren daar twee levens, en de Bron van het Leven zelf...

Het leven van Martha, dat is onze wereld; het leven van Maria, van de wereld die we verwachten. Laten we dit leven rechtschapen leven, om het andere voluit te leven. Wat bezitten we reeds van dat leven?... Juist op dit moment leven we al een beetje van dat leven; ver van de zaken, buiten de familiale zorg, bent u hier verzameld, bent u hier om te luisteren. Als u zich zo gedraagt, lijkt u op Maria. En dat is voor u gemakkelijker dan voor mij, omdat ik nu moet praten. Hetgeen ik zeg, krijg ik van Christus, en dat voedsel is van Christus. Want Hij is het brood voor allen, en daarvoor leef ik in eenheid met u.

www.dagelijksevangelie.org

 

tekst Augustinus.jpg

 

Augustinus TEKST.jpg

christus in het huis van Lazarus Maria en Martha.jpg

Martha en Maria in het huis van Lazarus

30-11-17

H. Sofrony van Jeruzalem : Zalig de schoot, die U heeft gedragen

borders4.jpg

 

H. Sofrony van Jeruzalem (?-639), monnik, bisschop
Homilie voor de Annunciatie 2 ; PG 87, 3, 3241

 

sofrony of jerusalem.jpg

Sofrony van Jeruzalem

"Zalig de schoot, die U heeft gedragen"

"Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u" (Lc 1,28). Wat is er boven deze vreugde, o Maagd Moeder? Wat gaat er boven deze genade?... Werkelijk "u bent de gezegende onder de vrouwen" (Lc 1,42), omdat u de vloek van Eva omgevormd hebt in zegen; omdat Adam, die eerder vervloekt was, nu door u de zegen gekregen heeft.

Werkelijk "u bent de gezegende onder de vrouwen", omdat dankzij u, de zegen van de Vader over de mensen is gekomen en ze van de oude vloek heeft verlost.

Werkelijk "u bent de gezegende onder de vrouwen", omdat, dankzij u, uw voorouders gered zijn, want u bent het die de Verlosser gaat baren, die ze het heil zal verschaffen.

Werkelijk "u bent de gezegende onder de vrouwen" omdat u, zonder het zaad te hebben ontvangen, deze vrucht hebt gedragen, die de gehele aarde van zegen voorzien heeft, en haar verlost van de vloek waaruit de doornen geboren worden.

Werkelijk "u bent de gezegende onder de vrouwen", omdat door van nature vrouw te zijn, u werkelijk de Moeder van God wordt. Want als degene die u gaat baren werkelijk de vleesgeworden God is, dan wordt u terecht Moeder van God genoemd, aangezien u in volledige waarheid God baart.

www.dagelijksevangelie.org

21-11-17

Johannes Chrysostomus : "God heeft de wereld zo liefgehad"

borders4 (5).jpg

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407), priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar
Homilie over "Vader als het mogelijk is"

 

 

"God heeft de wereld zo liefgehad"

 

 

tekst chrysostomos.jpg

 

 

Het kruis heeft de mensen met God verzoend, God die hemel en aarde gemaakt heeft en die de mensen met de engelen heeft verenigd. Het kruis heeft de stad van de dood omvergeworpen, de macht van de duivel vernietigd, de aarde bevrijd van de vergissing, de fundamenten van de Kerk gelegd. Het kruis is de wil van de Vader, de heerlijkheid van de Zoon, de jubel van de Heilige Geest...

Het kruis is stralender dan de zon, want als de zon verduistert, dan schittert het kruis; en de zon verduistert niet in de zin van dat hij vernietigd zou worden, maar dat hij overwonnen wordt door de schittering van het kruis. Het kruis heeft de acte van onze veroordeling verscheurd, het kruis heeft de boeien van de dood gebroken. Het kruis is de manifestatie van de liefde van God: "God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan".

Het kruis heeft het paradijs geopend, het kruis heeft er de misdadiger binnengebracht (Lc 23,43) en het kruis heeft het menselijk ras dat tot de dood was veroordeeld, teruggebracht naar het Koninkrijk der hemelen.

www.dagelijksevangelie.org 

 

Joh.Chrysostomos.jpg

tekst chrysostomos56.jpg

chrysostomos vasten.jpg

Chrysostomos  TEKST8.jpg

17-11-17

Waarom staat u hier de hele dag werkeloos?"

border 8DS.jpg

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar
Overwegingen over het Evangelie, nr. 19

 

Gregorius de Grote paus van Rome.jpg

Gregorius de Grote

 

"Waarom staat u hier de hele dag werkeloos?"

Wij kunnen de verschillende uren van de dag onderverdelen volgens de periodes van het leven van een mens. De vroege ochtend is de kindertijd van onze intelligentie. Het derde uur kan begrepen worden als de adolescentie, want de zon komt dan al omhoog, en de ijver van de jongeren begint zich daar te verwarmen. Het zesde uur is de periode van de volwassenheid: de zon staat daar als op zijn hoogtepunt, aangezien de mens dan in de volheid van zijn kracht is. Het negende uur duidt op de ouderdom, waar de zon neerdaalt vanaf het hoogste punt aan de hemel, omdat de ijver van de rijpere leeftijd bekoelt. Uiteindelijk is het elfde uur de periode die men hoge ouderdom noemt... Omdat sommigen vanaf hun kindertijd in een eerlijk leven geleid zijn, anderen vanaf de adolescentie, anderen vanaf een rijpere leeftijd en anderen in hun ouderdom, weer anderen tenslotte vanaf een zeer hoge ouderdom, is het net als ze naar de wijngaard geroepen zijn op verschillende uren van de dag.

Onderzoek, broeders en zusters, uw eigen wijze van leven en zie of u bent begonnen om te handelen als arbeiders van God. Denk goed na, en zie of u werkt in de wijngaard van de Heer... Hij die het leven voor de Heer verwaarloosd heeft tot aan zijn hoge leeftijd, is als een arbeider die tot aan het elfde uur werkeloos is gebleven... “Waarom bent u daar de hele dag zonder iets te doen?” Het is alsof men duidelijk zegt: “Als u niet hebt willen leven voor God in uw jeugd en uw volwassenheid, heb dan tenminste berouw op uw hoge leeftijd... Kom toch op de weg van het leven”.

www.dagelijksevangelie.org

 

852 tekst.jpg

 

1-Petrus-56-230x230.jpg

 

1-Joh-217-230x230.jpg

5f53766e7ba9cf7319e1569d7218af30.jpg

14-11-17

heiligenleven : Eucherius van Lyon

border engel5.gif

eucherius van lyon.jpg

Heilige Eucherius

 

H. Eucherius (? - ca. 450), bisschop van Lyon
Lofrede op de woestijn

 

 

"Hij ging heen, en begaf Hij Zich naar een eenzame plaats"

 

Kan men niet redelijkerwijze aannemen dat de woestijn de onbegrensde tempel van onze God is? Want Degene die in de stilte leeft, moet het zeker aangetrokken worden door teruggetrokken plaatsen. Daar heeft Hij zich vaker getoond aan zijn heiligen; dankzij de eenzaamheid heeft Hij mensen willen ontmoeten.

Mozes heeft met een lichtend gelaat, God in de woestijn gezien... Daar begon hij vertrouwelijk met God te spreken; hij wisselde woorden uit; hij onderhield zich met de hemelse Meester zoals de mens de gewoonte heeft om zich met zijn gelijke te onderhouden. Daar ontvangt hij de krachtige staf om wonderen mee te doen; en na in de woestijn gekomen te zijn als schaapsherder, verlaat hij de woestijn als herder van mensen (Ex 3; 33,11; 34).

Zoekt het volk van God niet op dezelfde wijze afgelegen oorden, als het uit Egypte en van de wereldse werken bevrijd moet worden, en vlucht het niet in eenzaamheid? Ja, in de woestijn nadert het volk God, die het uit de slavernij heeft bevrijd... En de Heer maakte zich tot Gids van zijn volk om het door de woestijn te leiden. Onderweg plaatste Hij dag en nacht een kolom, vurige vlammen of een lichtende wolk, als teken uit de hemel... De kinderen van Israël verkregen het dus om de troon van God te zien en om zijn stem te horen, terwijl ze in de woestijn leefden...

www.dagelijksevangelie.org

tekst tegel11.jpg

 

tekst tegel 9.jpg

 

tekst Porphirios25.jpg

 

tekst antonius de grote2.jpg

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende